Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:40

(Beslutades 2007-10-22, offentliggjordes 2007-10-23)

Dispens från fyraveckorsfristen (Borse Dubai – OMX)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 oktober 2007 en framställning från Linklaters Advokatbyrå i egenskap av ombud för Borse Dubai Limited. Framställningen rör förlängning av tidsfristen för upprättande av erbjudandehandling.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Borse Dubai har i augusti 2007 lämnat ett offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) avseende samtliga aktier i OMX AB (publ) (”OMX”). Enligt Erbjudandet är Borse Dubai villigt att köpa samtliga aktier i OMX till ett pris om 265 kronor kontant för varje aktie.

OMXs aktier är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm (”Stockholmsbörsen”) med sekundärnoteringar på börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Reykjavik. Stockholmsbörsen har bekräftat att Erbjudandet regleras exklusivt av det svenska regelverket för offentliga erbjudanden. OMX är sedan tidigare föremål för ett offentligt uppköpserbjudande lämnat av The Nasdaq Stock Market, Inc. (”Nasdaq”).

Den 1 september 2007 medgav Aktiemarknadsnämnden, i AMN 2007:29, en förlängning av tidsfristen för Borse Dubai att inge erbjudandehandlingen till Finansinspektionen och beslutade att den skulle inges till Finansinspektionen senast den 14 september 2007.

I AMN 2007:32, som offentliggjordes den 20 september 2007, medgav Aktiemarknadsnämnden, mot bakgrund av de överenskommelser som Borse Dubai och Nasdaq avsåg att träffa, en förlängning av tidsfristen för Borse Dubai att inge erbjudandehandlingen till Finansinspektionen och beslutade att den skulle inges till Finansinspektionen senast den 1 november 2007. Dessa överenskommelser har därefter träffats och offentliggjorts av parterna.

Borse Dubai och Nasdaq arbetar i dagsläget med att upprätta och ge in relevanta ansökningshandlingar till berörda myndigheter så att villkoren för genomförande av de Globala Börstransaktionerna, såsom beskrivna i AMN 2007:32, ska kunna uppfyllas. Borse Dubai och Nasdaq förväntar sig att i början av januari 2008 veta om huruvida kraven för Utlösandedagen (såsom definierats i AMN 2007:32) har uppfyllts; vid denna tidpunkt torde det vara klarlagt ifall relevanta tillstånd för att genomföra de Globala Börstransaktionerna har erhållits eller kommer att kunna erhållas. Om Utlösandedagen inträffar kommer Nasdaq att återkalla sitt erbjudande. Borse Dubai kommer att fullfölja Erbjudandet och därefter, förutsatt att villkoren för fullföljande av de Globala Börstransaktionerna har uppfyllts eller frånfallits, överlåta hela sitt innehav av OMX-aktier till Nasdaq.

Nasdaq har i AMN 2007:32 beviljats förlängning av tidsfristen för upprättande av erbjudandehandling till den 15 januari 2008. Borse Dubai arbetar med att upprätta en erbjudandehandling som på ett korrekt och överskådligt sätt redogör för Erbjudandet och den efterföljande transaktionen med Nasdaq. Om Utlösandedagen inträffar kommer Borse Dubai att inge en erbjudandehandling som beskriver Erbjudandet och den efterföljande transaktionen med Nasdaq för godkännande hos Finansinspektionen. Som beskrivits ovan borde Borse Dubai och Nasdaq i början av januari 2008 veta huruvida kraven för Utlösandedagen har uppfyllts. Mot denna bakgrund ansöker Borse Dubai om dispens med att upprätta erbjudandehandlingen och ansöka om godkännande av denna hos Finansinspektionen.

Om Borse Dubai inte beviljas dispens innebär det att Borse Dubai är skyldigt att senast den 1 november 2007 till Finansinspektionen ge in en erbjudandehandling för godkännande och registrering samt därefter offentliggöra och distribuera den till aktieägarna i OMX. En sådan åtgärd vid en tidpunkt när det är osäkert huruvida det över huvud taget kommer att vara möjligt att genomföra de Globala Börstransaktionerna, skulle vara ägnad att skapa förvirring bland aktieägarna i OMX. Finansinspektionen delar Borse Dubais uppfattning.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden mot ovan angivna bakgrund meddelar dispens från 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och punkten II.6 i OMX Nordic Exchange Stockholm ABs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) och förlänger fristen för att upprätta och till Finansinspektionen ge in en erbjudandehandling till och med den 15 januari 2008.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i bolag som är aktiemarknadsbolag. Enligt 2 kap. 3 § LUA ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett sådant erbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om förlängning av tidsfristen (FFFS 2006:4).

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser det nu aktuella erbjudandet, att OMX Nordic Exchange Stockholm ABs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) ska följas. Även enligt punkten II.6 i takeover-reglerna ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett erbjudande upprätta en erbjudandehandling. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna medge undantag från reglerna.

I uttalandet AMN 2007:29 medgav Aktiemarknadsnämnden med anledning av Erbjudandet en förlängning av tidsfristen för Borse Dubai att upprätta och till Finansinspektionen ge in erbjudandehandlingen till och med den 14 september 2007.

Genom de överenskommelser som därefter träffades mellan Borse Dubai och den konkurrerande budgivaren Nasdaq ändrades förutsättningarna för upprättande och offentliggörande av erbjudandehandlingen. I uttalandet AMN 2007:32 medgav nämnden därför en förlängning av tidsfristen för Borse Dubai att inge erbjudandehandlingen till Finansinspektionen till och med den 1 november 2007. I samma uttalande beviljades Nasdaq förlängning av tidsfristen för upprättande av sin erbjudandehandling till och med den 15 januari 2008.

Av den nu aktuella framställningen framgår att Borse Dubai nu arbetar med att upprätta en erbjudandehandling som redogör för Erbjudandet och den efterföljande transaktionen med Nasdaq. Detta arbete kan emellertid inte slutföras innan relevanta tillstånd för de Globala Börstransaktionerna erhållits. Borse Dubai och Nasdaq förväntar sig att i början av januari 2008 få besked i tillståndsfrågorna. Borse Dubai menar att det skulle vara förvirrande för aktieägarna om en erbjudandehandling offentliggörs innan det står klart att tillstånden beviljas och ansöker därför om tidsfristen för att upprätta erbjudandehandlingen och ansöka om godkännande av densamma hos Finansinspektionen förlängs till och med den 15 januari 2008.

Aktiemarknadsnämnden erinrar om att en av de principer som ligger till grund för takeover-regleringen är att ett uppköpserbjudande inte får hindra målbolaget från att bedriva sin verksamhet under längre tid än vad som är skäligt. Den principen kan i vissa fall tänkas sätta en yttersta gräns för hur länge ett erbjudande får fortgå och hur lång förlängning som kan medges exempelvis av tidsfristen för att upprätta en erbjudandehandling. Med hänsyn till de speciella omständigheterna i det nu aktuella fallet, särskilt överenskommelserna mellan Borse Dubai och Nasdaq, finns det emellertid enligt nämndens mening skäl att medge Borse Dubai samma förlängda tidsfrist som tidigare medgivits Nasdaq.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger att tidsfristen för Borse Dubai att upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av en erbjudandehandling avseende Erbjudandet förlängs till och med den 15 januari 2008.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...