Dispens från bud på teckningsoptioner (Bure – Academedia)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 oktober 2007 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Bure Equity AB. Framställningen gäller dispens från bud på teckningsoptioner.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Bure Equity AB (”Budbolaget”) överväger att förvärva aktier i Academedia AB (”Målbolaget”) så att dess totala innehav överstiger 30 procent av rösterna och därefter (enligt plan imorgon den 22 oktober 2007) lämna ett offentligt uppköpserbjudande enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”).

Såvitt Budbolaget har kunnat utröna har Målbolaget endast ett utestående teckningsoptionsprogram, vilket beslutades av årsstämman den 10 maj 2007. Optionsprogrammet riktar sig till anställda i Målbolagets koncern och omfattar enligt stämmans beslut högst 240.000 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av högst 240.000 nya aktier av serie B. Teckningskursen ska uppgå till 130 procent av börskursen under perioden från och med den 28 maj 2007 till och med den 8 juni 2007. Nyteckning av aktier kan ske från och med den 1 juni 2009 till och med den 30 juni 2009.

Budbolagets planering av Erbjudandet har skett under stor tidspress och utan möjlighet för Budbolaget att erhålla närmare information från Målbolaget om utestående teckningsoptioner. Budbolaget har således inte haft möjlighet att ta del av närmare information om antalet utestående teckningsoptioner, om innehavarna har åtagit sig några kontraktuella förpliktelser avseende dessa, vilket vederlag som betalades vid teckning etc. Börskursen (sista betalkurs) under den ovan angivna mätperioden varierade mellan 83,50 kronor och 85,00 kronor, vilket kan medföra att teckningsoptionerna aldrig kommer att bli ”in the money” om Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Budbolaget kan påkalla tvångsinlösen och sista dag för utnyttjande tidigareläggs i enlighet med vad som normalt gäller för villkor för teckningsoptioner.

Det är Bures avsikt att i diskussion med Målbolagets ledning efter offentliggörandet av Erbjudandet efterfråga mer information och finna en lösning i syfte att garantera innehavare av teckningsoptioner en skälig och likvärdig behandling. Bure noterar att det kan finns flera tänkbara lösningar för att uppnå nämnda syfte. Oavsett vilken lösning som realiseras så bör åtgärderna lämpligen vidtas först efter offentliggörandet av Erbjudandet.

I framställningen till nämnden hemställer Bure Equity mot nu angivna bakgrund om dispens från skyldigheten i punkten II.9 i OMX Nordiska Börs Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden att lämna ett erbjudande till innehavarna av de teckningsoptioner i Målbolaget. Det hemställs vidare att framställningen behandlas konfidentiellt.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm att OMX Nordiska Börs Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”takeover-reglerna”) ska följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 medge undantag från dessa regler.

Av punkten II.9 i takeover-reglerna följer att ett uppköpserbjudande avseende aktier alltid måste omfatta även andra av målbolaget utgivna finansiella instrument som är relaterade till aktierna, om prissättningen av dessa instrument väsentligt påverkas av aktiernas prissättning. Det innebär att ett uppköpserbjudande typiskt sett också ska omfatta av målbolaget utgivna konvertibler och teckningsoptioner. Vederlaget för sådana instrument ska vara skäligt.

Syftet med regeln att ett uppköpserbjudande ska omfatta även till aktien relaterade instrument är att innehavarna av sådana instrument inte ska behöva riskera att efter ett förvärv av aktierna i bolaget bli sittande med ett instrument kopplat till onoterade aktier som uteslutande eller näst intill uteslutande innehas av budgivaren. I enlighet med vad nämnden tidigare uttalat finns det inte någonting som hindrar att syftet bakom den aktuella bestämmelsen uppnås på något annat sätt, om detta garanterar innehavarna av instrumenten i fråga en likvärdig behandling (jfr bl.a. AMN 2004:24, AMN 2007:21 och AMN 2007:28). Förutsättningar finns därför att bevilja dispens i enlighet med vad som yrkas i framställningen såvitt avser teckningsoptionerna i Academedia. Budgivaren bör åläggas att rapportera till nämnden hur frågan om teckningsoptionerna slutligen hanterades.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de ovan angivna förutsättningarna, Bure Equity AB dispens från skyldigheten i punkten II.9 i takeover-reglerna, att i det aktuella erbjudandet avseende aktierna i Academedia AB inkludera de teckningsoptioner som åsyftas i framställningen, även om prissättningen av dessa instrument skulle kunna väsentligt påverkas av att noteringen av de aktier som omfattas av Erbjudandet upphörde. Dispensen är vidare villkorad av att Bure Equity AB finner en lösning som garanterar innehavare av teckningsoptioner en skälig och likvärdig behandling samt rapporterar till nämnden hur frågan om teckningsoptionerna slutligen hanterades.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.