Dispens från bud på teckningsoptioner (Procastor – Gant)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 december 2007 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Procastor S.A.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Maus Frères S.A. med säte i Schweiz överväger att, genom sitt helägda dotterbolag Procastor S.A. med säte i Luxemburg (”Budgivaren”), lämna ett offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Gant Company AB (publ) (”Målbolaget”) vars aktier är upptagna till handel på OMX Nordic Exchange Stockholm (”Stockholmsbörsen”).

Såvitt Budgivaren har kunnat utröna gäller följande beträffande teckningsoptioner i Målbolaget. Målbolaget har endast ett utestående teckningsoptionsprogram, vilket beslutades av årsstämman den 10 maj 2007. Optionsprogrammet omfattar enligt bolagsstämmans beslut högst 700.000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 700.000 nya aktier i Målbolaget. Teckningskursen uppgår till 130 procent av genomsnittlig senaste betalkurs för Målbolagets aktie på Stockholmsbörsen under tiden från och med den 11 maj 2007 till och med den 25 maj 2007. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under den period om 30 dagar som infaller dagen efter det att Målbolaget publicerat delårsrapport för perioden januari – mars 2010 eller om sådan rapport ej publiceras, under tiden från och med den 10 maj 2010 till och med den 8 juni 2010. Enligt bolagsstämmans beslut var ett helägt dotterbolag till Målbolaget berättigat att teckna teckningsoptionerna, varefter dotterbolaget skulle erbjuda anställda inom Målbolagets koncern i Sverige, England och USA att förvärva teckningsoptionerna till pris motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid förvärvstidpunkten enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Budgivarens planering av Erbjudandet har skett under stor tidspress och utan möjlighet för Budgivaren att erhålla närmare information från Målbolaget om utestående teckningsoptioner. Budgivaren har således inte haft möjlighet att ta del av närmare information om antalet utestående teckningsoptioner, antalet teckningsoptioner som eventuellt innehas av Målbolaget självt eller av dotterbolag till Målbolaget, huruvida innehavarna har åtagit sig några kontraktuella förpliktelser avseende teckningsoptionerna, vilket vederlag som betalades vid anställdas förvärv av teckningsoptionerna etc. Börskursen (sista betalkurs) för Målbolagets aktie under den ovan angivna mätperioden varierade mellan 269,00 kronor och 286,00 kronor, vilket kan medföra att teckningsoptionerna aldrig kommer att bli ”in the money” om Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren kan påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och sista dag för utnyttjande av teckningsoptionerna tidigareläggs i enlighet med vad som normalt gäller enligt villkor för teckningsoptioner (vilket, enligt vad Budgivaren kunnat utröna, också är fallet beträffande teckningsoptionerna i Målbolaget).

Det är Budgivarens avsikt att i diskussion med Målbolagets ledning efter offentliggörandet av Erbjudandet efterfråga mer information och finna en lösning i syfte att garantera innehavare av teckningsoptioner (undantaget innehavare som är Målbolaget självt eller dotterbolag till Målbolaget) en skälig och likvärdig behandling. Budgivaren noterar att det kan finns flera tänkbara lösningar för att uppnå nämnda syfte. Oavsett vilken lösning som realiseras så bör åtgärderna lämpligen vidtas först efter offentliggörandet av Erbjudandet. Budgivaren avser inte finna någon sådan lösning beträffande eventuella teckningsoptioner som innehas av Målbolaget självt eller av dotterbolag till Målbolaget.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden, mot bakgrund av vad som anförts i framställningen, medger Budgivaren undantag från skyldigheten i punkt II.9 i takeover-reglerna att i Erbjudandet inkludera de ifrågavarande teckningsoptionerna. Det hemställs vidare att framställningen behandlas konfidentiellt.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen är tillämplig på ett sådant uppköpserbjudande som beskrivs i framställningen till nämnden.

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser ett erbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Stockholmsbörsen att Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) ska följas. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 medge undantag från dessa regler.

Av punkten II.9 i takeover-reglerna följer att ett uppköpserbjudande avseende aktier alltid måste omfatta även andra av målbolaget utgivna finansiella instrument som är relaterade till aktierna, om prissättningen av dessa instrument väsentligt påverkas av aktiernas prissättning. Det innebär att ett uppköpserbjudande typiskt sett också ska omfatta av målbolaget utgivna konvertibler och teckningsoptioner. Vederlaget för sådana instrument ska vara skäligt.

Syftet med regeln att ett uppköpserbjudande ska omfatta även till aktien relaterade instrument är att innehavarna av sådana instrument inte ska behöva riskera att efter ett förvärv av aktierna i bolaget bli sittande med ett instrument kopplat till onoterade aktier som uteslutande eller näst intill uteslutande innehas av budgivaren. I enlighet med vad nämnden tidigare uttalat finns det inte någonting som hindrar att syftet bakom den aktuella bestämmelsen uppnås på något annat sätt, om detta garanterar innehavarna av instrumenten i fråga en likvärdig behandling (jfr bl.a. AMN 2006:24, AMN 2007:21, AMN 2007:28 och AMN 2007:41). Förutsättningar finns därför att bevilja dispens i enlighet med vad som yrkas i framställningen såvitt avser teckningsoptionerna i Gant. Budgivaren bör åläggas att rapportera till nämnden hur frågan om teckningsoptionerna slutligen hanterades.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Procastor S.A. dispens från skyldigheten i punkten II.9 i Stockholmsbörsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden, att i det aktuella erbjudandet avseende aktierna i Gant Company AB inkludera de teckningsoptioner som åsyftas i framställningen, även om prissättningen av dessa instrument skulle kunna väsentligt påverkas av att noteringen av de aktier som omfattas av Erbjudandet upphörde. Dispensen är vidare villkorad av att Procastor S.A. finner en lösning som garanterar innehavare av teckningsoptioner en skälig och likvärdig behandling samt rapporterar till nämnden hur frågan om teckningsoptionerna slutligen hanterades.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.