Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:44

(Beslutades 2008-11-12, offentliggjordes 2009-01-07)

Dispens från budplikt (Corem)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 november 2008 en framställning från MAQS Law Firm Advokatbyrå AB som ombud för Rutger Arnhult. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Aktiemarknadsnämnden meddelade den 2 oktober 2007 i uttalande AMN 2007:37 undantag från den budplikt som skulle uppkomma för Arnhult vid deltagande i en apportemission i Biolight AB, numera Corem Property Group AB (”Corem”). Efter apportemissionen innehar Arnhult genom bolaget M2 Asset Management AB (”M2”) 36 % av aktierna i Corem. M2 äger även 50 % av aktierna i Locellus AB (”Locellus”), som i sin tur äger samtliga aktier i Fröafall Invest AB (”Fröafall”). Fröafall äger 7,4 % av aktierna i Corem. Arnhults sammanlagda – indirekta – innehav i Corem uppgår därmed till 43,4 % av aktierna i bolaget.

Arnhult önskar nu överlåta hela eller delar av M2s aktieinnehav i Locellus till ett av honom helägt bolag, Arnia Holding AB (”Arnia”). Därutöver önskar Arnhult även överlåta hela eller delar av M2s aktieinnehav i Corem till Arnia. Efter dessa omdispositioner kommer Arnhult att antingen via Arnia eller via Arnia och M2 eller via Arnia och Locellus eller via Ar- nia, M2 och Locellus att äga 43,4 % av aktierna i Corem.

Arnhult har inte för avsikt att avyttra några aktier i vare sig M2 eller Arnia. Genom överlåtelsen förändras således inte på något sätt Arnhults ägarandel i Corem.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma till följd av de beskrivna transaktionerna.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen ska enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får Aktiemarknadsnämnden enligt 7 kap. 5 § LUA medge undantag från bestämmelserna om budplikt. I kommentaren till bestämmelsen framhålls att frågan om dispens från budplikt i varje enskilt fall skall prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna, nämligen att möjliggöra för övriga aktieägare att på visst sätt lämna bolaget när någon genom sitt aktieinnehav tagit kontroll över bolaget. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte har skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Så kan, enligt kommentaren, exempelvis vara fallet vid omstruktureringar inom en koncern (prop. 2005/06:140 s. 117).

Enligt nämndens mening finns det i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja ett sådant undantag. Det aktuella fallet är en rent koncernintern omstrukturering. De ifrågavarande aktierna i Corem kommer även efter omstruktureringen att slutligt kontrolleras av Arnhult. Något kontrollägarskifte kommer därmed inte att äga rum till följd av den tilltänkta omstruktureringen. Därmed föreligger förutsättningar att medge undantag från budplikten. Några skäl som talar emot ett sådant undantag finns inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Rutger Arnhult undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid genomförande av de i framställningen beskrivna transaktionerna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...