Dispens från budplikt (Corem)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 november 2008 en framställning från MAQS Law Firm Advokatbyrå AB som ombud för Rutger Arnhult. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Aktiemarknadsnämnden meddelade den 2 oktober 2007 i uttalande AMN 2007:37 undantag från den budplikt som skulle uppkomma för Arnhult vid deltagande i en apportemission i Biolight AB, numera Corem Property Group AB (”Corem”). Efter apportemissionen innehar Arnhult genom bolaget M2 Asset Management AB (”M2”) 36 % av aktierna i Corem. M2 äger även 50 % av aktierna i Locellus AB (”Locellus”), som i sin tur äger samtliga aktier i Fröafall Invest AB (”Fröafall”). Fröafall äger 7,4 % av aktierna i Corem. Arnhults sammanlagda – indirekta – innehav i Corem uppgår därmed till 43,4 % av aktierna i bolaget.

Arnhult önskar nu överlåta hela eller delar av M2s aktieinnehav i Locellus till ett av honom helägt bolag, Arnia Holding AB (”Arnia”). Därutöver önskar Arnhult även överlåta hela eller delar av M2s aktieinnehav i Corem till Arnia. Efter dessa omdispositioner kommer Arnhult att antingen via Arnia eller via Arnia och M2 eller via Arnia och Locellus eller via Ar- nia, M2 och Locellus att äga 43,4 % av aktierna i Corem.

Arnhult har inte för avsikt att avyttra några aktier i vare sig M2 eller Arnia. Genom överlåtelsen förändras således inte på något sätt Arnhults ägarandel i Corem.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma till följd av de beskrivna transaktionerna.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen ska enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får Aktiemarknadsnämnden enligt 7 kap. 5 § LUA medge undantag från bestämmelserna om budplikt. I kommentaren till bestämmelsen framhålls att frågan om dispens från budplikt i varje enskilt fall skall prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna, nämligen att möjliggöra för övriga aktieägare att på visst sätt lämna bolaget när någon genom sitt aktieinnehav tagit kontroll över bolaget. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte har skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Så kan, enligt kommentaren, exempelvis vara fallet vid omstruktureringar inom en koncern (prop. 2005/06:140 s. 117).

Enligt nämndens mening finns det i det nu aktuella fallet förutsättningar att bevilja ett sådant undantag. Det aktuella fallet är en rent koncernintern omstrukturering. De ifrågavarande aktierna i Corem kommer även efter omstruktureringen att slutligt kontrolleras av Arnhult. Något kontrollägarskifte kommer därmed inte att äga rum till följd av den tilltänkta omstruktureringen. Därmed föreligger förutsättningar att medge undantag från budplikten. Några skäl som talar emot ett sådant undantag finns inte.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Rutger Arnhult undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma vid genomförande av de i framställningen beskrivna transaktionerna.