Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:48

(Beslutades 2008-11-27, offentliggjordes 2010-08-31)

Fråga om god sed vid incitamentsprogram (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 november 2008 en framställning från aktiebolaget X. I framställningen ställs frågan om ett visst moment i beslutsfattandet om ett planerat incitamentsprogram skulle vara förenligt med god sed på aktiemarknaden.

Framställning

I framställningen anförs följande.

X överväger att föreslå årsstämman 2009 ett aktieincitamentsprogram (”Programmet”). Programmet ska löpa under tre kalenderår, 2009–2011, och rikta sig till cirka 250 ledande befattningshavare inom X-koncernen. Inför varje kalenderår ska ifrågavarande befattningshavare få brev (”Utmaningen”) med besked att, om X-koncernen under kalenderåret uppnår vissa mål, kommer befattningshavarna att tilldelas X-aktier (till ett visst maximalt antal).

– – –

X-aktiens kurs var den 19 november XXX kr. Om målen uppfylls under kalenderåret kommer tilldelning att äga rum sedan reviderat bokslut för kalenderåret i fråga föreligger. Tilldelning kan alltså komma att äga rum tre gånger under Programmet, en gång för år 2009, en gång för år 2010 och en gång för år 2011.

Målet för år 2009 är tänkt att vara att Return on Equity (”RoE”) uppgår till en viss nivå inom ett spann. Om inte RoE når upp till den lägre gränsen i spannet, sker ingen tilldelning alls. Om RoE når den övre gränsen i spannet eller däröver kommer maximal tilldelning att ske. Om RoE ligger någonstans inom spannet, sker tilldelning av det antal aktier som framgår av en ”trappa” som meddelas befattningshavarna i Utmaningen.

De väsentliga villkoren i Programmet kommer att föreläggas årsstämman för beslut. Detsamma gäller RoE-målet för Programmet. RoE-målet sätts i förhållande till X-koncernens förväntade utveckling på en sådan nivå att det ska vara en utmaning för befattningshavarna att X-koncernen når målet. Det är därför olämpligt att fastställa samma mål för de tre åren utan möjlighet att ändra målen för år 2010 och år 2011. X överväger därför att föreslå stämman att bemyndiga styrelsen att ändra det fastslagna RoE-målet inför det att Utmaningen skickas ut inför år 2010 respektive år 2011 så att det blir relevant i förhållande till affärsutvecklingen på samma sätt som för år 2009.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer X att nämnden prövar om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att stämman bemyndigar styrelsen att ändra målen för Programmet såsom angivits ovan.

X hemställer vidare att Aktiemarknadsnämndens uttalande ska vara konfidentiellt till dess att ett eventuellt Program med ovannämnda villkor har offentliggjorts.

Överväganden

Incitamentsprogram kan utformas på många olika sätt. I det nu aktuella fallet innebär programmet att ledande befattningshavare i X ska tilldelas aktier i bolaget. Till komplettering av framställningen har nämnden upplysts om att aktierna i vissa fall kan komma att levereras genom att X till berörd person överlåter aktier som tidigare återköpts av bolaget.

Enligt punkten 9.2 i Svensk kod för bolagsstyrning ska bolagsstämman besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen. Bolagsstämmans beslut ska omfatta de väsentliga villkoren i programmet.

I det nu aktuella fallet ska årsstämman 2009 besluta om ett aktiebaserat program för tre år, 2009–2011, och slå fast ett RoE-mål i förhållande till X-koncernens förväntade utveckling på en sådan nivå att det enligt framställningen ska vara en utmaning för befattningshavarna att X-koncernen når målet. För år 2010 respektive 2011 ska emellertid styrelsen bemyndigas att ändra RoE-målet så att det blir relevant i förhållande till affärsutvecklingen på samma sätt som för år 2009.

Enligt nämndens mening är RoE-målet ett sådant väsenligt villkor som åsyftas i punkt 9.2 i bolagsstyrningskoden. Redan på den grunden är ett bemyndigande för styrelsen att ändra RoE-målet inte förenligt med god sed på aktiemarknaden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...