Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:49

(Beslutades 2008-12-03, offentliggjordes 2008-12-04)

Tolkning av takeover-reglerna (Q-Med)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 november 2008 en framställning från Advokatfirman Södermark respektive Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av Q-Med AB respektive Morgan Stanley. Framställningen rör tolkning av punkten II.15 i takeover-reglerna.

Framställningen

I framställningen till nämnden anförs följande sakomständigheter.

Den 3 november 2008 offentliggjorde Ivytan AB (”Ivytan”) ett erbjudande till aktieägarna i Q-Med AB att överlåta sina aktier i Q-Med till Ivytan för 39 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Ivytan är indiekt ägt av EQT V (”EQT”) och Lyftet Holding B.V. (”Lyftet”), ett av Bengt Ågerup kontrollerat bolag. Ågerup kontrollerar, indirekt och genom bolag, 47,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Q-Med. Ågerup är vidare grundare av, verkställande direktör och styrelseledamot i Q-Med. Ågerup har förbundit sig att tillse att de aktier han kontrollerar tillskjuts Ivytan om erbjudandet fullföljs. Eftersom Ågerup deltar på budgivarsidan enligt ovan omfattas Erbjudandet av reglerna om s.k. management buy-outs.

Offentliggörandet av Erbjudandet föregicks inte av några kontakter mellan företrädare för bolagen, bortsett från att Pia Rudengren, styrelseordförande i Q-Med, lördagen den 1 november 2008 informerades av representanter för Ivytan om Erbjudandet och att detta skulle offentliggöras måndagen den 3 november 2008. Offentliggörandet av Erbjudandet föregicks således inte av någon begäran från Ivytan att få genomföra en s.k. due diligence-undersökning i Q-Med.

Ett oberoende utskott inom styrelsen, bestående av Q-Meds styrelseordförande Pia Rudengren och av styrelseledamöterna Håkan Edström, Bertil Hult, Anders Milton, Åsa Rödén och Pernilla Ström, utsågs tidigt i processen. Den 10 november 2008 meddelade utskottet att Morgan Stanley utsetts till finansiell rådgivare. Den 25 november 2008 offentliggjorde utskottet sin uppfattning om Erbjudandet varigenom aktieägarna i Q-Med rekommenderades att inte acceptera Erbjudandet. Till uttalandet fogades ett utlåtande från Morgan Stanley av vilket framgår att vederlaget i Erbjudandet är otillräckligt i ett finansiellt perspektiv.

Den 20 november 2008 erhöll Q-Meds oberoende utskott ett brev från Ivytan. I brevet anges att Q-Med är skyldigt att bereda Ivytan tillfälle att ta del av samma information som Q-Med tillhandahåller eventuella andra konkurrerande budgivare inom ramen för en s.k. due diligence-undersökning.

I framställan till nämnden hemställs:

 1. Att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida Q-Med – såsom Ivytan påstår – har en skyldighet att bereda Ivytan tillfälle att få del av samma information som Q-Med tillhandahåller en eller flera andra potentiella budgivare inom ramen för en due diligence-undersökning.

 2. Om fråga A besvaras nekande (dvs. att Q-Med inte har en sådan skyldighet som Ivytan påstår), att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida Q-Med har en skyldighet att bereda Ivytan tillfälle att genomföra en due diligence-undersökning i Q-Med under samma förhållanden som angivits i fråga A men med den skillnaden att Ivytan inkommer med ett skriftligt icke bindande förslag om att höja vederlaget i Erbjudandet.

 3. Om fråga B besvaras nekande, att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida det skulle vara förenligt med punkten II.15 i takeover-reglerna att Q-Med förser Ivytan med due diligence-information om Ivytan inkommer med ett skriftligt icke bindande förslag om att höja vederlaget i Erbjudandet, alldeles oavsett förekomsten av andra potentiella budgivare.

Ivytan har yttrat sig över framställningen endast såvitt avser fråga A. Frågorna B och C saknar enligt Ivytans uppfattning samband med det ovan nämnda brevet.

Därefter har viss skriftväxling skett.

Överväganden

Q-Med är bundet av OMX Nordiska Börs Stockholms Regelverk för emittenter och ska enligt dessa regler, i egenskap av målbolag, följa vad som gäller för målbolag enligt börsens regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”takeover-reglerna”). Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka dessa regler (punkten I.2).

I punkterna II.2 och II.15 i takeover-reglerna regleras vissa frågor rörande due diligence-undersökningar i samband med offentliga uppköpserbjudanden. Bestämmelserna infördes i takeover-reglerna år 2003, som ett uttryck för att sådana undersökningar blivit ett accepterat inslag i samband med offentliga uppköpserbjudanden, trots det avsteg från bl.a. likabehandlingsprincipen som due diligenceundersökningar får anses innebära. Reglerna utgår från att en due diligence-undersökning genomförs innan ett erbjudande lämnas; en due diligence-undersökning efter det att erbjudandet har lagts fram bör enligt kommentaren till punkten II.15 förekomma endast om det är nödvändigt för att bedöma om ett i erbjudandet uppställt fullföljandevillkor är uppfyllt eller inte.

Reglerna är till sitt innehåll restriktiva. Målbolagets styrelse bör, sägs det i kommentaren till punkten II.15, medge att målbolaget medverkar i en due diligence-undersökning endast om styrelsen bedömer det tilltänkta erbjudandet vara av intresse för aktieägarna att få ta ställning till och budgivaren, som en förutsättning för att lämna erbjudandet, skriftligen krävt att få genomföra undersökningen i fråga.

Fråga A

I kommentaren till punkten II.15 uppmärksammas den situationen att flera budgivare planerar att lämna erbjudanden avseende aktierna i målbolaget. Det är då, påpekas det i kommentaren, av största vikt att målbolaget tillämpar reglerna på samma sätt gentemot samtliga budgivare. Har information lämnats till en budgivare, och begär en annan budgivare motsvarande information, ska denna begäran alltså tillmötesgås, om förutsättningarna i övrigt är likartade.

I det nu aktuella fallet är det emellertid inte fråga om att två eller flera potentiella budgivare önskar genomföra en due diligence-undersökning inför planerade erbjudanden. Ivytan har redan lämnat ett offentligt erbjudande om förvärv av aktierna i Q-Med utan att ha begärt eller genomfört någon föregående due diligence-undersökning. Någon skyldighet för Q-Meds styrelse att i det läget låta Ivytan ta del av sådan information som Q-Med eventuellt tillhandahåller en eller flera andra potentiella budgivare inom ramen för en due diligence-undersökning föreligger inte. Fråga A besvaras således nekande.

Frågorna B och C

Framför en budgivare, som lämnat ett erbjudande utan att genomföra en due diligence-undersökning, ett förslag till målbolagets styrelse att höja vederlaget i erbjudandet och begär budgivaren skriftligen att som en förutsättning för att lämna ett sådant reviderat erbjudande få genomföra en due diligence-undersökning är situationen enligt nämndens mening att jämföra med att en budgivare begär en due diligence-undersökning inför ett planerat erbjudande. Styrelsen har alltså att i aktieägarnas intresse göra samma prövning av det reviderade erbjudandet som om det framförts utan att något erbjudande redan lämnats och även i övrigt tillämpa vad som sägs i punkten II.15 på begäran. Någon ovillkorlig skyldighet att tillmötesgå en sådan begäran föreligger således inte. Huruvida det finns en eller flera andra potentiella budgivare på aktierna i bolaget har i sammanhanget inte någon betydelse. Frågorna B och C, som nämnden förstått är hypotetiska, får därmed anses vara besvarade.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...