Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:20

(Beslutades 2009-10-18, offentliggjordes 2009-10-23)

Dispens från budplikt (Gunnebo)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 16 oktober 2009 en framställning från Wistrand Advokatbyrå på uppdrag av Stena Adactum AB (”Adactum”). Framställningen rör undantag från budplikt i samband med nyemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Gunnebo AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Gunnebos styrelse bedömer att det är viktigt att stärka bolagets finansiella ställning genom en kapitalökning i storleksordningen 500 Mkr. Styrelsen för Gunnebo avser därför att, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare att teckna de nya aktierna samt rätt att teckna aktier utan företrädesrätt. För att säkerställa att nyemissionen kan ske på acceptabla villkor och utan för stor negativ marknadsreaktion, är det enligt styrelsens bedömning nödvändigt att nyemissionen är fullt garanterad när den presenteras.

Emissionen är planerad enligt följande preliminära tidplan:

 • 22 okt: styrelsebeslut om emission villkorad av bolagsstämmans godkännande med senarelagt fastställande av teckningskurs, ökningsbelopp samt antal aktier

 • 23 okt: offentliggörande av emissionsbeslut samt Q3-rapport

 • 27 okt: kallelse till bolagsstämma med angivande av det scenario för emissionens storlek och garanternas högsta möjliga ägarandel som anges nedan

 • 20 nov: sista dag för styrelsen att fastställa teckningskurs, ökningsbelopp samt antal aktier

 • 24 nov: extra bolagsstämma

 • 27 nov: avstämningsdag för deltagande i emissionen

Gunnebo har aktier utgivna i endast en serie. Styrelsen avser att fatta beslut om nyemission med bemyndigande för styrelsen att innan teckningstiden börjar löpa besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie. Styrelsen räknar med att bolaget ska ge ut omkring 100 miljoner nya aktier till en teckningskurs om 5 kr per aktie.

Gunnebos störste ägare, Adactum, äger aktier motsvarande ca 25,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Adactum och ett antal andra aktieägare har förklarat sig villiga att förbinda sig att teckna sin pro rata-andel av emissionen samt ingå garantiåtaganden avseende aktier som inte tecknas av övriga aktieägare. Adactums garantiåtagande innebär att bolaget kan komma att teckna högst 46,1 procent av de aktier som inte tecknas av annan.

Om inte några andra aktieägare, utöver Adactum och de övriga bolag som ingått garantiåtaganden, tecknar aktier i nyemissionen kommer Adactum, utöver sin pro rata-andel av emissionen, på grund av garantin, att nödgas teckna högst 20.261.847 aktier. Efter ett sådant garantiuppfyllande skulle Adactum vara ägare till ca 39,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Som framgått ovan riskerar Adactum genom garantiåtagandet budplikt i Gunnebo. Om budplikt uppkommer eller ej är helt beroende av övriga aktieägares anslutning till nyemissionen. En ökning av Adactums ägarandel i Gunnebo på grund av garantiåtagandet är ofrivillig eftersom Adactum inte har för avsikt att äga mer än 30 procent av aktierna eller rösterna i Gunnebo.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Adactum att nämnden medger undantag för den budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden som kan uppkomma för bolaget på grund av den planerade garantin.

Med hänsyn till att framställningen gäller planerade åtgärder som inte är allmänt kända hemställer bolaget vidare att Aktiemarknadsnämndens uttalande inte offentliggörs förrän åtgärderna vidtagits eller på annat sätt blivit allmänt kända.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden har i flera fall beviljat dispens från budplikt som uppkommit i samband med teckning av aktier i en företrädesemission. Detsamma gäller ett garantiåtagande från en aktieägares eller annans sida att teckna aktier som inte tecknas av någon annan. Se bl.a. AMN 2009:5.

Enligt nämndens mening måste varje aktieägare normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt. Nämnden har därför i sådana fall beviljat dispens utan några särskilda villkor. Jämför bl.a. AMN 2005:50.

Vad gäller den i framställningen aktualiserade frågan om budplikt på grund av aktieteckning i enlighet med ett garantiåtagande är det tydligt att om Adactum tecknar sin andel i den planerade nyemissionen i Gunnebo och infriar sitt garantiåtagande för emissionen, så kan Adactums röstandel komma att öka till 30 procent eller mer av röstetalet i Gunnebo. Budplikt skulle då utlösas enligt 3 kap. 1 § LUA. Enligt nämndens mening finns det emellertid i så fall, på i framställningen anförda skäl och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten. En förutsättning för detta bör vara att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om garantiåtagandet samt om hur stora kapital- respektive röstandel som Adactum skulle kunna få genom att teckna aktier och infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Att den planerade emissionen blir framgångsrik torde ligga i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse måste i sin tur anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten ger. Jämför prop. 2005/06:140 s. 117.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar i fråga om bl.a. storleken på nuvarande aktieinnehav, Stena Adactum AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma om Stena Adactum AB dels tecknar aktier med företrädesrätt, dels infriar emissionsgarantin i den planerade emissionen i Gunnebo, på villkor att

 1. aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman i Gunnebo informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Stena Adactum AB skulle kunna få genom att teckna aktier med företrädesrätt och infria garantiåtagandet, samt att

 2. bolagsstämmans beslut att godkänna emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Stena Adactum AB.

Om Stena Adactum AB genom att utnyttja sin företrädesrätt eller genom att utnyttja sin företrädesrätt och infria sitt garantiåtagande uppnår ett aktieinnehav som representerar 30 procent eller mer av röstetalet i Gunnebo, uppkommer budplikt, om Stena Adactum AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i bolaget och därigenom ökar sin röstandel.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...