Dispens från budplikt (Ticket)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 29 oktober 2009 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av Braganza. Framställningen rör undantag från budplikt i samband med nyemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Ticket Travel Group AB (”Ticket”) är ett svenskt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Samtliga aktier utgivna av Ticket medför lika rätt i bolaget. I syfte att stärka bolagets finansiella ställning avser styrelsen i Ticket att, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Braganza är största aktieägare i Ticket. Braganza innehar för närvarande 5.154.467 Ticketaktier, motsvarande omkring 29,3 procent av samtliga aktier och röster i Ticket. För att stötta Ticket och förbättra förutsättningarna för en framgångsrik kapitalanskaffning avser Braganza att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen, men inte teckna någon aktie därutöver.

Med hänsyn till att det i dagsläget är oklart i vilken utsträckning emissionen i övrigt kommer att vara säkerställd genom teckningsåtaganden från aktieägare och/eller emissionsgarantier, hemställer Braganza att Aktiemarknadsnämnden beviljar Braganza dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att Braganza tecknar sin pro rata-andel i nyemissionen.

Med hänsyn till att framställan gäller planerade åtgärder som inte är allmänt kända hemställer Braganza vidare att ansökan behandlas konfidentiellt och att Aktiemarknadsnämndens uttalande med anledning av framställan inte offentliggörs förrän åtgärderna vidtagits, gjorts allmänt kända av den som planerat respektive åtgärd eller på annat sätt blivit allmänt kända.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden har i linje därmed uttalat att varje aktieägare normalt måste kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt (AMN 2009:5).

Enligt nämndens mening finns även i det nu aktuella fallet skäl att bevilja sådan dispens. Att den planerade emissionen blir framgångsrik torde ligga i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse måste i sin tur anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare i Ticket att lämna bolaget som budplikten ger. Jämför prop. 2005/06:140 s. 117.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Braganza undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma om bolaget tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade emissionen i Ticket Travel Group.