Dispens från budplikt (Countermine)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 november 2009 en framställning från Advokatfirman Vinge KB på uppdrag av Yggdrasil AB. Framställningen rör undantag från budplikt i samband med nyemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Yggdrasil är aktieägare i Countermine Technologies AB (”Countermine”), vars B-aktier är upptagna till handel på NGM Equity. Yggdrasils ägande motsvarar cirka elva procent av aktierna och nio procent av rösterna i Countermine.

Styrelsen för Countermine har under förutsättning av bolagsstämmans godkännande beslutat om en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna varigenom bolaget avses tillföras cirka 69,6 miljoner kronor. Bolagsstämma för godkännande av nyemissionen hålls den 16 november 2009. Kallelse har utfärdats. Nyemissionen förutsätter bolagsordningsändring. I praktiken är det därför en förutsättning för nyemissionen att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsen har, enligt vad som anges i ett pressmeddelande daterat den 15 oktober 2009, bedömt att anskaffning av kapital i nu aktuell omfattning erfordras för att dels stärka bolagets kapitalbas och säkra driften i minst tolv månader, dels slutföra produktionen av minst ett visst antal av bolagets maskiner. Vidare avses emissionslikviden användas för att lösa lån/bryggfinansiering om för närvarande cirka 17 miljoner kronor. Såvitt Yggdrasil kan bedöma är det för Countermine inte en framkomlig väg att tillgodose det nu föreliggande kapitalbehovet genom lån.

För att säkerställa att erforderligt kapital tillförs bolaget har Countermine dels inhämtat teckningsförbindelser från bolagets större aktieägare, däribland Yggdrasil, avseende dessa ägares företrädesrättsandelar i nyemissionen (16,6 milj. kr), dels anskaffat en emissionsgaranti från Erik Penser Bankaktiebolag (”banken”) avseende resterande del av nyemissionen (53 milj. kr). För att täcka sitt åtagande har banken i sin tur upphandlat undergarantiåtaganden från undergaranter. En av undergaranterna är Yggdrasil, som åtagit sig att om så erfordras förvärva ytterligare aktier intill ett belopp om 30 miljoner kronor. Banken, som är dotterbolag till Yggdrasil, kan på grund av emissionsgarantin komma att efter nyemissionen kvarstå med visst, helt obetydligt eget aktieägande i Countermine.

Om nyemissionen inte skulle fulltecknas kan Yggdrasils röstandel i Countermine, inräknat även bankens eventuella aktieinnehav enligt vad som nyss sagts, komma att öka på grund av infriande av teckningsförbindelsen och garantiåtagandet. Yggdrasil, som inte önskar förvärva samtliga aktier i Countermine, ansöker därför om dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund därav. Aktiemarknadsnämnden får vid sin dispensprövning utgå från att Yggdrasils röstandel i Countermine, inräknat även eventuella aktieinnehav genom dotterbolag till Yggdrasil, inte till följd av ovanstående kommer att öka till mer än cirka 39 procent. Det kommer emellertid att stå samtliga aktieägare fritt att med primär och subsidiär företrädesrätt teckna aktier i nyemissionen och därmed begränsa, eller sammantaget helt undvika, en ökning av Yggdrasils röstandel (jfr prop 2005/06:140 s. 117). Dessutom ges, enligt emissionsbeslutet, allmänheten möjlighet att teckna aktier innan emissionsgaranten i sista hand tilldelas eventuella återstående aktier i nyemissionen. Det är till betydande fördel för såväl Countermine som dess aktieägare att det, genom det ovan beskrivna arrangemanget, säkerställs att nödvändigt kapital tillförs bolaget.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden har i flera fall beviljat dispens från budplikt som uppkommit i samband med teckning av aktier i en företrädesemission. Detsamma gäller ett garantiåtagande från en aktieägares eller annans sida att teckna aktier som inte tecknas av någon annan. Se bl.a. AMN 2009:5.

I det nu aktuella fallet avser Yggdrasil att dels teckna sin andel, dels vara undergarant i den aktuella företrädesemissionen i Countermine. Om nyemissionen inte fulltecknas kan Yggdrasil innehav i Countermine, till följd av att Yggdrasil utöver att teckna sin andel också infriar sitt garantiåtagande, komma att passera 30 procent av röstetalet. Yggdrasil skulle därigenom ådra sig budplikt.

Enligt nämndens mening finns det emellertid i så fall, på i framställningen anförda skäl och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten. Nämnden fäster i det sammanhanget avseende vid att garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att Yggdrasil med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive Yggdrasil, erbjudits att teckna aktier med primär eller subsidiär företrädesrätt och därefter samtliga aktieägare, exklusive Yggdrasil, och allmänheten erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens bör vara att aktieägarna i Countermine inför bolagsstämmans godkännande av emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som Yggdrasil högst skulle kunna få i Countermine genom att teckna aktier och infria garantin. Detta kan, med hänsyn till att kallelse till stämman redan utfärdats, lämpligen ske genom ett särskilt pressmeddelande och genom information i det material som ska tillhandahållas inför bolagsstämman. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare i Countermine. Att den planerade emissionen blir framgångsrik torde ligga i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse måste i sin tur anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare i Countermine att lämna bolaget som budplikten ger. Jfr prop. 2005/06:140 s. 117.

Under i framställningen angivna omständigheter får en sådan dispens anses omfatta även innefatta aktieinnehav hänförliga till Yggdrasils dotterbolag Erik Penser Bankaktiebolag.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Yggdrasil undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma om bolaget dels tecknar aktier med företrädesrätt, dels infriar emissionsgarantin i den planerade emissionen i Countermine Technologies AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Countermine Technologies AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Yggdrasil högst skulle kunna få genom att teckna aktier med företrädesrätt och infria garantiåtagandet, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Yggdrasil.

Om Yggdrasil genom att utnyttja sin företrädesrätt eller genom att utnyttja sin företrädesrätt och infria sitt garantiåtagande uppnår ett aktieinnehav som representerar 30 procent eller mer av röstetalet i Countermine Technologies AB, uppkommer budplikt, om Yggdrasil sedermera förvärvar ytterligare aktier.