Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:27

(Beslutades 2009-11-10, offentliggjordes 2009-11-13)

Dispens från budplikt (Biolin)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 november 2009 en framställning från Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Bo Håkansson och Farstorp Invest AB. Framställningen rör undantag från budplikt i samband med nyemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Biolin Scientific ABs ("Biolin Scientific”) aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista. Biolin Scientifics aktiekapital uppgår till 20.080.668 kronor fördelat på lika många aktier. Samtliga aktier är av samma slag och medför en röst vid bolagsstämma. Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission.

Bo Håkansson är Biolin Scientifics största aktieägare och äger, genom Farstorp Invest AB och privat, 7.326.858 aktier. Detta motsvarar en ägar- och röstandel om cirka 36,5 procent. När Bo Håkansson först blev aktieägare i Biolin Scientific uppgick hans andel av aktier och röster i bolaget till cirka 45 procent. Den har nedbringats genom att Bo Håkansson sålt aktier vid sidan av börsen, bland annat till Biolin Scientifics verkställande direktör, samt genom att han har förvärvat företag och därvid betalat med aktier i Biolin Scientific. Bo Håkansson har tidigare beviljats undantag från budplikten genom Aktiemarknadsnämndens uttalanden 2004:28, 2005:35 och 2006:37.

Beslut om nyemission av högst 4.016.133 aktier till teckningskursen sex kronor fattades den 29 oktober 2009 av styrelsen för Biolin Scientific med stöd av årsstämmans bemyndigande.

Beslutet om bemyndigandet fattades med en majoritet som översteg två tredjedelar även om Bo Håkanssons röster inte inräknas. Bo Håkansson har för avsikt att, privat och genom Farstorp Invest AB, teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen, sammanlagt 1.465.371 aktier. Om ingen annan tecknar i emissionen kommer Bo Håkanssons och Farstorp Invests sammanlagda andel av aktierna och rösterna i Biolin Scientific efter emissionen att uppgå till 40,8 procent. För utsikterna att få nyemissionen fulltecknad bedöms det vara av stort värde att Bo Håkansson och Farstorp Invest har förklarat sig ha för avsikt att teckna sin andel i emissionen.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Bo Håkansson och Farstorp Invest att nämnden beviljar undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma vid ett utnyttjande av företrädesrätten till nya aktier i den beslutade nyemissionen i Biolin Scientific.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en ny emission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden har i linje därmed uttalat att varje aktieägare normalt måste kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt (AMN 2009:5).

Bo Håkansson har idag, tillsammans med det närstående bolaget Farstorp Invest AB, 36,5 procent av rösterna i Biolin Scientific. Han har tidigare beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden, senast genom nämndens uttalande 2006:37. Han kan emellertid inte öka sin röstandel genom förvärv av aktier i bolaget utan att ådra sig budplikt. Frågan är nu om han ska beviljas dispens från den budplikt som kan uppkomma om han utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i den beslutade nyemissionen i Biolin Scientific. Som framgått ovan beviljar AMN enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att en aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte. Dispensansökan från Bo Håkansson och Farstorp Invest ska därför bifallas.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Bo Håkansson och Farastorp Invest AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma om antingen Bo Håkansson eller Farstorp Invest AB eller såväl Bo Håkansson som Farstorp Invest AB tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade emissionen i Biolin Scientific AB. Om Bo Håkansson eller Farstorp Invest AB sedermera förvärvar ytterligare aktier uppkommer budplikt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...