Tolkning av LUA (Wallenstam)

Beslut

Den i framställningen beskrivna överföringen av aktier i Wallenstam AB till fyra bolag som ägs av Hans Wallenstam utlöser inte budplikt enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Hans Wallenstam och de fyra helägda bolagen kan även förvärva ytterligare aktier i Wallenstam AB utan att budplikt inträder. Detsamma gäller de barn som står under Hans Wallenstams vårdnad.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 26 oktober 2010 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Hans Wallenstam. Framställningen rör tolkning av bestämmelsen om budplikt i 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Framställningen

I framställningen anförs följande.

Hans Wallenstam kontrollerar i dag aktier motsvarande cirka 58 procent av rösterna i Wallenstam AB (”Wallenstam”) vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Aktierna ägs dels direkt av Hans Wallenstam, dels av Låset Formica AB som helägs av ett av Hans Wallenstam helägt bolag. Därutöver äger Hans Wallenstams fyra barn (”Barnen”), varav tre per i dag står under Hans Wallenstams vårdnad, aktier i Wallenstam.

Hans Wallenstam med närstående innehade redan den 1 juni 2006, när lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden trädde i kraft, aktier representerande minst 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Wallenstam och innehavet har därefter aldrig understigit 30 procent av röstetalet.

Som förberedelse för en eventuell framtida överlåtelse av sina aktier i Wallenstam till Barnen överväger Hans Wallenstam att överföra sina aktier i Wallenstam till fyra av honom helägda bolag (”Bolagen”) (”Omflyttningen”). Ett av Bolagen avses vara Låset Formica AB. De övriga tre bolagen avses nybildas.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden prövar huruvida budplikt uppkommer på grund av Omflyttningen och, om så inte är fallet, i vilken utsträckning Hans Wallenstam, Bolagen och Barnen därefter får förvärva ytterligare aktier i Wallenstam utan att budplikt uppkommer.

Om budplikt uppkommer, begärs dispens från budplikten på grund av att Omflyttningen inte innebär att ett kontrollägarskifte de facto sker. Det begärs vidare att sådan dispens även ska omfatta eventuella ytterligare förvärv som därefter görs av Hans Wallenstam, Bolagen eller Barnen.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

LUA trädde i kraft den 1 juli 2006. I linje med budpliktsreglernas syfte, nämligen att skydda övriga aktieägare vid ett kontrollägarskifte, framgår av lagens förarbeten att den som, ensam eller tillsammans med närstående, redan vid tidpunkten för ikraftträdandet innehade aktier som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget är oförhindrad att förvärva ytterligare aktier i bolaget utan åtföljande budplikt (prop. 2005/06:140 s. 91).

I det nu aktuella fallet innehade Hans Wallenstam med närstående redan vid lagens ikraftträdande aktier som representerade mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Wallenstam AB. Hans Wallenstam kan således förvärva ytterligare aktier i Wallenstam AB utan att ådra sig budplikt. Även de av Hans Wallenstams barn som står under hans vårdnad, och som alltså omfattas av den s.k. närståenderegeln i 3 kap. 5 § LUA, har en sådan möjlighet. Det barn till Hans Wallenstam som inte står under hans vårdnad är inte på grund av släktskap att betrakta som närstående.

Den planerade överföringen av aktier till fyra bolag som ägs av Hans Wallenstam innebär de facto inte något kontrollägarskifte i Wallenstam AB. Någon budplikt bör enligt nämndens mening därför inte uppkomma i den beskrivna situationen. I likhet med vad som gäller för Hans Wallenstam bör även de fyra helägda bolagen ha möjlighet att förvärva ytterligare aktier i Wallenstam AB utan att budplikt uppkommer (jfr AMN 2010:29).