Innehåll

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:40

(Beslutades 2010-11-12, offentliggjordes 2010-11-15)

Incitamentsprogram (Principuttalande)

Aktiemarknadsnämnden har under senare tid uppmärksammats på vad som uppfattas vara en oklarhet i fråga om nämndens syn på vad som är god sed vid beslut om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag. Nämnden gör i anledning därav följande uttalande. Uttalandet innebär en utveckling av och en nyansering av vad nämnden tidigare uttalat i AMN 2008:48.

En utgångspunkt är att incitamentsprogram baserade på aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner, som emitteras eller överlåts till dem som omfattas av programmet, ska beslutas i enlighet med reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL, och vad nämnden uttalat i framför allt AMN 2002:1.

En grundläggande princip bakom reglerna i 16 kap. ABL är att sådana emissioner som där avses ska beslutas av bolagsstämman, varvid också emissionsvillkoren ska specificeras. Reglerna tillåter inte att styrelsen bemyndigas att besluta om en emission. Av lagens förarbeten framgår att styrelsen kan få i uppdrag att verkställa stämmans beslut men inte ges något eget manöverutrymme (DsFi 1986:21 s. 121, prop. 1986/87:76 s. 34 f.). Av 19 kap. 35 § 2 ABL följer att reglerna i 16 kap. ska tillämpas även för det fall ett incitamentsprogram baseras på att bolaget överlåter återköpta aktier till dem som omfattas av programmet. Styrelsen kan alltså inte heller i det fallet bemyndigas att besluta om överlåtelsen.

Aktiemarknadsnämnden ger i initiativuttalandet AMN 2002:1, vars tillämpningsområde i nu aktuella hänseenden är något bredare än aktiebolagslagens, uttryck för samma uppfattning som lagstiftaren, dvs. att beslutanderätten ska ligga på bolagsstämmonivå och att styrelsen kan få i uppdrag att verkställa bolagsstämmans beslut men inte ges något eget manöverutrymme. Det är för övrigt ett synsätt som under senare år kommit till allt starkare uttryck också i den internationella debatten och regleringen i fråga om arvodering av framför allt ledande befattningshavare i börsbolag (jfr bl.a. 8 kap. 51 § ABL).

Det intresse av att skydda bolagets aktieägare som bär upp såväl 16 kap. ABL som AMN 2002:1 kräver bl.a. att bolagsstämmans beslut sätter en övre gräns för hur stort programmet kan bli, anger vilka kategorier av anställda som ska omfattas av programmet och anger de principer enligt vilka instrumenten ifråga ska kunna förvärvas. Detta hindrar enligt nämndens mening inte att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram, för ett eller flera år, med ett eller flera prestationsvillkor, vars grad av uppfyllande ska påverka tilldelningen till dem som omfattas av programmet. God sed på aktiemarknaden kräver att det av förslaget till stämmobeslut framgår vilka kriterier som ska användas för att mäta prestationerna medan det får anses godtagbart att av aktiemarknads- eller konkurrensmässiga skäl avstå från att upplysa om vilken grad av måluppfyllelse som krävs för viss tilldelning. Aktieägarna ska dock, senast när tiden för programmet gått till ända, avseende företagsledningen men i rimlig utsträckning också övriga kategorier, informeras även om vilken grad av måluppfyllelse som krävdes för viss tilldelning liksom om i vilken utsträckning prestationsvillkoren uppfylldes.

Det kan inte heller anses strida mot skyddsintresset eller från andra utgångspunkter anses strida mot god sed på aktiemarknaden att bolagsstämman ger styrelsen rätt att, om det sker betydande förändringar i bolaget eller på marknaden, besluta att tilldelningen ett visst år ska reduceras eller att ingen tilldelning alls ska ske för samtliga eller vissa kategorier av dem som omfattas av programmet.

Vad som nu har sagts får anses vara förenligt med punkten 9.7 i Svensk kod för bolagsstyrning, som alltså i fortsättningen bör tolkas i enlighet med det synsätt som här har kommit till uttryck.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...