Dispens från LUA och takeover-reglerna (Waldir – NetOnNet)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Waldir AB dispens från skyldigheten att rikta det planerade offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i NetOnNet AB till personer med hemvist i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och Förenta staterna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 december 2010 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB som ombud för Waldir AB. Framställningen rör dispens för en budgivare att i ett offentligt uppköpserbjudande utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Waldir AB innehar 1.692.200 aktier i Netonnet AB (publ) (nedan NetOnNet eller Bolaget), representerande omkring 28 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. NetOnNet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Envar aktie i NetOnNet medför lika rätt i Bolaget.

Waldir överväger att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i NetOnNet. Erbjudandet avses bli lämnat enligt reglerna om budplikt eftersom avsikten är att det ska föregås av att Waldir förvärvar så många ytterligare aktier i NetOnNet att budplikt utlöses.

Waldir AB avser – i enlighet med vedertagen praxis – att utesluta aktieägare bosatta i vissa jurisdiktioner utanför EES från Erbjudandet. Dessa jurisdiktioner är Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och Förenta staterna.

Baserat på publik och för Waldir tillgänglig information kan följande noteras avseende aktieägarstrukturen i NetOnNet. Av NetOnNets hemsida framgår att bolagets tio största ägare per den 31 oktober 2010 innehade aktier som representerade sammanlagt 78,7 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Med undantag möjligen för Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, W9 med ett innehav om 2,5 procent av aktierna och rösterna, synes ingen av dessa ägare ha sitt hemvist i någon av aktuella jurisdiktioner. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, W9 är av allt att döma förvaltare och inte ägare till aktierna. Det kan i övrigt noteras att per den 31 oktober 2010 innehade 1276 av totalt 1484 ägare färre än 500 aktier vardera. Mot denna bakgrund bedömer Waldir AB att antalet aktier som kan innehas av ägare bosatta i envar aktuell jurisdiktion representerar endast en obetydlig andel av samtliga aktier i Bolaget (mindre än tre procent). NetOnNets aktier är inte noterade på någon marknadsplats utanför Sverige.

Waldir hemställer mot nu angivna bakgrund att Aktiemarknadsnämnden beviljar Waldir tillstånd att undanta aktieägare bosatta i aktuella jurisdiktioner från erbjudandet.

Med hänsyn till att denna ansökan gäller planerade åtgärder som inte är allmänt kända hemställs vidare att ansökan behandlas konfidentiellt och att Aktiemarknadsnämndens uttalande med anledning av ansökan inte offentliggörs förrän åtgärderna vidtagits, gjorts allmänt kända av den som planerat respektive åtgärd eller på annat sätt blivit allmänt kända.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sin hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av 3 kap. 1 § LUA, som går tillbaka på EGs takeover-direktiv, framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt ska avse resterande aktier i bolaget. Till skillnad från vad som är fallet i reglerna om frivilliga erbjudanden lämnar lagbestämmelsen inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet.

I det nu aktuella fallet vill Waldir utforma erbjudandet så att det inte riktas till aktieägare i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och Förenta staterna.

Aktiemarknadsnämnden konstaterar att en dispens av sådan innebörd bara kan komma ifråga såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kravet är i Waldirs fall uppfyllt.

Enligt nämndens mening bör vidare, i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens beträffande ett budpliktserbjudande såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför EES, normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning. Även dessa krav är, baserat på de uppgifter som lämnas i framställningen, enligt nämndens mening uppfyllt. Förutsättningar för att medge dispens föreligger därför.