Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:46

(Beslutades 2010-12-23, offentliggjordes 2011-01-14)

Dispens från LUA och takeover-reglerna (Waldir – NetOnNet)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Waldir AB dispens från skyldigheten att rikta det planerade offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i NetOnNet AB till personer med hemvist i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och Förenta staterna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 december 2010 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB som ombud för Waldir AB. Framställningen rör dispens för en budgivare att i ett offentligt uppköpserbjudande utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Waldir AB innehar 1.692.200 aktier i Netonnet AB (publ) (nedan NetOnNet eller Bolaget), representerande omkring 28 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. NetOnNet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Envar aktie i NetOnNet medför lika rätt i Bolaget.

Waldir överväger att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i NetOnNet. Erbjudandet avses bli lämnat enligt reglerna om budplikt eftersom avsikten är att det ska föregås av att Waldir förvärvar så många ytterligare aktier i NetOnNet att budplikt utlöses.

Waldir AB avser – i enlighet med vedertagen praxis – att utesluta aktieägare bosatta i vissa jurisdiktioner utanför EES från Erbjudandet. Dessa jurisdiktioner är Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och Förenta staterna.

Baserat på publik och för Waldir tillgänglig information kan följande noteras avseende aktieägarstrukturen i NetOnNet. Av NetOnNets hemsida framgår att bolagets tio största ägare per den 31 oktober 2010 innehade aktier som representerade sammanlagt 78,7 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Med undantag möjligen för Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, W9 med ett innehav om 2,5 procent av aktierna och rösterna, synes ingen av dessa ägare ha sitt hemvist i någon av aktuella jurisdiktioner. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, W9 är av allt att döma förvaltare och inte ägare till aktierna. Det kan i övrigt noteras att per den 31 oktober 2010 innehade 1276 av totalt 1484 ägare färre än 500 aktier vardera. Mot denna bakgrund bedömer Waldir AB att antalet aktier som kan innehas av ägare bosatta i envar aktuell jurisdiktion representerar endast en obetydlig andel av samtliga aktier i Bolaget (mindre än tre procent). NetOnNets aktier är inte noterade på någon marknadsplats utanför Sverige.

Waldir hemställer mot nu angivna bakgrund att Aktiemarknadsnämnden beviljar Waldir tillstånd att undanta aktieägare bosatta i aktuella jurisdiktioner från erbjudandet.

Med hänsyn till att denna ansökan gäller planerade åtgärder som inte är allmänt kända hemställs vidare att ansökan behandlas konfidentiellt och att Aktiemarknadsnämndens uttalande med anledning av ansökan inte offentliggörs förrän åtgärderna vidtagits, gjorts allmänt kända av den som planerat respektive åtgärd eller på annat sätt blivit allmänt kända.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sin hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av 3 kap. 1 § LUA, som går tillbaka på EGs takeover-direktiv, framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt ska avse resterande aktier i bolaget. Till skillnad från vad som är fallet i reglerna om frivilliga erbjudanden lämnar lagbestämmelsen inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet.

I det nu aktuella fallet vill Waldir utforma erbjudandet så att det inte riktas till aktieägare i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och Förenta staterna.

Aktiemarknadsnämnden konstaterar att en dispens av sådan innebörd bara kan komma ifråga såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kravet är i Waldirs fall uppfyllt.

Enligt nämndens mening bör vidare, i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens beträffande ett budpliktserbjudande såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför EES, normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning. Även dessa krav är, baserat på de uppgifter som lämnas i framställningen, enligt nämndens mening uppfyllt. Förutsättningar för att medge dispens föreligger därför.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...