Dispens från budplikt (Transatlantic)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Viking Supply Ships AS undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 2 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier med primär företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Rederi AB Transatlantic.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Viking Supply Ships AS undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att bolaget infriar ett åtagande att i samma nyemission teckna aktier som övriga aktieägare inte tecknar med primär eller subsidiär företrädesrätt, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Rederi AB Transatlantic informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Viking Supply Ships AS högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Viking Supply Ships AS.

Om Viking Supply Ships AS sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 29 september 2011 en framställan från Mannheimer Swartling Advokatbyrå som ombud för Viking Supply Ships AS. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Framställning

Rederi AB Transatlantic (”RABT”) är ett svenskt aktiemarknadsbolag som bedriver rederiverksamhet inom affärsområdena Offshore/Icebreaking samt Industrial Shipping. RABTs aktier av serie B är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Det totala antalet aktier i RABT uppgår till 55.451.350, varav 3.635.921 aktier av serie A och 51.815.429 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 88.174.639 röster (varvid aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B berättigar till en röst).

Viking Supply Ships AS (”VSS”) är, genom helägda dotterföretag, RABTs största aktieägare och äger 1.817.961 aktier av serie A samt 25.907.715 aktier av serie B i RABT, motsvarande precis över 50,0 procent av såväl antalet aktier som röster i RABT. VSS ingår i den norska Kistefos-koncernen. Den röstmässigt näst största aktieägaren är Enneff Rederi AB/Enneff Fastigheter i Skärhamn AB (tillsammans ”Enneff”), som innehar 1.266.061 aktier av serie A och 699.745 aktier av serie B i RABT, motsvarande cirka 3,6 procent av antalet aktier och 15,2 procent av rösterna i bolaget. Tillsammans innehar VSS och Enneff cirka 53,6 procent av antalet aktier och 65,2 procent av rösterna i RABT.

VSS blev aktieägare i RABT genom deltagande i en apportemission i september 2010. I samband med emissionen ingick VSS och Enneff ett aktieägaravtal avseende parternas ägande i RABT. Genom Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2010:27 medgav nämnden VSS undantag från den budplikt som enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, annars skulle ha uppkommit genom deltagande i apportemissionen. Vidare uttalade Aktiemarknadsnämnden att ett ingående av aktieägaravtalet skulle medföra att VSS och Enneff anses som närstående enligt 3 kap. 5 § LUA samt medgav undantag från den budplikt som på grund av närståendeförhållandet annars skulle uppkomma vid ett ingående av aktieägaravtalet. Det är med stöd av ovan nämnda dispens som VSS och Enneff utan budplikt tillsammans innehar cirka 65,2 procent av rösterna i RABT. Om någon av parterna under aktieägaravtalets giltighetstid förvärvar ytterligare aktier i RABT och ökar därigenom parternas sammanlagda röstandel i bolaget inträder dock budplikt. Sådan budplikt skall enligt nämndens uttalande AMN 2010:28 fullgöras av den part som genom förvärv av ytterligare aktier förorsakar att parternas sammanlagda röstandel ökar.

Inom RABT pågår för närvarande en process som bl.a. syftar till en omstrukturering och uppdelning av koncernen i två fristående enheter samt översyn av kapitalstrukturen. Uppdelningen innefattar även ett strategiskt förvärv av ett bolag som för närvarande ingår i Kistefos-koncernen. För att säkerställa RABTs handlingsfrihet i den pågående omstruktureringen och strategiska utvecklingen samt finansiera nämnda förvärv avser styrelsen för RABT att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, besluta om en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Nyemissionen”). Styrelsen har ännu inte fastställt storlek och övriga villkor för Nyemissionen, men bedömer att den kommer bli i storleksordningen 550 miljoner kronor. Enligt RABTs bolagsordning – och på sätt som framgår av 4 kap. 3 § andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) – ger befintlig aktie primär företrädesrätt till ny aktie av samma slag samt subsidiär företrädesrätt till aktie, oavsett aktieslag, som inte tecknats med primär företrädesrätt.

För att säkerställa Nyemissionens framgångsrika genomförande bedömer RABTs styrelse att det är nödvändigt att bolagets större aktieägare lämnar s.k. teckningsåtaganden. VSS avser därför att i förväg dels åta sig att teckna sin primära företrädesrättsandel i Nyemissionen, dels åta sig att med stöd av den subsidiära företrädesrätt som följer av RABTs bolagsordning teckna eventuella aktier som övriga aktieägare inte tecknar med primär eller subsidiär företrädesrätt. Aktieteckning i enlighet med sistnämnda åtagande kommer med andra ord bli aktuell endast i den mån det finns aktier kvar sedan övriga aktieägare anmält teckning med stöd av den subsidiära företrädesrätten. Ingen ersättning kommer att utgå till VSS för nämnda åtaganden. Enneff avser att åta sig att teckna sin primära företrädesrättsandel i Nyemissionen och därutöver kan ytterligare aktieägare också komma att ingå teckningsåtaganden.

Om inte Nyemissionen fulltecknas kommer VSS röstandel – samt följaktligen även VSS och Enneffs sammanlagda röstandel – i RABT att öka på grund av infriande av VSS åtaganden enligt ovan. En ökning av nämnda slag innebär inte att VSS har något intresse av att förvärva samtliga aktier i RABT. VSS hemställer därför om undantag från den budplikt som därvid annars skulle uppkomma enligt vad som framgår av AMN 2010:27 och AMN 2010:28. Enligt förarbetena till LUA har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117).

Hur stor ökningen i förekommande fall blir beror på i vilken utsträckning andra aktieägare väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt. Enligt villkoren för Nyemissionen kommer det stå samtliga aktieägare fritt att genom teckning av nya aktier med såväl primär som subsidiär företrädesrätt begränsa, eller sammantaget helt undvika, en ökning av VSS och Enneffs sammanlagda röstandel i RABT. Det skulle vidare vara till fördel för såväl RABT som bolagets aktieägare om den planerade kapitalanskaffningen kan säkerställas genom det ovan beskrivna arrangemanget.

I framställan till nämnden hemställa att undantag medges från:

  1. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att VSS med primär företrädesrätt tecknar nya aktier i RABT; samt

  2. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att VSS infriar ett åtagande att teckna eventuella nya aktier i RABT som övriga aktieägare inte tecknar med primär eller subsidiär företrädesrätt.

Det hemställs vidare att eventuella villkor som uppställs för att nämnden skall medge undantag endast skall avse den budplikt som annars skulle uppkomma enligt punkt 2 ovan.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

VSS och Enneff innehar idag, med stöd av en dispens från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2010:27), aktier som representerar drygt 65 procent av rösterna i RABT. Varken VSS eller Enneff kan öka sin röstandel genom förvärv av aktier i RABT utan att budplikt uppkommer. Frågan är nu om VSS ska beviljas dispens från den budplikt som kan uppkomma om VSS utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i den planerade nyemissionen i RABT respektive infriar ett åtagande att teckna eventuella nya aktier i RABT som övriga aktieägare inte tecknar med primär eller subsidiär företrädesrätt.

AMN beviljar enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att en aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Det gäller även om aktieägaren tidigare beviljats dispens. Detsamma gäller infriandet av ett garantiåtagande i en sådan emission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, och allmänheten erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

I det nu aktuella fallet ska visserligen inte allmänheten erbjudas att teckna återstående aktier utan företrädesrätt utan garanten teckna eventuella nya aktier i RABT som övriga aktieägare inte tecknar med primär eller subsidiär företrädesrätt. Detta har emellertid enligt nämndens mening inte någon avgörande betydelse i sammanhanget. Ansökan om dispens från budplikt ska därför bifallas.