Dispens från budplikt (Mellby Gård – KappAhl)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Mellby Gård AB, organisationsnummer 556280-6330, undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 2 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade nyemissionen i KappAhl AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Mellby Gård AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att bolaget infriar ett garantiåtagande att teckna aktier, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i KappAhl AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Mellby Gård AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Mellby Gård AB.

Om Mellby Gård AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 oktober 2011 en framställning från Advokatfirman LA PARTNERS Aktiebolag som ombud för Mellby Gård AB. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt samt infriande av en emissionsgaranti.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Aktierna i KappAhl AB (publ), 75.040.000 aktier med lika rätt, är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm. För att stärka KappAhls finansiella ställning avser KappAhls styrelse att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, besluta om en nyemission av aktier motsvarande en kapitalökning om cirka 610 miljoner kronor med bemyndigande för styrelsen att innan teckningstiden börjar löpa besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie. I nyemissionen ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Teckning utan företrädesrätt kommer att erbjudas dem som därvid utnyttjat teckningsrätt.

Mellby Gård AB äger idag aktier som representerar 11,8 procent av kapital och röster i KappAhl och Dutot Ltd äger aktier som representerar 16,3 procent av kapital och röster i KappAhl. Mellby Gård och Dutot har förklarat sig beredda att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i KappAhl (”Teckningsåtagande”). Mellby Gård kan även komma att förvärva teckningsrätter från andra aktieägare för att kunna teckna aktier utöver vad som motsvarar sin ägarandel i KappAhl (varvid Teckningsåtagandet ska omfatta sådana aktier), teckna aktier utan företrädesrätt samt fram till och med teckningsperioden komma att förvärva aktier i KappAhl – dock inte mer än att Mellby Gårds innehav efter sådana förvärv och genomförd tilldelning uppgår till högst 29,9 procent av antalet aktier i KappAhl.

Styrelsen i KappAhl anser att det är nödvändigt att nyemissionen är fullt ut garanterad när den presenteras. Mellby Gård har förklarat sig berett att, under vissa förutsättningar och mot ersättning, lämna en emissionsgaranti av innebörd att Mellby Gård, för det fall emissionen inte fulltecknas, tecknar så många aktier att emissionen fulltecknas, dock maximalt ca 351.360.000 kr (”Garantiåtagandet”) (Mellby Gårds åtagande omfattar 80 procent och Dutots åtagande avser 20 procent av de aktier som inte tecknas i emissionen). Ett utnyttjande av garantin blir endast aktuellt om nyemissionen inte blir fulltecknad av andra tecknare med eller utan företrädesrätt.

Om Mellby Gård infriar Garantiåtagandet kan Mellby Gårds sammanlagda röstandel komma att passera 30 procent, vilket utlöser budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Styrelsen har ännu inte offentliggjort någon teckningskurs, men en teckningskurs motsvarande 4 kr och en rätt att teckna två nya aktier per innehavd aktie medför att Mellby Gårds innehav högst kan uppgå till cirka 50 procent av aktierna och rösterna, om Mellby Gård skulle behöva infria Garantiåtagandet fullt ut (dock som mest cirka 53,8 procent om Mellby Gård därtill vid tiden för tecknandet förvärvat ytterligare aktier eller teckningsrätter enligt ovan). Innehavet kan teoretiskt komma att bli något högre beroende på vilket antal aktier styrelsen slutligen beslutar ska ges ut.

Eftersom samtliga aktieägare kommer att ha rätt att inte bara teckna aktier med företrädesrätt i nyemissionen, utan även att teckna aktier utan företrädesrätt i emissionen, har aktieägarna möjlighet att begränsa, eller sammantaget helt undvika, en ökning av Mellby Gårds ägar- och röstandel.

Styrelsen i KappAhl avser att den 10 oktober 2011 fatta beslut om den planerade nyemissionen medan den extra bolagsstämma som har att godkänna styrelsens beslut avses att hållas den 8 november 2011. Aktieägarna i KappAhl kommer således att ges god tid till att ta ställning till nyemissionen. Aktieägarna kommer dessutom att inför bolagsstämman som beslutar om nyemissionen informeras om Garantiåtagandet och Mellby Gårds möjliga kapital- och röstandel som det skulle kunna få genom Teckningsåtagandet och vid ett infriande av Garantiåtagandet.

I framställningen hemställs om dispens från budplikt som skulle kunna uppkomma om Mellby Gård infriar Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117).

Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att en aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Detsamma gäller infriandet av ett garantiåtagande i en sådan emission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, och allmänheten erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Förutsättningar finns att i det nu aktuella fallet bifalla ansökan om dispens från budplikt för deltagande i företrädesemissionen och infriande av emissionsgarantin.