Dispens från budplikt (Dutot – KappAhl)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Dutot Ltd undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 2 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade nyemissionen i KappAhl AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Dutot Ltd undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att bolaget infriar ett garantiåtagande att teckna aktier, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i KappAhl AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Dutot Ltd högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Dutot Ltd.

Om Dutot Ltd sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 oktober 2011 en framställning från Dutot Ltd. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt samt infriande av en emissionsgaranti.

Framställning

I framställningen anförs följande.

KappAhl AB (publ), som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-lista, är en ledande modekedja med närmare 360 butiker och 4.800 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. Under verksamhetsåret 2009/2010 var KappAhls omsättning 5,1 miljarder kronor och rörelseresultat 551 miljoner kronor. Under 2011 har modebranschens försäljning påverkats negativt av den svaga konsumtionen. De höga varulager som uppkommit som en följd har gett kunderna många attraktiva erbjudanden att välja mellan, vilket har påverkat försäljningen av fullprisvaror negativt under sommarmånaderna. Detta har lett till att KappAhls försäljning under perioden juni–juli minskat med 13 procent i jämförbara butiker jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har bruttomarginalen sjunkit med 5 procentenheter. Rörelsemarginalen för helåret som slutar 31 augusti beräknas därför bli cirka 5 procent. Bolaget vidtar nu åtgärder.

För att stärka KappAhls finansiella ställning planerar styrelsen att besluta om nyemission om cirka SEK 600.000.000 med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna. KappAhl har idag 75.040.000 utestående aktier i ett aktieslag och med en röst per aktie. I nyemissionen kommer aktieägarna att ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. De som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt kommer även att ha rätt att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (dvs. utan företrädesrätt).

Preliminär tidplan för nyemissionen är att styrelsebeslutet avseende emissionen offentliggörs den 10 oktober 2011. Vissa villkor för nyemissionen, såsom det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, kommer att fastställas och offentliggöras vid senare tillfälle. Emissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma att hållas omkring den 8 november 2011. Med föreliggande tidsplan kommer teckningstiden att infalla omkring den 16 till 30 november, samt utfallet av emissionen att offentliggöras omkring den 6 december 2011. Bolagets delårsrapport för det första kvartalet (brutet räkenskapsår) offentliggörs den 21 december 2011.

Dutot och Mellby Gård AB representerar idag cirka 28,1 procent av kapitalet i KappAhl. Dutot äger aktier motsvarande cirka 16,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i KappAhl. För att säkerställa att nyemissionen kan ske på acceptabla villkor och utan alltför stor negativ marknadsreaktion, är det enligt styrelsens bedömning nödvändigt att nyemissionen är fullt garanterad. Dutot och Mellby Gård AB har således förklarat att de avser att rösta för emissionen samt åtagit sig att teckna sin respektive pro rata-andel av emissionen (”Teckningsåtagande”), samt har enligt nedan gjort garantiåtaganden.

Dutot kan även komma att förvärva teckningsrätter från andra aktieägare för att kunna teckna aktier utöver vad som motsvarar sin ägarandel i KappAhl (varvid Teckningsåtagandet ska omfatta sådana aktier), samt teckna sådana aktier utan företrädesrätt – dock inte mer än att Dutots innehav efter sådana förvärv och genomförd tilldelning uppgår till högst 29,9 procent av antalet aktier och röster i KappAhl.

Dutot respektive Mellby Gård AB har även ingått garantiåtaganden som innebär att dessa åtar sig att teckna de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare. Dutot har åtagit sig att teckna 20 procent av sådana aktier som inte tecknas av övriga aktieägare, och Mellby Gård AB 80 procent av sådana aktier. Dutot har således förklarat sig berett att, under vissa förutsättningar och mot ersättning, lämna en emissionsgaranti av innebörd att Dutot, för det fall emissionen inte fulltecknas, tecknar så många aktier att emissionen fulltecknas, dock maximalt ca 87.840.000 kr (”Garantiåtagandet”).

Om Dutot både (a) förvärvar teckningsrätter från andra aktieägare för att kunna teckna aktier utöver vad som motsvarar sin ägarandel i KappAhl och/eller tecknar aktier utan företrädesrätt och (b) infriar Garantiåtagandet kan Dutots sammanlagda röstandel komma att passera 30 procent, vilket utlöser budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Styrelsen har ännu inte offentliggjort någon teckningskurs, men en teckningskurs motsvarande 4 kr och en rätt att teckna två nya aktier per innehavd aktie, i kombination med att Dutot skulle förvärva minst 30.000.000 teckningsrätter utöver sin ägarandel alternativt tecknar motsvarande antal aktier utan företrädesrätt, medför att Dutots innehav högst kan uppgå till cirka 36 procent av aktierna och rösterna. Om Dutot enbart infriar Garantiåtagandet utan att förvärva teckningsrätter utöver sin ägarandel eller tecknar aktier utan företrädesrätt, kommer Dutots innehav inte att överstiga 29,9 procent av antalet aktier och röster i KappAhl, utan uppgå till cirka 26 procent av antalet aktier och röster i KappAhl. Innehavet kan teoretiskt komma att bli något högre beroende på vilket antal aktier styrelsen slutligen beslutar ska ges ut.

Aktieägarna kommer att inför bolagsstämman som beslutar om nyemissionen informeras om garantiåtagandet och Dutots möjliga kapital- och röstandel som det skulle kunna få genom Teckningsåtagandet och vid ett infriande av Garantiåtagandet.

Uppkomsten av eventuell budplikt för Dutot är, på grund av Garantiåtagandet, helt beroende av övriga aktieägares anslutning till ovan beskrivna nyemission och beroende på hur övriga aktieägare agerar har de möjlighet att begränsa eller helt undvika att Dutots ägarandel i KappAhl ökar. Den ökning av Dutots ägarandel i KappAhl som är en följd av att garantin utnyttjats är ofrivillig eftersom det inte från Dutot finns någon avsikt att äga mer än 30 procent av aktierna eller rösterna i KappAhl. Dutot önskar inte äga fler aktier än vad som är erforderligt för att infria garantin och önskar således inte förvärva samtliga aktier i KappAhl. Dutot önskar därför inte bli föremål för budplikt.

I framställningen hemställs om dispens från budplikt som skulle kunna uppkomma om Dutot infriar Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117).

Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att en aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Detsamma gäller infriandet av ett garantiåtagande i en sådan emission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, och allmänheten erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Förutsättningar finns att i det nu aktuella fallet bifalla ansökan om dispens från budplikt för deltagande i företrädesemissionen och infriande av emissionsgarantin.