Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:34

(Beslutades 2011-12-16, offentliggjordes 2011-12-19)

Fråga om undantag från fyraveckorsfrist avseende budpliktsbud (ENI – Obducat)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden avslår European Nano Invest ABs ansökan.

Ärendet

Aktiemarknadsnämnden meddelade den 16 november 2011 ett beslut (AMN 2011:31) att inte medge European Nano Invest AB (556653-3476), nedan ENI, dispens från budplikt som skulle uppkomma till följd av att ENI tecknade aktier i en kvittningsemission i Obducat AB.

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 december 2012 en ny framställning från ENI. Framställningen får förstås som en ansökan om förlängning av den fyraveckorsfrist inom vilken uppkommen budplikt under vissa förutsättningar kan bortfalla alternativt en ansökan om dispens från kravet att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

ENI mottog den 17 november 2011 Aktiemarknadsnämndens beslut att inte medge ENI dispens från budpliktbud vad avser aktiemarknadsbolaget Obducat, i vilket ENI äger 46,8 procent av de utestående rösterna. Då Obducat är föremål för företagsrekonstruktion anser ENIs styrelse att det inte är möjligt och inte heller rimligt att kräva att ENI fullgör budplikten.

Bakgrund till ståndpunkten är att säkerställandet av en finansiell lösning för ett bud till Obducats aktieägare inte är möjligt att anordna så länge Obducat befinner sig i företagsrekonstruktion. Vidare har Obducat, under rådande situation, inte heller förutsättningar att kunna medverka i en budprocess på sätt som kan krävas av ett målbolag. ENI anhåller om att Aktiemarknadsnämnden medger ENI tid för ställningstagande i frågan till tidpunkten en månad efter det att Obducats rekonstruktion avslutats genom beslut i tingsrätten. ENI avser att vid den tidpunkten fatta beslut om omstämpling eller försäljning av A-aktier så att ENIs ägande understiger 30 procent av de utestående rösterna i Obducat alternativt att ENI presenterar ett finansiellt underbyggt budpliktsbud till styrelsen i Obducat och till Obducats aktieägare.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från bestämmelserna om budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från bestämmelserna om budplikt (FFFS 2007:17). Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Den budpliktige ska inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Enligt 3 kap. 6 § LUA gäller inte längre budplikt om den budpliktige inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom avyttrar aktier så att aktieinnehavet inte representerar tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Detsamma gäller om den budpliktige, någon annan eller bolaget inom samma tid vidtar någon annan åtgärd som medför att aktieinnehavet inte representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det nu aktuella fallet har ENI enligt ett s.k. flaggningsmeddelande den 13 oktober 2011 uppnått ett aktieinnehav i Obducat som motsvarar 46,8 procent av rösterna i bolaget. Budplikt har därmed senast vid denna tidpunkt uppkommit för ENI. Aktiemarknadsnämnden pekade i AMN 2011:31 på möjligheten att omvandla röststarka A-aktier till röstsvagare B-aktier som ett sätt för ENI att få budplikten att bortfalla. ENI har inte utnyttjat den möjligheten. Som skäl för att ytterligare skjuta upp hanteringen av budplikten har ENI anfört att Obducats företagsrekonstruktion påverkar möjligheten att finansiera ett bud och Obducats möjlighet att medverka som målbolag i en budprocess. I alla fall med hänsyn till den nyss berörda möjligheten till aktiekonvertering som ENI har haft anser Aktiemarknadsnämnden inte att de skäl som ENI anför är tillräckligt starka för att undantag från bestämmelserna om budplikt ska kunna medges. ENIs ansökan ska därför avslås. Aktiemarknadsnämnden erinrar om att budplikten alltjämt gäller.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...