Dispens från budplikt (NH Invest – Thenberg & Kinde)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, NH Invest AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den riktade nyemissionen i Thenberg & Kinde Fondkommission AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Thenberg & Kinde Fondkommission AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som NH Invest AB högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

  2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av NH Invest AB.

Om NH Invest AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Thenberg & Kinde Fondkommission AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 augusti 2012 en framställning från NH Invest AB, 556870-7540. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (Thenberg) är noterat på AktieTorget. Thenbergs affärsidé är att genom aktivt arbete inom corporate finance, kapitalförvaltning och värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för avkastning och värdetillväxt.

På grund av bristande lönsamhet uppfyller Thenberg inte uppställda krav på kapitalbasens storlek avseende kapitaltäckning och stora exponeringar och har därför av Finansinspektionen förelagts att senast den 1 oktober 2012 ha återställt kapitalbasen så att uppställda krav uppfylls.

Styrelsen i Thenberg kommer därför vid en extra bolagsstämma den 23 augusti 2012 föreslå bl.a. en ändring av konverteringsvillkoren för utelöpande konverteringslån, en ändring av bolagsordningen där omvandlingsförbehåll införs samt en riktad nyemission om 20.000.000 aktier av serie A till NH Invest. Förbindelser finns från aktieägare, som representerar 2/3 delar av totala antalet röster, att rösta för styrelsens förslag.

I Thenberg finns 7.789.000 aktier av serie A med 10 röster per aktie samt 11.035.982 aktier av serie B med 1 röst per aktie.

NH Invest har förbundit sig, att i samband med tecknandet av den riktade nyemissionen, omvandla A-aktier till B-aktier så att det totala röstetalet inte överstiger 49,9 % av totala antalet röster.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer NH Invest om undantag från budplikt enligt NBKs regler.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden. Reglerna ska tillämpas bl.a. vid uppköpserbjudanden avseende aktier som handlas på AktieTorget.

Av punkten III.1 i NBK-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på AktieTorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på AktieTorget eller någon av de andra aktuella handelsplattformarna i sådan omfattning att kontroll – minst 30 procent av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i NBK-reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i NBK-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I det nu aktuella fallet avser Thenberg att göra en riktad emission av aktier till NH Invest. På grund av emissionen storlek skulle därigenom budplikt uppkomma för NH Invest. I ljuset av vad som i framställningen anförs om skälen till emissionen och den ekonomiska situationen i Thenberg föreligger emellertid enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför årsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- respektive röstandel som NH Invest kommer att få genom att förvärva de emitterade aktierna. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.