Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:21

(Beslutades 2012-08-17, offentliggjordes 2012-08-20)

Dispens från budplikt (NH Invest – Thenberg & Kinde)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, NH Invest AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den riktade nyemissionen i Thenberg & Kinde Fondkommission AB, på villkor att

 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Thenberg & Kinde Fondkommission AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som NH Invest AB högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

 2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av NH Invest AB.

Om NH Invest AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Thenberg & Kinde Fondkommission AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 augusti 2012 en framställning från NH Invest AB, 556870-7540. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

Thenberg & Kinde Fondkommission AB (Thenberg) är noterat på AktieTorget. Thenbergs affärsidé är att genom aktivt arbete inom corporate finance, kapitalförvaltning och värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för avkastning och värdetillväxt.

På grund av bristande lönsamhet uppfyller Thenberg inte uppställda krav på kapitalbasens storlek avseende kapitaltäckning och stora exponeringar och har därför av Finansinspektionen förelagts att senast den 1 oktober 2012 ha återställt kapitalbasen så att uppställda krav uppfylls.

Styrelsen i Thenberg kommer därför vid en extra bolagsstämma den 23 augusti 2012 föreslå bl.a. en ändring av konverteringsvillkoren för utelöpande konverteringslån, en ändring av bolagsordningen där omvandlingsförbehåll införs samt en riktad nyemission om 20.000.000 aktier av serie A till NH Invest. Förbindelser finns från aktieägare, som representerar 2/3 delar av totala antalet röster, att rösta för styrelsens förslag.

I Thenberg finns 7.789.000 aktier av serie A med 10 röster per aktie samt 11.035.982 aktier av serie B med 1 röst per aktie.

NH Invest har förbundit sig, att i samband med tecknandet av den riktade nyemissionen, omvandla A-aktier till B-aktier så att det totala röstetalet inte överstiger 49,9 % av totala antalet röster.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer NH Invest om undantag från budplikt enligt NBKs regler.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden. Reglerna ska tillämpas bl.a. vid uppköpserbjudanden avseende aktier som handlas på AktieTorget.

Av punkten III.1 i NBK-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på AktieTorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på AktieTorget eller någon av de andra aktuella handelsplattformarna i sådan omfattning att kontroll – minst 30 procent av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i NBK-reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i NBK-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I det nu aktuella fallet avser Thenberg att göra en riktad emission av aktier till NH Invest. På grund av emissionen storlek skulle därigenom budplikt uppkomma för NH Invest. I ljuset av vad som i framställningen anförs om skälen till emissionen och den ekonomiska situationen i Thenberg föreligger emellertid enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför årsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- respektive röstandel som NH Invest kommer att få genom att förvärva de emitterade aktierna. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...