Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:22

(Beslutades 2012-09-01, offentliggjordes 2012-09-05)

Dispens från budplikt (Leksell – Elekta)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Laurent Leksell undantag från den budplikt som kan uppkomma om denne konverterar sina konvertibler till aktier i Elekta och till följd härav uppnår ett ägande som representerar tre tiondelar eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 31 augusti 2012, från Advokatfirman Vinge KB på uppdrag av Laurent Leksell, en framställning om undantag från budplikt i samband med konvertering till aktier av konvertibler i Elekta AB.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Laurent Leksell är, direkt och genom bolag, huvudaktieägare i Elekta AB, vars B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad. Aktiemarknadsnämnden behandlade i uttalandet 2012:18 (ej offentliggjort) en begäran om dispens för Laurent Leksell att återställa sin röstandel till 30,03 procent av det totala antalet röster i Elekta, efter det att röstandelen sjunkit till under 30 procent i samband med utnyttjande av personaloptioner i bolaget. Det förutsätts nedan att bakgrunden till ansökan, såsom angiven i framställningen till nämnden, är känd.

Laurent Leksell överväger för närvarande olika alternativ för att omstrukturera sitt ägande i Elekta, inklusive möjligheten att konvertera befintliga konvertibler. Per dagen för framställningen innehar Laurent Leksell 29,78 procent av det totala antalet röster i bolaget. Laurent Leksell innehar vidare 3.562.500 konvertibler av serie A, som vid konvertering ger rätt till 182.692 A-aktier (1.826.920 röster) i bolaget, samt 2.500.681 konvertibler av serie B, som ger rätt till 128.241 B-aktier (128.241 röster) i bolaget. Konvertibellånet förfaller till betalning i april 2017. Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering under löptiden.

Om samtliga konvertibelinnehavare konverterar sina konvertibler till aktier kommer Laurent Leksells relativa röstandel i Elekta inte att förändras. För den händelse att konvertering till aktier inte påkallas av samtliga konvertibelinnehavare kan Laurent Leksells röstandel emellertid komma att öka, i teorin till en nivå över 30 procent. Laurent Leksell råder inte över, och kommer inte ens vid den sista tidpunkten för konvertering att kunna överblicka, om den egna röstandelen genom konverteringen kommer att uppgå till 30 procent eller mer av det totala antalet röster i bolaget.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Laurent Leksell, mot ovan angivna bakgrund, om dispens från den budplikt som annars kan uppkomma genom att han under konvertiblernas löptid eller på slutdagen konverterar sina konvertibler till aktier.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag bl.a. anförts att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar också enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att en aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission.

I det nu aktuella fallet avser Laurent Leksell att konvertera konvertibler till aktier i Elekta. Konvertiblerna har enligt uppgift till nämnden förvärvats genom att Leksell utnyttjat sin företrädesrätt vid en företrädesemission av konvertibler. Ett fåtal av konvertibler, berättigande till B-aktier, har förvärvats genom utnyttjande av subsidiär företrädesrätt.

Enligt nämndens mening finns det inte skäl att se annorlunda på frågan om dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma vid en sådan konvertering än vid förvärv av aktier i en företrädesemission av aktier (jfr bl.a. AMN 2012:8). På grund av det anförda ska Laurent Leksells framställan om dispens från budplikt bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...