Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:24

(Beslutades 2012-10-08, offentliggjordes 2013-01-23)

Dispens från budplikt (Henrik Kvick AB – Net Gaming)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Henrik Kvick AB undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om bolaget tecknar sin andel av aktierna i den planerade nyemissionen i Net Gaming Europe AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under i framställningen angivna förutsättningar, Henrik Kvick AB undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Net Gaming Europe AB, på villkor att

 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Net Gaming Europe AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Henrik Kvick AB skulle kunna få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

 2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Henrik Kvick AB.

Om Henrik Kvick AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 oktober 2012 en framställning från G Grönberg Advokatbyrå AB som ombud för Henrik Kvick AB, org. nr. 556869-1231. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en nyemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Net Gaming Europe AB (f.d. Stingbet Holding AB), org. nr. 556693-7255 (”Net Gaming”) är ett bolag som är noterat på AktieTorget. Net Gaming har för närvarande ett aktiekapital om 6.327.750 kr fördelat på 19.175.000 aktier.

Första halvåret 2012 blev för Net Gaming betydligt sämre än väntat, både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Styrelsen tillsammans med VD har funnit att Net Gaming, för att långsiktigt kunna fortsätta sin verksamhet, snabbt måste öka andelen casinointäkter (som är en högmarginalprodukt) och parallellt minska andelen pokerintäkter (som idag utgör ca 90 procent av omsättningen, men är en lågmarginalprodukt med negativ tillväxt på spelmarknaden). Marknadsföring och andra åtgärder krävs för att locka nya casinospelare till Net Gaming, vars spelarbas idag i mycket stor utsträckning utgörs av pokerspelare. Styrelsen och VD anser att Net Gaming måste investera i en ny plattform, ny hemsida och nytt varumärke fokuserat på främst casino för att ha en realistisk chans att kunna attrahera och behålla casinospelare och därigenom kunna nå långsiktig överlevnad och uthållig lönsamhet och tillväxt. För att kunna genomföra dessa åtgärder är Net Gaming nu i behov av kapital. Sammantaget bedöms kapitalbehovet uppgå till ca 10 mkr.

Möjligheterna att erhålla likviditetstillskott från den övriga aktieägarkretsen bedöms som utsiktslösa då ingen av Net Gamings övriga ägare tycks villig att investera. Detsamma gäller likviditetstillskott utifrån.

Styrelsen vill mot denna bakgrund genomföra en företrädesemission om totalt 10 mkr med en teckningskurs på ca 0,25–0,30 kr per aktie och totalt 35.000.000 nyemitterade aktier. Styrelsen har dock inte funnit någon befintlig aktieägare som är villig att garantera delar av företrädesemissionen och bedömer det som uteslutet att Net Gaming, i dess nuvarande situation och med beaktande av bolagets historik, skulle finna en extern garant. Bolagets huvudägare Henrik Kvick AB, som idag innehar drygt 51 procent av kapital och röster i bolaget, avser därför att garantera hela emissionen. Det är av dessa skäl mycket sannolikt att Henrik Kvicks kapital- och röstandel kommer att öka. Emissionsbeslutet kommer att fattas av bolagsstämman eller av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

I AMN 2012:2, där undantag från budplikt under vissa förutsättningar meddelades, anges att budplikt uppkommer om Henrik Kvick sedermera förvärvar ytterligare aktier i bolaget och därigenom ökar sin röstandel. Med beaktande av att det är fråga om en företrädesemission till samtliga befintliga aktieägare, svårigheterna att erhålla likviditetstillskott från övriga aktieägare och utifrån, samt Net Gamings omedelbara behov av ett sådant tillskott för att långsiktigt kunna fortsätta sin verksamhet hemställs emellertid om undantag från budplikt för Henrik Kvick efter genomförd emission.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i NBK-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på AktieTorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på AktieTorget i sådan omfattning att kontroll – minst 30 procent av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i NBK-reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i NBK-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation, se bl.a. AMN 2009:5 vari nämnden också uttalade att varje aktieägare normalt måste kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Henrik Kvick AB kontrollerar i dag, med stöd av en dispens från Aktiemarknadsnämnden, aktier som representerar drygt 51 procent av rösterna i Net Gaming. Henrik Kvick AB kan emellertid inte öka sin röstandel genom förvärv av aktier i Net Gaming utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2010:33). Henrik Kvick AB bör således beviljas dispens för att teckna aktier i den planerade nyemissionen med stöd av sin företrädesrätt.

Utöver att teckna sin företrädesandel i emissionen avser Henrik Kvick AB att garantera emission och alltså teckna de aktier som eventuellt återstår efter teckning av övriga aktieägare. Dispens kan beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...