Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:27

(Beslutades 2012-11-06, offentliggjordes 2012-11-08)

Dispens från budplikt (Pan Capital – Creades)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Pan Capital undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom de enligt framställningen planerade förvärven av aktier i Creades upp till en röstandel motsvarande högst 33,70 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 november 2012 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå KB på uppdrag av Pan Capital. Framställningen rör undantag från budplikt i samband med förvärv av aktier i Creades AB.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Creades AB (publ), org. nr 556866-0723, (”Creades” eller ”Bolaget”) är ett bolag vars aktier sedan februari 2012 är upptagna till handel på First North. Creades är ett förvaltningsbolag som genom ett frivilligt inlösenförfarande skiftats ut till Investment AB Öresunds aktieägare. Creades investerar i en koncentrerad portfölj av mindre och medelstora företag, onoterade innehav och företag.

Den 26 oktober 2012 beslutade extra bolagsstämma i Creades (”Stämman”), i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökades med 60.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier. Vidare beslutade Stämman om minskning av aktiekapitalet med 56.028,34 kronor med indragning av 2.622.884 syntetiskt återköpta aktier av serie A. Minskningen genomfördes med indragning av de aktier som Svenska Handelsbanken AB (”Handelsbanken”), SEB och Nordea Bank AB (”Nordea”) innehade med anledning av Bolagets syntetiska återköpsprogram (”Återköpsprogrammet”). Ändamålet med minskningen var återbetalning till Handelsbanken, SEB respektive Nordea i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Handelsbanken, SEB och Nordea var berättigade att anmäla inlösen av aktier.

Besluten på Stämman enligt ovan registrerades hos Bolagsverket den 1 november 2012 och innebär att Bolaget idag har totalt 23.635.853 aktier, varav 20.770.453 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 21.056.993 röster. Creades har idag cirka 10.000 aktieägare, varav de 500 största ägarna tillsammans har cirka 77 % av kapitalet i Bolaget. Av tabellen nedan framgår att, enligt den senast tillgängliga ägarstatistiken, de två största aktieägarna i Bolaget är Sven Hagströmer och Pan Capital, varav Sven Hagströmer utgör den kontrollerande aktieägaren då han via bolag har ett aktieinnehav som representerar 33,73 % av rösterna i Bolaget.

Aktieägare

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Andel av
aktier, %

Andel av
röster, %

Röster före
Stämman, %

Sven Hagströmer via bolag

 6.814.940

2.865.400

 40,96

 33,73

 29,99

Pan Capital AB

 6.692.167

        0

 28,31

 31,78

 27,49

Övriga

 7.263.346

        0

 30,73

 34,49

 42,52

Totalt

20.770.453

2.865.400

100

100

100

Som framgår av tabellen har Pan Capital, som en konsekvens av Stämmans beslut, gått från att inneha aktier som representerade mindre än tre tiondelar av Bolagets samlade röstetal till att uppnå ett aktieinnehav som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Eftersom detta är åtgärder som vidtagits av Bolaget utlöses inte budplikt endast genom registreringen av besluten. Punkt III.2 i Kollegiets takeover-regler föreskriver däremot att budplikt utlöses om aktieägaren i fråga, i detta fall Pan Capital, därefter förvärvar en eller flera aktier och till följd därav ökar sin röstandel i Bolaget.

Mot bakgrund av att Sven Hagströmer innehar 33,73 % av röstetalet för samtliga aktier i Creades, hemställs i framställningen att nämnden ger besked om huruvida budplikt uppkommer för Pan Capital om Pan Capital förvärvar aktier i Creades intill en nivå som ej överstiger 33,70 % av det totala röstetalet i bolaget och något kontrollägarskifte alltså inte ägt rum. För det fall nämnden skulle finna att budplikt uppkommer, hemställs att Pan Capital beviljas dispens från budplikten och tillåts förvärva aktier motsvarande totalt maximalt 33,70 % av det samlade röstetalet i Bolaget.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en röstandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North. Vidare uppkommer budplikt, enligt punkten III.2, om någon genom åtgärder från bolagets sida uppnår en sådan röstandel och därefter, på annat sätt än genom ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande aktier i bolaget, ökar sin röstandel genom förvärv av en eller flera aktier i bolaget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som uppnår tre tiondelar eller mer av röstetalet i bolaget och i den meningen blir bolagets kontrollerande ägare, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att en viss ägare uppnått tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet har Pan Capitals röstandel som en följd av Creades återköp av aktier ökat till mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Budplikt uppkommer således enligt punkten III.2 om Pan Capital förvärvar ytterligare en eller flera aktier och därigenom ökar sin röstandel i bolaget.

Som nämnden konstaterat i ett tidigare uttalande (AMN 2006:44) är det uppenbart att skälen för budplikt inte gör sig gällande när någon ensam eller tillsammans med närstående visserligen uppnått tre tiondelar eller mer av röstetalet i ett aktiemarknadsbolag men det finns en annan aktieägare med högre röstandel. Reglerna om budplikt är inte avsedda för en sådan situation. I linje därmed bör Pan Capitals under nuvarande förutsättningar dispensansökan beviljas.

Skulle Sven Hagströmers innehav minska så att Pan Capital, med tre tiondelar eller mer av det totala röstetalet, blir den röstmässigt största ägaren i bolaget, uppkommer budplikt om Pan Capital därefter genom förvärv av ytterligare aktier ökar sin röstandel i bolaget.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...