Dispens från budplikt (Amasten – Morphic)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Amasten AB dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Morphic Technologies AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Morphic Technologies AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Amasten AB högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Amasten AB.

Om Amasten AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Morphic Technologies AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 26 november 2012 en framställning från Hamilton Advokatbyrå på uppdrag av Amasten AB, org. nr 556368-7929. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Morphic Technologies AB, org. nr 556580-2526, (“Morphic”) är noterat på NASDAQ OMX Small Cap, och har ett aktiekapital om 14.420.561,76 kronor fördelat på sammanlagt 360.514.044 aktier bestående av 7.260.000 aktier av serie A med en röst vardera och 353.254.044 av serie B med en tiondels röst vardera. Morphic-koncernens verksamhet består bland annat av att tillverka, utveckla och marknadsföra energisystem för förnybar elproduktion samt resurssnål produktionsteknik för komponenttillverkning. Morphic är ett holdingbolag utan egen verksamhet och koncernens verksamhet bedrivs genom de helägda dotterbolagen Cell Impact AB, org. nr 556576-6655 (”Cell Impact”) och Finshyttan HydroPower AB, org. nr 556703-5752 (”Finshyttan”).

Amasten är ett onoterat bolag vars verksamhet består av förvärv, förädling och förvaltning av hyresfastigheter genom det helägda nybildade dotterbolaget Bildningsagenten 6344 AB under namnändring till Amasten Bostäder AB, org. nr 556902-4598 (”Amasten Bostäder”). Amasten Bostäders verksamhet består i huvudsak av att bedriva fastighetsförvaltning genom helägda dotterbolag.

Morphic har efter överläggningar med Amasten beslutat sig för att ändra inriktning på bolagets verksamhet. Detta avses ske genom det affärsupplägg som beskrivs nedan (”Affären”).

Morphic avser förvärva samtliga aktier i Amasten Bostäder från Amasten med betalning i form av nyemitterade aktier i Morphic i en apportemission. En avsiktsförklaring har ingåtts mellan parterna. Transaktionsstrukturen för att genomföra Affären består av följande steg.

Morphic och Amasten avser ingå ett köp- och emissionsavtal avseende aktierna i Amasten Bostäder. I anslutning till att avtalet ingås kommer Affären att offentliggöras. Efter avtalets ingående avses samtliga aktier i Finshyttan att överlåtas från Morphic till Cell Impact. En extra bolagsstämma i Morphic kommer därefter sammankallas för att bland annat besluta om att godkänna Affären, genomföra en sammanläggning av aktier med villkoren 1:100, genomföra en riktad nyemission till vissa befintliga aktieägare, ändra verksamhetsinriktning, ta bort de olika aktieslagen så att Morphic endast har ett aktieslag samt emittera uppskattningsvis 12.857.143 vederlagsaktier till Amasten till en teckningskurs om uppskattningsvis sju kronor per aktie. Bolagsstämman avses även besluta om minskning av Morphics aktiekapital för återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell Impact, varvid de befintliga aktieägarna (ej inräknat Amasten) erhåller aktier i Cell Impact i proportion till sitt innehav av aktier i Morphic. Efter genomförandet av nämnda åtgärder kommer således Cell Impact (med Finshyttan som helägt dotterbolag) ha avyttrats till Morphics aktieägare och Morphics verksamhet kommer hädanefter bedrivas genom Amasten Bostäder som helägt dotterbolag.

Inför bolagsstämman kommer aktieägarna i Morphic förses med utförlig information om Affären och dess konsekvenser för majoritetsförhållandena m.m. i Morphic.

Morphic avser efter den extra bolagsstämman, men före Morphics tillträde av aktierna i Amasten Bostäder och Amastens teckning av och tillträde till vederlagsaktier i Morphic, genomföra ett listbyte varigenom aktierna avnoteras från NASDAQ OMX och noteras på First North. Amasten kommer således förvärva aktier i Morphic först efter att listbytet genomförts och aktierna i Morphic noterats på First North.

Amasten, som idag inte innehar några aktier i Morphic, kommer efter tecknandet av aktier i apportemissionen och genomförandet av övriga ovanstående åtgärder inneha ca 74,9 procent av aktierna och rösterna i Morphic. Amasten kommer således att vara underkastat budplikt enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar.

Morphics förvärv av aktierna i Amasten Bostäder är villkorat av, bland annat, att Aktiemarknadsnämnden beviljar Amasten dispens från budplikt.

I framställningen hemställer Amasten, mot ovan beskriva bakgrund, att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från den budplikt som uppkommer för det fall den planerade apportemissionen genomförs.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I det nu aktuella fallet ska Amasten teckna aktier i Morphic i en apportemission där aktierna utgör betalning för aktierna i Amasten Bostäder som Amasten överlåter till Morphic. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Amasten kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

Det ankommer inte på Aktiemarknadsnämnden att i sin prövning beakta huruvida Morphic efter dessa transaktioner uppfyller kraven för notering på First North.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Amastens ansökan om dispens från budplikt bifallas.