Dispens från fyraveckorsfristen och för utländska ägare (Getupdated – Servage)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Getupdated Internet Marketing AB dispens från skyldigheten att inom fyra veckor från lämnande av det planerade offentliga uppköpserbjudandet avseende Servage AB upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen avseende budet. Nämnden fastställer en ny tidsfrist till sex veckor från erbjudandets lämnande.

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Getupdated Internet Marketing AB dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet till aktieägare med hemvist i Schweiz.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 23 december 2012 en framställning från Advokatfirman DLA Nordic KB som ombud för Getupdated Internet Marketing AB. Framställningen rör dels dispens från fyraveckorsfristen för upprättande av erbjudandehandling, dels dispens för att kunna undanta vissa utländska aktieägare från erbjudandet.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Getupdated Internet Marketing AB (”Getupdated”) är ett bolag verksamt inom Internetmarknadsföring. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North.

Getupdated överväger att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Servage AB. I Servage finns 71.987 aktier av serie A och 4.747.679 aktier av serie B. Aktierna av serie B är noterade på NGM Equity. Aktierna av serie A är inte noterade. Bolagets aktier är inte noterade på någon annan marknadsplats i något annat land. Det finns inte några utestående teckningsoptioner eller konvertibler. Vederlaget i erbjudandet, lika för serie A och serie B, avses utgöras enbart av nyemitterade aktier i Getupdated. Uppköpserbjudandet planeras att offentliggöras under mellandagarna mellan julhelgen och nyårshelgen 2012.

Senareläggning av tidpunkt för erbjudandehandling

Eftersom vederlaget avses bestå av nyemitterade aktier i Getupdated skall erbjudandehandlingen utöver vad som följer av 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument även innehålla information enligt 2 kap. samma lag och Prospektförordningen. På grund av mellankommande helger och därmed sammanhängande ledigheter för personal, hos såväl Getupdated som Servage, som erfordras för att kunna sammanställa relevant information, kommer det att vara mycket svårt att färdigställa en erbjudandehandling inom fyraveckorsfristen.

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från kravet i 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt punkt II.6 i NGMs takeover-regler att inom fyra veckor från offentliggörande av ett offentligt erbjudande upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av en erbjudandehandling. Getupdated hemställer att Aktiemarknadsnämnden fastställer den förlängda fristen till sex veckor från offentliggörandet.

Dispens för att kunna undanta vissa utländska aktieägare från erbjudandet

Getupdated överväger att på sedvanligt sätt undanta aktieägare i vissa länder från deltagande i erbjudandet på grund av att det skulle vara mycket tidsödande och kostnadskrävande att följa lokala regelverk.

Getupdated har under förberedelse av erbjudandet tagit del av en aktiebok och en förvaltarförteckning för Servage. Av dessa framgår att det beträffande länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för Schweiz, endast i enstaka fall föreligger ett obetydligt aktieägande, vilket inte i något fall uppgår till 3 procent av det totala antalet aktier i Servage.

Såvitt avser Schweiz följer av de granskade handlingarna att aktier motsvarande 16,28 procent av alla aktier i Servage är registrerade på aktieägare i Schweiz, fördelat på en privatperson med 0,35 procent och två banker med 3,82 respektive 12,11 procent. Beträffande innehavet om 12,11 procent anges vid bankens namn att det avser ”clients account”. Getupdated har erhållit information om att banken inte själv är aktieägare utan förvaltar aktierna på uppdrag av Galder Holding Ltd, ett bolag hemmahörande i Cypern vilket via bolag ägs av Per Bergström, som är en av huvudägarna i Servage. Galder Holding Ltd har inför erbjudandets offentliggörande förbundit sig att acceptera erbjudandet och förklarat att bolaget kommer att vidta nödvändiga praktiska åtgärder för att kunna delta i erbjudandet. Med bortseende från Galder Holding Ltds innehav återstår således enbart två aktieägare i Schweiz som tillsammans är registrerade som ägare till 4,17 procent av aktierna i Servage.

Att rikta ett erbjudande till aktieägare i Schweiz skulle sannolikt innebära väsentliga merkostnader och en väsentlig förskjutning i tidplanen för erbjudandet. Som angivits finns det, utöver Galder Holding Ltd, enbart två registrerade aktieägare i Schweiz, varav en är en bank där det inte kan uteslutas att det finns en bakomliggande ägarstruktur som Getupdated inte känner till.

I den mån aktieägarna inte har möjlighet att delta i erbjudandet har de möjlighet att sälja aktierna över marknaden där det finns anledning att anta att kursen anpassas efter priset i erbjudandet.

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden lämnar Getupdated tillstånd att undanta ägare i Schweiz från det planerade uppköpserbjudandet.

Överväganden

Frågan om senareläggning av tidpunkten för erbjudandehandlingen

Enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett offentligt uppköpserbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om förlängning av tidsfristen (FFFS 2007:17).

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser det nu aktuella erbjudandet, att Nordic Growth Market NGMs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) ska följas. Även enligt punkten II.6 i takeover-reglerna ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett erbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna medge undantag från reglerna.

I det nu aktuella fallet ska tidsfristen på fyra veckor börja löpa i mellandagarna mellan julhelgen och nyårshelgen 2012. På grund av mellankommande helger och därmed sammanhängande ledigheter för personal, hos såväl Getupdated som Servage, som erfordras för att kunna sammanställa relevant information, kommer det enligt framställningen vara mycket svårt att färdigställa en erbjudandehandling inom fyraveckorsfristen. Enligt nämndens mening finns med hänsyn härtill skäl för att bevilja en sådan förlängning med två veckor av tidsfristen som Getupdated begär. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en sådan förlängning finns inte.

Frågan om att undanta vissa utländska aktieägare från erbjudandet

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

I det nu aktuella fallet vill Getupdated, av bl.a. tids- och kostnadsskäl, exkludera aktieägare i Schweiz från ett planerat uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Servage. Enligt framställningen handlar det – med bortseende från ett större innehav hänförligt till en viss ägare som inför erbjudandets offentliggörande förbundit sig att acceptera erbjudandet och förklarat att nödvändiga praktiska åtgärder kommer att vidtas för att kunna delta i erbjudandet – om två aktieägare (varav den ena är en bank) i Schweiz som tillsammans är registrerade som ägare till 4,17 procent av aktierna i Servage. Den andel av aktierna som innehas av dessa två ägare är enligt nämndens mening visserligen något större än vad som kan betecknas som en obetydlig andel av det totala antalet aktier i bolaget. Med hänsyn till vad som anförs i framställningen om schweiziska ägares möjligheter att ändå hantera erbjudandet och att undvika att påverkas negativt av uppköpserbjudandets utformning i aktuellt hänseende, föreligger emellertid enligt Aktiemarknadsnämndens mening förutsättningar för att bevilja Getupdated dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till ägare i Schweiz.