Tolkning av AMN 2013:25 angående dispens från budplikt (Gunvor Group – PA Resources)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 november 2013 en framställning från Advokatfirman Westermark Anjou på uppdrag av Gunvor Group Ltd och det helägda dotterföretaget Gunvor Investments Ltd. Båda bolagen är registrerade i Cypern.

Framställningen rör tolkning av AMN 2013:25 rörande undantag från budplikt i samband med en företrädesemission av aktier i PA Resources AB.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Gunvor Group äger 56.542.003 aktier, motsvarande ca 49,96 procent av aktiekapitalet och rösterna, i aktiemarknadsbolaget PA Resources Aktiebolag, org. nr. 556488-2180.

Gunvor Groups aktieinnehav i PA Resources gick från att motsvara 9,9 procent av aktiekapitalet och rösterna till att motsvara 49,96 procent av aktiekapitalet och rösterna efter att bolaget infriat en emissionsgaranti och deltagit i en företrädesemission som beslutats av extra bolagsstämma i PA Resources den 5 juli 2013. Gunvor Groups infriande av emissionsgarantin och deltagande i företrädesemissionen omfattades av dispens från budplikt beviljad av Aktiemarknadsnämnden den 8 maj 2013 i uttalande AMN 2013:25. Gunvor Group har efter infriandet av emissionsgarantin och deltagandet i företrädesemissionen inte förvärvat eller avyttrat några aktier i PA Resources.

Gunvor Group avser att överlåta aktierna i PA Resources till Gunvor Investments. Eftersom Gunvor Investments är ett helägt dotterbolag till Gunvor Group medför den planerade aktieöverlåtelsen inte att ett kontrollägarskifte äger rum i PA Resources.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden meddelar att den dispens från budplikt som Gunvor Group erhållit genom uttalandet AMN 2013:25 även gäller för Gunvor Investments och att budplikt inte uppkommer för det fall att Gunvor Group överlåter aktierna till Gunvor Investments.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. De svenska bestämmelserna om budplikt gäller enligt 3 kap. 1 § andra stycket LUA vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I AMN 2013:25 beviljade nämnden Gunvor Group dispens från den budplikt som annars skulle ha uppkommit då bolaget tecknade sin andel i nyemissionen i PA Resources samt infriade en emissionsgaranti i emissionen. Gunvor Groups nu planerade överlåtelse av aktierna i PA Resources till det helägda dotterbolaget Gunvor Investments innebär de facto inte något kontrollägarskifte i PA Resources. Någon budplikt uppkommer enligt nämndens mening således inte i den beskrivna situationen (jfr AMN 2010:29 och det, ännu icke offentliggjorda, 2013:41).

I likhet med vad som för närvarande gäller för Gunvor Group uppkommer budplikt för Gunvor Investments om det sedermera förvärvar ytterligare aktier i PA Resources och därigenom ökar sin röstandel.