Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:43

(Beslutades 2013-11-03, offentliggjordes 2014-01-09)

Tolkning av AMN 2013:25 angående dispens från budplikt (Gunvor Group – PA Resources)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 november 2013 en framställning från Advokatfirman Westermark Anjou på uppdrag av Gunvor Group Ltd och det helägda dotterföretaget Gunvor Investments Ltd. Båda bolagen är registrerade i Cypern.

Framställningen rör tolkning av AMN 2013:25 rörande undantag från budplikt i samband med en företrädesemission av aktier i PA Resources AB.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Gunvor Group äger 56.542.003 aktier, motsvarande ca 49,96 procent av aktiekapitalet och rösterna, i aktiemarknadsbolaget PA Resources Aktiebolag, org. nr. 556488-2180.

Gunvor Groups aktieinnehav i PA Resources gick från att motsvara 9,9 procent av aktiekapitalet och rösterna till att motsvara 49,96 procent av aktiekapitalet och rösterna efter att bolaget infriat en emissionsgaranti och deltagit i en företrädesemission som beslutats av extra bolagsstämma i PA Resources den 5 juli 2013. Gunvor Groups infriande av emissionsgarantin och deltagande i företrädesemissionen omfattades av dispens från budplikt beviljad av Aktiemarknadsnämnden den 8 maj 2013 i uttalande AMN 2013:25. Gunvor Group har efter infriandet av emissionsgarantin och deltagandet i företrädesemissionen inte förvärvat eller avyttrat några aktier i PA Resources.

Gunvor Group avser att överlåta aktierna i PA Resources till Gunvor Investments. Eftersom Gunvor Investments är ett helägt dotterbolag till Gunvor Group medför den planerade aktieöverlåtelsen inte att ett kontrollägarskifte äger rum i PA Resources.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden meddelar att den dispens från budplikt som Gunvor Group erhållit genom uttalandet AMN 2013:25 även gäller för Gunvor Investments och att budplikt inte uppkommer för det fall att Gunvor Group överlåter aktierna till Gunvor Investments.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. De svenska bestämmelserna om budplikt gäller enligt 3 kap. 1 § andra stycket LUA vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. En ansökan om dispens från budplikt kan göras av en aktieägare i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I AMN 2013:25 beviljade nämnden Gunvor Group dispens från den budplikt som annars skulle ha uppkommit då bolaget tecknade sin andel i nyemissionen i PA Resources samt infriade en emissionsgaranti i emissionen. Gunvor Groups nu planerade överlåtelse av aktierna i PA Resources till det helägda dotterbolaget Gunvor Investments innebär de facto inte något kontrollägarskifte i PA Resources. Någon budplikt uppkommer enligt nämndens mening således inte i den beskrivna situationen (jfr AMN 2010:29 och det, ännu icke offentliggjorda, 2013:41).

I likhet med vad som för närvarande gäller för Gunvor Group uppkommer budplikt för Gunvor Investments om det sedermera förvärvar ytterligare aktier i PA Resources och därigenom ökar sin röstandel.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...