Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:45

(Beslutades 2013-12-04, offentliggjordes 2014-02-18)

Tolkning LUA (Bostadsrätterna)

Ärendet

Till Finansinspektionen ingavs den 23 oktober 2013 en anmälan från AB Apriori (556741-1508) avseende ett ifrågasatt offentligt uppköpserbjudande. Finansinspektionen har startat en utredning om saken och inom ramen för denna bett Aktiemarknadsnämnden att uttala sig om huruvida det i anmälan beskrivna förfarandet enligt nämndens mening är ett sådant uppköpserbjudande som avses i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Aktiemarknadsnämnden har i ärendet samrått med den brittiska takeover-panelen.

Bakgrund

Sveriges BostadsrättsCentrum AB (”SBC”) är ett svenskt aktiemarknadsbolag. Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening (”Bostadsrätterna”) är den största och AB Apriori den näst största ägaren i SBC.

Den 5 augusti 2013 lämnade Apriori ett partiellt kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i SBC om att förvärva maximalt 965.000 aktier, motsvarande 7 procent av samtliga aktier och röster i SBC. Apriori erbjöd 37 kronor kontant per aktie. Budet höjdes den 10 september 2013 till 42 kronor per aktie.

Den 3 oktober 2013 meddelade Apriori att erbjudandet skulle fullföljas och att de aktier som lämnats in utgjorde ca 1 procent av de utestående aktierna i SBC. Apriori kontrollerar därigenom för närvarande ca 24 procent av aktierna och rösterna i SBC.

I ett pressmeddelande den 12 augusti 2013 tillkännagav Bostadsrätterna sin syn på Aprioris erbjudande och rekommenderade SBCs aktieägare att inte acceptera erbjudandet utan behålla sina aktier. I den mån aktieägare likväl önskade sälja aktier ”i nivå med budet” förklarade sig Bostadsrätterna villigt att ”efter kontakt med Bostadsrätterna få till stånd en försäljning som möjliggör ett fortsatt spritt ägande av SBC AB där ingen part enskilt kommer att äga över 50 %”.

I ett brev den 20 augusti 2013 till ca 1.400 mindre aktieägare i SBC upprepade Bostadsrätterna sin syn på Aprioris erbjudande och skrev i ett avsnitt under rubriken ”Behåll aktierna i första hand eller ta hjälp av Bostadsrätterna” följande: ”Därför vill Bostadsrätterna mot denna bakgrund rekommendera aktieägarna att i första hand behålla aktierna. I den mån aktieägare vill sälja hela eller delar av sitt innehav i nivå med det angivna budet kan Bostadsrätterna vara behjälpliga vid en sådan försäljning. Denna sker i så fall till Bostadsrätterna eller någon oss närstående och har som bakgrund att säljaren möjliggör fortsatt spritt ägande av SBC, där ingen part kommer att äga över 50 procent. Notera att vid en sådan affär via Bostadsrätterna leder till snabbare försäljningslikvid än att godta Aprioris bud. Den som vill sälja aktier är välkommen att ta kontakt med Bostadsrätterna.”

Bostadsrätterna har på fråga från Finansinspektionen uppgivit att ett antal mindre aktieägare i SBC kontaktade Bostadsrätterna samt att Bostadsrätterna uppmanade dessa aktieägare att i första hand behålla sina aktier i SBC och i andra hand att sälja sina aktier över börs, då aktierna i SBC handlades till högre kurs på börsen än Aprioris erbjudande. Bostadsrätterna har, via ett helägt dotterbolag, förvärvat 4.320 aktier från totalt fyra aktieägare som kontaktat Bostadsrätterna, till ett pris motsvarande budpriset. Aktieägarna i fråga kontaktade Bostadsrätterna via e-post eller telefon. Aktieposterna var enligt Bostadsrätterna så obetydliga (240, 240, 1.440 resp. 2.400 aktier) att det inte fanns någon anledning för Bostadsrätterna att anvisa någon annan köpare än sitt helägda dotterbolag. Bostadsrätterna har inte heller i övrigt anvisat någon annan köpare till aktier i SBC.

Apriori ifrågasätter i sin anmälan om inte Bostadsrätterna genom sitt agerande har lämnat ett otillåtet offentligt uppköpserbjudande, eftersom Bostadsrätterna inte har gjort ett sådant åtagande som obligatoriskt föreskrivs i 2 kap. 1 § första stycket LUA för den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande. Bostadsrätterna har enligt anmälan inte heller i sitt faktiska agerande följt takeover-reglerna.

Bostadsrätternas ”informella” uppköpserbjudande har enligt anmälan vållat Apriori stor skada och bidragit till att Aprioris bud endast accepterats av aktieägare representerande ca 1 procent av aktierna i SBC.

Överväganden

I LUA finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden.

I 1 kap. 2 § 1 LUA definieras begreppet offentligt uppköpserbjudande som ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier. Definitionen går tillbaka på artikel 2.1 a i takeover-direktivet, men har en något vidare innebörd än vad som följer av direktivet genom att den också träffar uppköpserbjudanden (s.k. partiella erbjudanden) som inte syftar till att uppnå kontroll eller följer på uppnåendet av kontroll i målbolaget.

Begreppets kärna är enligt nämndens mening att ett uppköpserbjudande ska ge erbjudandets adressater en rätt att, genom att agera på visst av budgivaren angivet sätt, individuellt överlåta sina aktier till budgivaren eller till någon annan av budgivaren anvisad köpare.

Nämnden har mot denna bakgrund i flera uttalanden funnit att takeover-reglerna ska tillämpas inte bara på sedvanliga anbud till aktieägarna i målbolaget om förvärv av deras aktier utan också på funktionellt likartade förfaranden. Ett exempel på ett sådant uttalande är AMN 1998:7 (IVO), som hänför sig till tiden före LUA. Nämnden behandlade där en situation där ett bolag via massmedia offentliggjort att det till fast pris och utan angivande av några preciserade begränsningar i fråga om tid eller kvantitet var berett att förvärva aktier i målbolaget över börsen. Nämnden uttalade att den då gällande takeover-rekommendationen i första hand fick anses ta sikte på förfaranden där köparen offentligt presenterar ett anbud som målbolagets aktieägare har att acceptera genom meddelande till köparen eller ett av denne anlitat värdepappersinstitut, men att ordalydelsen inte uteslöt att den tillämpades på andra förfaranden med karaktär av offentligt erbjudande. Enligt nämnden medförde både ordalagen av och syftet med rekommendationen att ett sådant tillvägagångssätt borde anses falla inom ramen för rekommendationens tillämpningsområde och därför, i det aktuella fallet, medföra en skyldighet att upprätta ett uppköpsprospekt (numera: erbjudandehandling).

Ett annat exempel är AMN 2001:17 (Traction–Matteus) där nämnden fann att take­over-reglerna var tillämpliga på ett genom ett pressmeddelande framfört erbjudande till ”storägare” i ett visst bolag att till visst angivet pris sälja aktier till avsändaren av pressmeddelandet.

I det nu aktuella fallet har Bostadsrätterna genom brevet (jämte pressmeddelandet) rekommenderat en stor grupp aktieägare i SBC att i första hand behålla sina aktier och inte acceptera Aprioris uppköpserbjudande men också upplyst om att Bostadsrätterna eller någon Bostadsrätterna närstående är berett att köpa aktier från dessa ägare till ett pris i nivå med Aprioris erbjudande liksom om hur de ägare som önskar göra en sådan överlåtelse ska gå till väga. I brevet påpekas vidare att en sådan affär via Bostadsrätterna skulle leda till en snabbare försäljningslikvid än ett accepterande av Aprioris erbjudande. Det är också konstaterat att vissa aktieägare överlåtit aktier till Bostadsrätterna som ett resultat av detta förfarande. Enligt nämndens mening har Bostadsrätterna genom detta förfarande lämnat ett sådant uppköpserbjudande som avses i 1 kap. 2 § LUA. Huruvida Bostadsrätterna i första hand önskat att de genom pressmeddelandet och brevet adresserade aktieägarna skulle behålla sina aktier och helst inte velat öka sitt innehav i SBC saknar betydelse för denna bedömning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...