Tolkning LUA (Bostadsrätterna)

Ärendet

Till Finansinspektionen ingavs den 23 oktober 2013 en anmälan från AB Apriori (556741-1508) avseende ett ifrågasatt offentligt uppköpserbjudande. Finansinspektionen har startat en utredning om saken och inom ramen för denna bett Aktiemarknadsnämnden att uttala sig om huruvida det i anmälan beskrivna förfarandet enligt nämndens mening är ett sådant uppköpserbjudande som avses i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Aktiemarknadsnämnden har i ärendet samrått med den brittiska takeover-panelen.

Bakgrund

Sveriges BostadsrättsCentrum AB (”SBC”) är ett svenskt aktiemarknadsbolag. Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening (”Bostadsrätterna”) är den största och AB Apriori den näst största ägaren i SBC.

Den 5 augusti 2013 lämnade Apriori ett partiellt kontanterbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i SBC om att förvärva maximalt 965.000 aktier, motsvarande 7 procent av samtliga aktier och röster i SBC. Apriori erbjöd 37 kronor kontant per aktie. Budet höjdes den 10 september 2013 till 42 kronor per aktie.

Den 3 oktober 2013 meddelade Apriori att erbjudandet skulle fullföljas och att de aktier som lämnats in utgjorde ca 1 procent av de utestående aktierna i SBC. Apriori kontrollerar därigenom för närvarande ca 24 procent av aktierna och rösterna i SBC.

I ett pressmeddelande den 12 augusti 2013 tillkännagav Bostadsrätterna sin syn på Aprioris erbjudande och rekommenderade SBCs aktieägare att inte acceptera erbjudandet utan behålla sina aktier. I den mån aktieägare likväl önskade sälja aktier ”i nivå med budet” förklarade sig Bostadsrätterna villigt att ”efter kontakt med Bostadsrätterna få till stånd en försäljning som möjliggör ett fortsatt spritt ägande av SBC AB där ingen part enskilt kommer att äga över 50 %”.

I ett brev den 20 augusti 2013 till ca 1.400 mindre aktieägare i SBC upprepade Bostadsrätterna sin syn på Aprioris erbjudande och skrev i ett avsnitt under rubriken ”Behåll aktierna i första hand eller ta hjälp av Bostadsrätterna” följande: ”Därför vill Bostadsrätterna mot denna bakgrund rekommendera aktieägarna att i första hand behålla aktierna. I den mån aktieägare vill sälja hela eller delar av sitt innehav i nivå med det angivna budet kan Bostadsrätterna vara behjälpliga vid en sådan försäljning. Denna sker i så fall till Bostadsrätterna eller någon oss närstående och har som bakgrund att säljaren möjliggör fortsatt spritt ägande av SBC, där ingen part kommer att äga över 50 procent. Notera att vid en sådan affär via Bostadsrätterna leder till snabbare försäljningslikvid än att godta Aprioris bud. Den som vill sälja aktier är välkommen att ta kontakt med Bostadsrätterna.”

Bostadsrätterna har på fråga från Finansinspektionen uppgivit att ett antal mindre aktieägare i SBC kontaktade Bostadsrätterna samt att Bostadsrätterna uppmanade dessa aktieägare att i första hand behålla sina aktier i SBC och i andra hand att sälja sina aktier över börs, då aktierna i SBC handlades till högre kurs på börsen än Aprioris erbjudande. Bostadsrätterna har, via ett helägt dotterbolag, förvärvat 4.320 aktier från totalt fyra aktieägare som kontaktat Bostadsrätterna, till ett pris motsvarande budpriset. Aktieägarna i fråga kontaktade Bostadsrätterna via e-post eller telefon. Aktieposterna var enligt Bostadsrätterna så obetydliga (240, 240, 1.440 resp. 2.400 aktier) att det inte fanns någon anledning för Bostadsrätterna att anvisa någon annan köpare än sitt helägda dotterbolag. Bostadsrätterna har inte heller i övrigt anvisat någon annan köpare till aktier i SBC.

Apriori ifrågasätter i sin anmälan om inte Bostadsrätterna genom sitt agerande har lämnat ett otillåtet offentligt uppköpserbjudande, eftersom Bostadsrätterna inte har gjort ett sådant åtagande som obligatoriskt föreskrivs i 2 kap. 1 § första stycket LUA för den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande. Bostadsrätterna har enligt anmälan inte heller i sitt faktiska agerande följt takeover-reglerna.

Bostadsrätternas ”informella” uppköpserbjudande har enligt anmälan vållat Apriori stor skada och bidragit till att Aprioris bud endast accepterats av aktieägare representerande ca 1 procent av aktierna i SBC.

Överväganden

I LUA finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden.

I 1 kap. 2 § 1 LUA definieras begreppet offentligt uppköpserbjudande som ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier. Definitionen går tillbaka på artikel 2.1 a i takeover-direktivet, men har en något vidare innebörd än vad som följer av direktivet genom att den också träffar uppköpserbjudanden (s.k. partiella erbjudanden) som inte syftar till att uppnå kontroll eller följer på uppnåendet av kontroll i målbolaget.

Begreppets kärna är enligt nämndens mening att ett uppköpserbjudande ska ge erbjudandets adressater en rätt att, genom att agera på visst av budgivaren angivet sätt, individuellt överlåta sina aktier till budgivaren eller till någon annan av budgivaren anvisad köpare.

Nämnden har mot denna bakgrund i flera uttalanden funnit att takeover-reglerna ska tillämpas inte bara på sedvanliga anbud till aktieägarna i målbolaget om förvärv av deras aktier utan också på funktionellt likartade förfaranden. Ett exempel på ett sådant uttalande är AMN 1998:7 (IVO), som hänför sig till tiden före LUA. Nämnden behandlade där en situation där ett bolag via massmedia offentliggjort att det till fast pris och utan angivande av några preciserade begränsningar i fråga om tid eller kvantitet var berett att förvärva aktier i målbolaget över börsen. Nämnden uttalade att den då gällande takeover-rekommendationen i första hand fick anses ta sikte på förfaranden där köparen offentligt presenterar ett anbud som målbolagets aktieägare har att acceptera genom meddelande till köparen eller ett av denne anlitat värdepappersinstitut, men att ordalydelsen inte uteslöt att den tillämpades på andra förfaranden med karaktär av offentligt erbjudande. Enligt nämnden medförde både ordalagen av och syftet med rekommendationen att ett sådant tillvägagångssätt borde anses falla inom ramen för rekommendationens tillämpningsområde och därför, i det aktuella fallet, medföra en skyldighet att upprätta ett uppköpsprospekt (numera: erbjudandehandling).

Ett annat exempel är AMN 2001:17 (Traction–Matteus) där nämnden fann att take­over-reglerna var tillämpliga på ett genom ett pressmeddelande framfört erbjudande till ”storägare” i ett visst bolag att till visst angivet pris sälja aktier till avsändaren av pressmeddelandet.

I det nu aktuella fallet har Bostadsrätterna genom brevet (jämte pressmeddelandet) rekommenderat en stor grupp aktieägare i SBC att i första hand behålla sina aktier och inte acceptera Aprioris uppköpserbjudande men också upplyst om att Bostadsrätterna eller någon Bostadsrätterna närstående är berett att köpa aktier från dessa ägare till ett pris i nivå med Aprioris erbjudande liksom om hur de ägare som önskar göra en sådan överlåtelse ska gå till väga. I brevet påpekas vidare att en sådan affär via Bostadsrätterna skulle leda till en snabbare försäljningslikvid än ett accepterande av Aprioris erbjudande. Det är också konstaterat att vissa aktieägare överlåtit aktier till Bostadsrätterna som ett resultat av detta förfarande. Enligt nämndens mening har Bostadsrätterna genom detta förfarande lämnat ett sådant uppköpserbjudande som avses i 1 kap. 2 § LUA. Huruvida Bostadsrätterna i första hand önskat att de genom pressmeddelandet och brevet adresserade aktieägarna skulle behålla sina aktier och helst inte velat öka sitt innehav i SBC saknar betydelse för denna bedömning.