Dispens från budplikt indirekt kontrollägarskifte (Hampus Eriksson – Cybercom)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Hampus Ericsson, undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 2 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) annars skulle uppkomma som en konsekvens att den i framställningen beskrivna indragningen av aktier i JCE Group Aktiebolag.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 december 2013 en framställning från Hampus Ericsson. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Framställning

JCE Group Aktiebolag (”Bolaget”) är ett familjeägt investmentbolag. Bolaget grundades år 1971 av J Christer Ericsson och är moderbolag i en koncern med verksamhet inom ett flertal branscher i Sverige och internationellt. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Göteborg. JCE-koncernen bedriver verksamhet inom områdena offshore, skog, bioenergi, industriell tillverkning samt finansiella investeringar i onoterade och noterade bolag. Bolaget är idag bl.a. största ägare i aktiemarknadsbolaget Cybercom Group AB (”Cybercom”).

Bolagets ägande i Cybercom har sin bakgrund i att Cybercom förvärvade konsultbolaget Consafe Infotech från Bolaget under år 2003, vilket delvis finansierades genom betalning med nyemitterade Cybercom-aktier, samt i det offentliga kontanterbjudande som Bolaget lämnade till aktieägarna i Cybercom, i oktober 2006. Efter fullföljande av erbjudandet kontrollerade familjen Ericsson, direkt och via bolag, cirka 37 procent av rösterna i Cybercom.

Bolaget innehar idag, direkt och via dotterbolag, aktier som representerar cirka 42,15 procent av röstetalet för samtliga aktier i Cybercom.

J Christer Ericsson har sedan starten varit den dominerande ägaren av Bolaget. Hampus Ericsson har varit delägare sedan år 1987. I början av år 2006 inleddes ett generationsskifte ifråga om Bolagets ägande och skötsel. Ägandet har successivt delats upp i familjen och har på olika sätt överförts i omgångar till Hampus Ericsson och Fabienne Gustafsson, som är vuxna och oberoende barn till J Christer Ericsson.

Hampus Ericsson har sedan många år varit aktiv i Bolaget och bidragit till Bolagets värdeutveckling. Han blev Bolagets vice verkställande direktör år 2006 och verkställande direktör år 2010. I december 2013 övertog Hampus Ericsson även posten som styrelseordförande i Bolaget.

Hampus Ericsson innehar idag aktier som representerar 37,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Bolaget beslutade på extra bolagsstämma den 11 december i år att dra in aktier i Bolaget genom minskning av aktiekapitalet. Efter indragningen kommer Hampus Ericsson att kontrollera 50,1 procent av rösterna och Fabienne Gustafsson 49,9 procent av rösterna i Bolaget. Syftet med indragningen är att säkerställa att Hampus Ericsson, som har påtagit sig det långsiktiga skötselansvaret av Bolaget, också får förstärkt rösträtt.

Hampus Ericsson är styrelsemedlem i Cybercom sedan år 2009 och styrelseordförande sedan år 2012.

Som majoritetsägare i Bolaget skulle Hampus Ericsson, indirekt, komma att passera budpliktsgränsen i Cybercom. I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden, mot bakgrund av att det handlar om ett generationsskifte inom familjen Ericsson, medger undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom indragning av aktier i Bolaget och att dispensen utformas så att Hampus Ericsson även kan förvärva ytterligare aktier i Cybercom utan att budplikt uppkommer.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Enligt 3 kap. 5 § 1 LUA ska som närstående anses företag inom samma koncern som förvärvaren. Med koncern avses enligt 1 kap. 2 § 4 LUA detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som där sägs om moderbolag ska tillämpas även på andra rättssubjekt än aktiebolag. Budplikt uppkommer således bl.a. om en fysisk person förvärvar så många aktier i ett svenskt aktiebolag att ett ”koncernförhållande” uppkommer och ”moder”- och ”dotterbolag” tillsammans uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, s.k. indirekt kontrollägarskifte.

I det nu aktuella fallet avses Hampus Ericsson bli ägare till så många ytterligare aktier i JCE att han uppnår mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Mellan Hampus Ericsson och JCE uppkommer därmed ett sådant närståendeförhållande som avses i 3 kap. 5 § 1 LUA.

JCE äger aktier i Cybercom som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtligaaktier i bolaget. JCE är i den meningen kontrollerande ägare i Cybercom. Om ett närståendeförhållande mellan Hampus Ericsson och JCE etableras, ska JCEs innehav i Cybercom tillräknas Hampus Ericsson. Saken kan uttryckas så att Hampus Ericsson, genom att öka sitt innehav i JCE till mer än 50 procent av röstetalet blir ny kontrollerande ägare i Cybercom. Hampus Ericsson ska därför enligt 3 kap. 1 § LUA lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Cybercom.

Frågan är då om Hampus Ericsson ska beviljas dispens från budplikten. Nämnden gör i den frågan följande bedömning. Familjen Ericssons har genom familjebolaget JCE varit kontrollägare i Cybercom sedan år 2006. I syfte att åstadkomma ett generationsskifte har genom olika åtgärder inflytandet i JCE under senare år successivt koncentrerats till sonen Hampus Ericsson. Om dessa åtgärder fullföljs genom indragning av aktier i JCE på det sätt som beskrivs i framställningen kommer Hampus Ericsson att uppnå ett innehav som representerar mer än hälften av rösterna i JCE.

Därmed kommer indragningen av aktierna också leda till ett indirekt kontrollägarskifte i Cybercom, vilket innebär att budplikt uppkommer för Hampus Ericsson avseende resterande aktier i Cybercom.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen framgår att frågan om undantag i det enskilda fallet får prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna, dvs. att möjliggöra för övriga aktieägare att på visst sätt lämna bolaget när någon genom sitt aktieinnehav har tagit kontroll över bolaget. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, vilket exempelvis kan vara fallet vid generationsskiftesåtgärder på ägarsidan. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär (prop. 2005/06:140 s. 117).

Reglerna om budplikt är till för att skydda övriga aktieägare från att, utan möjlighet att också sälja sina aktier till samma pris, få en ny kontrollägare i det bolag i vilket de äger aktier. Reglerna bör normalt inte lägga hinder i vägen för en generationsväxling av det slag som nu pågår inom familjen Ericsson. Det torde också sedan länge vara känt på marknaden att en generationsväxling pågår inom familjen Ericsson.

Med hänsyn till detta och vad som i övrigt framgår av framställningen och upplysts nämnden samt med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten finns det enligt nämndens mening förutsättningar att bevilja dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma för Hampus Ericsson.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas. Dispensen gäller även framtida förvärv av aktier i Cybercom som Hampus Ericsson eller JCE, med Hampus Ericsson som röstmässig majoritetsägare, kan komma att göra.