Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:50

(Beslutades 2013-12-23, offentliggjordes 2014-06-18)

Dispens från budplikt (KinderCo – Havsfrun)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, KinderCo undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 och 2 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) annars skulle uppkomma som en konsekvens att de i framställningen beskrivna aktieöverlåtelserna och avtalen.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 december 2013 en framställning från John Tengberg. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Framställning

Havsfrun Investment AB (”Havsfrun” eller ”Bolaget”) är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Havsfruns aktiekapital uppgår till 60.529.700 kronor, fördelat på totalt 12.105.940 aktier, varav 1.855.330 är A-aktier och resterande 10.250.610 är B-aktier. En A-aktie medför tio röster och en B-aktie en röst.

Invia S.A. (Luxemburg) innehar 1.164.580 A-aktier och 4.239.650 B-aktier i Havsfrun, motsvarande 44,64 procent av aktierna och 55,15 procent av rösterna. Invia ägs till lika delar av Valico S.A. och Inovest S.A., båda registrerade i Luxemburg. Valico är helägt av Claes Werkell och Inovest är helägt av John Tengberg. Vidare innehar Tengberg samtliga aktier i KinderCo S.A. (Luxemburg). KinderCo innehar i sin tur 202.600 A-aktier och 615.000 B-aktier, motsvarande 6,75 procent av aktierna och 9,17 procent av rösterna, i Havsfrun. Genom sina respektive innehav är således Werkell och Tengberg (indirekta) huvudaktieägare i Havsfrun. Vidare innehar Eva Delmar Werkell (gift med Claes Werkell) och Jakob Werkell (son till Claes Werkell) aktier i Havsfrun, representerande 0,52 respektive 0,35 procent av det totala röstetalet (Claes, Eva och Jacob benämns nedan gemensamt ”Werkell-familjen”). En schematisk bild av ägarstrukturen bifogas (utesluten här).

Den beskrivna ägarstrukturen, med bortseende från Tengbergs innehav genom KinderCo, etablerades omkring mitten av 1990-talet. Vid ikraftträdandet av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”LUA”) innehade Invia aktier i Havsfrun som motsvarade mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. KinderCo bildades år 2012 varefter det av Tengberg förvärvade samtliga de aktier i Havsfrun Investment som bolaget för närvarande innehar.

Som ett led i sin generationsskiftesplanering överväger Tengberg att överföra hela sitt innehav i Havsfrun till sina tre myndiga barn Carl Tengberg, John CF Tengberg och Lovisa Tengberg (”CT, JCFT och LT”). Detta avses ske genom att Tengberg först överlåter samtliga aktier i KinderCo till CT, JCFT och LT, vilka därigenom förvärvar motsvarande en tredjedel vardera av samtliga aktier och röster i KinderCo. Därefter avser Tengberg att överlåta samtliga aktier i Inovest till KinderCo, varefter Inovests aktier i Invia sedermera kan komma att utskiftas eller på annat sätt övergå till KinderCo. Följaktligen kommer KinderCo äga, direkt eller indirekt genom Inovest, 50 procent av samtliga aktier och röster i Invia. En schematisk bild bifogas utvisande förändringen i ovan beskriven ägarstruktur vid genomförandet av de planerade överlåtelserna (utesluten här).

Mellan CT, JCFT och LT kan komma att ingås avtal om ett samordnat utövande av rösträtten i frågor som rör deras gemensamma direkta och indirekta ägande. Vidare kan mellan CT, JCFT och LT å ena sidan och Werkell-familjen å andra sidan komma att ingås avtal om ett samordnat utövande av rösträtten i frågor som rör deras gemensamma direkta och indirekta ägande.

John Tengberg hemställer att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i anledning av dels att (i) Tengberg överlåter samtliga sina aktier i KinderCo till CT, JCFT och LT samt till KinderCo överlåter samtliga aktier i Inovest, dels (ii) Inovests aktier i Invia utskiftas eller på annat sätt övergår till KinderCo, dels (iii) avtal ingås mellan CT, JCFT och LT och mellan CT, JCFT och LT å ena sidan och en eller flera av medlemmarna av Werkell-familjen å andra sidan om samordnat utövande av rösträtten i frågor som rör deras direkta och indirekta ägande såsom det beskrivs ovan. Enligt Tengberg föreligger skäl för sådan dispens med hänsyn till att ovan angivna överlåtelser och överenskommelser sker som ett led i Tengbergs generationsskifte av sitt ägande i Havsfrun.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Av 3 kap. 5 § 4 LUA framgår att som närstående ska anses bl.a. den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Enligt nämndens mening kommer, genom de i framställningen beskrivna aktieöverlåtelserna och avtalen, ett sådant närståendeförhållande som avses i 3 kap. 5 § 4 LUA att etableras mellan CT, JCFT, LT och en eller flera av medlemmarna av Werkell-familjen. Därmed uppkommer enligt 3 kap. 2 § första stycket 2 och 3 kap. 1 § LUA budplikt.

Enligt 3 kap. 2 § andra stycket LUA ska budplikten fullgöras av den röstmässigt största ägaren i närståendekretsen. Enligt nämndens mening ska i detta fall KinderCo, genom vilket CT, JFCT och LT organiserar sitt ägande, anses vara den största ägaren. Nämnden beaktar då att KinderCo också kommer att inneha drygt 9 procent av röstetalet i Havsfrun i form av direkt ägande. Det ankommer således, som utgångspunkt, på KinderCo att fullgöra budplikten.

Frågan är då om KinderCo ska beviljas dispens från budplikten. Nämnden gör i den frågan följande bedömning. John Tengberg har sedan mitten av 1990-talet, tillsammans med familjen Werkell, varit största ägare i Havsfrun. I syfte att åstadkomma ett generationsskifte avser John Tengberg nu att överlåta sitt aktieinnehav i Havsfrun till sina myndiga barn, CT, JCFT och LT, genom att dels till dem överlåta samtliga aktier i KinderCo, dels till KinderCo överlåta samtliga aktier i Inovest, vilket innehar 50 procent av samtliga aktier och röster i Invia, som är det av Werkell och Tengberg gemensamt ägda holdingbolag genom vilket de äger aktier i Havsfrun. Nämnden noterar vidare att Inovests aktier i Invia sedermera kan komma att utskiftas eller på annat sätt övergå till KinderCo.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. I förarbetena till bestämmelsen framgår att frågan om undantag i det enskilda fallet får prövas med utgångspunkt i syftet med budpliktsreglerna, dvs. att möjliggöra för övriga aktieägare att på visst sätt lämna bolaget när någon genom sitt aktieinnehav har tagit kontroll över bolaget. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, vilket exempelvis kan vara fallet vid generationsskiftesåtgärder på ägarsidan. Aktiemarknadsnämnden har i dessa fall att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och om detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär (prop. 2005/06:140 s. 117).

Reglerna om budplikt är till för att skydda övriga aktieägare från att, utan möjlighet att också sälja sina aktier till samma pris, få en ny kontrollägare i det bolag i vilket de äger aktier. Reglerna bör normalt inte lägga hinder i vägen för en generationsväxling av det slag som nu pågår inom familjen Tengberg.

Med hänsyn till detta och vad som i övrigt framgår av framställningen, bl.a. i fråga om ägandet i KinderCo och om det fortsatta samarbetet genom Invia i fråga om inflytandet i Havsfrun, samt med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten finns det enligt nämndens mening förutsättningar att bevilja KinderCo dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma för konsortiet.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...