Dispens från budplikt (Traction – BE Group)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AB Traction undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier med primär företrädesrätt i den planerade nyemissionen i BE Group AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AB Traction undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att bolaget infriar ett åtagande att i samma nyemission teckna aktier som övriga aktieägare inte tecknar, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i BE Group AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Traction AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av AB Traction.

Om AB Traction sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 januari 2014 en framställning från AB Traction. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Framställning

BE Group AB, org. nr 556578-4724, (”BE”) är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq OMX Small Cap. BEs aktiekapital uppgår till 102.040.816 kr fördelat på 50.000.000 aktier med lika rätt. BE är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Bolagets kunder finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där bolaget är en av marknadens ledande aktörer. BE har cirka 8.000 aktieägare.

AB Traction är ett svenskt investmentbolag. Traction innehar 21,7 % av aktierna i BE, och är största ägare i BE.

BE har under de senaste åren uppvisat svag lönsamhet och fallande försäljning till följd av bl.a. konsekvenser av strategiska felsatsningar, vikande efterfrågan samt hårdnande konkurrens. Under de första nio månaderna 2013 sjönk nettoomsättningen med 16 procent till 3 Mdr och resultatet uppgick till -36 Mkr. För motsvarande period år 2012 uppgick resultatet till –71 Mkr vilket inbegriper kostnader för avvecklad verksamhet om 98 Mkr. Bolagets nettoskuld uppgick per september 2013 till 884 Mkr vilket kan ställas i relation till ett eget kapital om 636 Mkr. Med anledning av den svaga utvecklingen och bolagets skuldsättning har styrelsen meddelat att den avser att föreslå en garanterad företrädesemission om cirka 150 Mkr vilken ska genomföras under det första kvartalet 2014.

BE har idag 50.000.0000 aktier. De som tecknar aktier med stöd av företrädesrätt kommer även att ha rätt att teckna aktier utöver sin företrädesrätt.

En preliminär tidplan för nyemissionen är att styrelsebeslutet avseende emissionen kommer att offentliggöras den 18 januari 2014. Vissa villkor för nyemissionen, såsom det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, kommer att fastställas och offentliggöras vid senare tillfälle. Emissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som beräknas hållas den 11 februari 2014. Teckningstiden bedöms preliminärt komma att löpa från och med den 21 februari till och med den 7 mars 2014, och utfallet av emissionen att offentliggöras omkring den 14 mars 2014.

För att säkerställa att nyemissionen kan ske på acceptabla villkor och utan alltför stor negativ marknadsreaktion gör styrelsen i BE bedömningen att nyemissionen måste garanteras. En garanti är även en förutsättning från bolagets kreditgivare. Traction har därför förklarat att man kommer att rösta för nyemissionen och åta sig att teckna sin pro rata andel av emissionen (”Teckningsåtagande”) samt att Traction, mot provision, garanterar emissionen genom att teckna de aktier som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra (”Emissionsgaranti”).

Emissionsgarantin avses komma att utformas på ett sådant sätt att Traction med stöd av denna endast kan teckna aktier som blir över sedan övriga aktieägare och andra erbjudits att teckna de aktier som inte har tecknats med eller utan stöd av företrädesrätt.

Om Traction infriar såväl Teckningsåtagandet som Emissionsgarantin kan Tractions sammanlagda röstandel komma att passera 30 procent, vilket skulle utlösa budplikt.

Styrelsen i BE har ännu inte offentliggjort emissionsvillkoren. Baserat på de emissionsvillkor som nu diskuterats så innebär dessa att Traction, om man infriar såväl Teckningsåtagandet som Emissionsgarantin, maximalt kan komma att inneha aktier motsvarande 50 procent procent av det totala antalet aktier och röster i BE.

Aktieägarna i BE kommer inför bolagsstämman informeras om Teckningsåtagandet och Emissionsgarantin och den högsta kapital- och röstandel som Traction skulle kunna få genom att infria åtagandet och garantin. Tractions slutliga ägarandel är beroende av övriga aktieägares anslutning till den planerade nyemissionen. Den eventuella ökningen av Tractions andel i BE är således ofrivillig eftersom Tractions deltagande i emissionen inte sker i avsikt att öka Tractions innehav av aktier i BE utan i syfte att stärka BEs egna kapital. Ur Tractions synvinkel vore det bästa om samtliga aktieägare tecknade sig i företrädesemissionen och Traction inte ökade sin ägarandel i BE. Traction är dock största ägare i BE och har därigenom ett ägaransvar som medför att Traction är föranlåtet att garantera emissionen.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden, på ovan angivna grunder, medger undantag från:

  1. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Traction med primär företrädesrätt tecknar nya aktier i BE; samt

  2. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Traction infriar ett åtagande att teckna aktier i BE som övriga aktieägare inte tecknar.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Traction avser att i den planerade företrädesemissionen i BE dels teckna sin andel i emissionen, dels garantera emissionen.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden har i flera fall beviljat dispens från budplikt som har uppkommit i samband med teckning av aktier i en företrädesemission.

Traction avser att dels teckna sin företrädesandel i emissionen, dels garantera en del av emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas.