Dispens från budplikt (Stenberg Balejko Holding – GuldAdam)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Stenberg Balejko Holding AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna riktade nyemissionen av aktier i GuldAdam Holding AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i GuldAdam Holding AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Balejko Holding AB högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

  2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Balejko Holding AB eller dess huvudägare Darius Stenberg.

Om Balejko Holding AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i GuldAdam Holding AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 januari 2014, med komplettering den 28 januari 2014, en framställning från Stenberg Balejko Holding AB, 556916-1317, (”SBH”). Framställningen rör dispens från budplikt vid tecknande av aktier i GuldAdam Holding AB, 556916-1416, (”GULA”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

GULA är ett bolag vars aktier är noterade på AktieTorget. GULA bedriver sedan år 2009 verksamhet i form av gulduppköp från privatpersoner. Efter en initial expansion började bolagets omsättning i mitten av år 2012 minska på grund av dels negativ publicitet i medier, dels en nedgång i guldpriset. En överetablering på marknaden bidrog även till att vinsterna minskade. GULA gick inte längre med vinst.

Under år 2013 bestämdes att bolaget skulle försöka hitta nya sätt för att köpa guld samt att bolaget skulle omstruktureras. Moderbolaget Gold Adam AG startade ett nytt bolag, Guld Adam Holding AB (GULA) som blev dagens koncern med en svensk, dansk och norsk verksamhet samt servicebolag i Estland och Schweiz.

I juni 2013 fick bolaget en checkkredit på 10 mkr, vilket förbättrade bolagets ansträngda likviditet.

För att underlätta anskaffning av riskkapital beslutades att ansöka om notering av bolagets aktie på AktieTorget. Den 25 juni 2013 listades bolaget på Aktietorget. Aktiekursen pendlade under sommaren 2013 i intervallet 3–8 kr.

Under hösten 2013 genomförde bolaget en nyemission på 14 mkr som skulle användas för att finansiera en expansion, etablera nya inköpskanaler samt återta bolagets position som ledare gulduppköpare i Norden. I emissionen tecknades aktier för ca 6 mkr av huvudägarna, 3 mkr av externa investerare och 5 mkr av ett garantikonsortium. Emissionskursen var 1,40 kr/aktie, vilket var strax under rådande aktiekurs.

Efter nyemissionen fortsatte bolaget en påbörjad omstrukturering av inköpsstrukturen där man gått från franchisetagare som åkt runt i de olika länderna och köpt guld till att etablera temporära butiker i bl.a. gallerior. Man satsade också stort på att rekrytera butiker (t.ex. optiker) som ombud för verksamheten, så kallade ”shop-in-shop” (”SIS”). Allt för att minska de fasta kostnaderna för inköpsställena. De höga kostnaderna från tiden då omsättningen var väldigt hög belastade fortfarande bolaget och det tog lång tid att bli av med dem. Även processer som att stänga butiker m.m. visade sig ta mycket tid i anspråk och medföra stora kostnader, samtidigt som det gick långsammare och kostade mera än planerat att starta upp de SIS butiker som rekryterats. Situationen i bolaget var ansträngd. Checkkrediten var ianspråktagen samtidigt som bolaget behövde betala skatteskulder, löpande kostnader och lösa vissa lån.

Bolaget arbetar fortlöpande med att söka finansieringslösningar och minska sina kostnader men har inte kunnat hitta några långsiktiga finansieringslösningar. Förhandlingar har förts med potentiella långivare, men efter en vinstvarning i januari 2014 har i stort sett alla hoppat av förhandlingarna. En annan faktor som påverkat möjligheten att ta nya lån är att bolagets lager redan är belånat.

Den finansiellt ansträngda situation som GULA nu befinner sig i är akut. Om medel inte ordnas omedelbart kommer ägarna till upptagna konvertibellån vidta åtgärder för att få sina lån återbetalda. Det kommer inom någon månad inte heller finnas nog med medel för att driva den dagliga verksamheten.

Den bästa möjligheten för bolaget att få in kapital snabbt är enligt framställningen ett tillfälligt lån från SBH. Majoritetsägarna i GULA har därför förslagit att SBH ska låna pengar till GULA och i en riktad nyemission få teckna 29.867.482 aktier till priset 0,16 kr, vilket ger ett totalt emissionsbelopp om 4.778.797,10 kr.

GULAs större ägare menar att emissionen skulle ge bolaget en chans att klara sig och att det skulle gynna alla aktieägare. Dessutom ser de positivt på att en ny huvudägare kommer in i bolaget och tar över ledningen. Både SBH och bolagets ledning och huvudägare anser att emissionslikviden är tillräcklig för att vända bolaget och skapa ett positivt kassaflöde.

En publik nyemission bedöms vara svår att genomföra dels så tätt inpå den förra emissionen, dels på grund av den låga aktiekursen. Publika nyemissioner är dessutom både kostsamma och tar tid, och medför inget garanterat tillskott av kapital.

Genom emissionen skulle SBH, som idag inte äger några aktier i GULA, uppnå ett aktieinnehav som representerar närmare 50 procent av samtliga aktier och röster i GULA. I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden medger SBH undantag från den budplikt som enligt Kollegiets regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar därmed skulle uppkomma för SBH.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Aktietorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Aktietorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har också vid flera tillfällen meddelat dispens på den grunden, se bl.a. AMN 2013:5 och 2012:21.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I det nu aktuella fallet ska SBH teckna aktier i en riktad emission i GULA i sådan utsträckning att SBH, som idag inte äger några aktier i GULA, kommer att uppnå nästan 50 procents röstandel i bolaget. Därigenom uppkommer budplikt för SBH. I ljuset av vad som i framställningen anförs om skälen till emissionen och den ekonomiska situationen i GULA föreligger emellertid enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför stämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor röstandel som SBH kommer att få genom att förvärva de emitterade aktierna. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda ska dispens beviljas.