Dispens från budplikt (Nordic Capital – Bufab)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Nordic Capital V, L.P. med närstående undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av den övertilldelningsoption och de kursstabiliseringsåtgärder som kan komma att användas vid börsintroduktion av Bufab Holding AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 4 februari 2014 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Nordic Capital V, L.P. med närstående. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden i samband med vissa arrangemang vid en börsintroduktion.

Framställning

Bufab Holding AB, org nr 556685-6240, (”Bufab”) har ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Bufab är ett handelsföretag som levererar komponenter och tjänster till den globala tillverkningsindustrin. Bolaget har ett starkt fokus på så kallade C-Parts, t.ex. muttrar, skruvar, brickor och andra komponenter som bolagets kunder betraktar som icke-strategiska. Bufab ägs indirekt till cirka 92 procent av Nordic Capital V, L.P. genom dess indirekta dotterbolag Bufab S.à.r.l. (tillsammans ”Huvudägaren”).

I samband med noteringen kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare inom Sverige och i vissa jurisdiktioner utanför Sverige. Erbjudandet beskrivs närmare i det prospekt som avses godkännas och registreras hos Finansinspektionen före erbjudandet och upptagandet till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Erbjudandet kommer att avse försäljning av befintliga aktier och vissa aktier som före upptagande till handel tillkommer genom inlösen av preferensaktier som innehas av Huvudägaren och kvittningsemission av den totala skulden hänförlig till preferensaktierna. Huvudägaren avser även att lämna en övertilldelningsoption som innebär en utfästelse att, på begäran av Managers senast 30 dagar från första dagen för handel i bolagets aktier, avyttra ytterligare aktier i bolaget motsvarande omkring 15 procent av aktierna i erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). För att möjliggöra leverans av samtliga tilldelade aktier inklusive den så kallade övertilldelning som kan komma att ske, avser Huvudägaren att låna ut aktier till Managers för försäljning enligt det ovanstående (aktielån).

På sedvanligt sätt kan Managers även i samband med erbjudandet och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm komma att genomföra transaktioner som medför att kursen på aktierna håller sig på en högre nivå än vad som annars skulle ha varit fallet. Stabiliseringsåtgärder kan komma att ske från och med första dag för handel i aktierna på NASDAQ OMX Stockholm och under en period av maximalt 30 kalenderdagar därefter. För det fall Managers genomför stabiliseringsåtgärder innebär detta att Managers förvärvar aktier i Bufab på NASDAQ OMX Stockholm enligt det ovanstående vilka därefter lämnas åter till Huvudägaren.

Storleken på Erbjudandet och prisintervallet för Erbjudandet kommer att beslutas av Huvudägaren efter samråd med Managers baserat på det bedömda investerarintresset.

Huvudägarens bedömning är, med beaktande av det ovanstående, att Huvudägaren kommer att inneha 30–40 procent av aktierna och rösterna i Bufab efter slutförandet av erbjudandet om övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, och 20–30 procent av aktierna och rösterna om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Huvudägarens ägarandel kan dock i båda fallen komma att understiga 30 procent av rösterna och aktierna i bolaget om övertilldelning (och därav föranlett aktielån) sker i viss omfattning. Om Managers genomför stabiliseringsåtgärder, förvärvar aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm, och därefter reglerar aktielånet med dessa aktier (och således inte utnyttjar övertilldelningsoptionen) kan Huvudägarens andel komma att öka till minst 30 procent av rösterna i bolaget.

Med anledning av det innehav som Huvudägaren kan komma att uppnå genom ovan nämnda åtgärder kan budplikt uppkomma avseende resterande aktier i Bufab. I framställningen till nämnden hemställs att Huvudägaren beviljas dispens från denna budplikt samt att dispensen inte förenas med villkor av innebörd att Huvudägaren och dess närstående inte har möjlighet att förvärva ytterligare aktier i Bufab utan att budplikt uppkommer.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan Huvudägarens röstandel i Bufab, som en följd av en övertilldelningsoption och kursstabiliseringsåtgärder i anslutning till att bolagets aktier tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm, komma att öka från mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget till minst tre tiondelar av röstetalet. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga.

Enligt nämndens mening finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser, som konstaterats ovan, att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att Huvudägaren – som före börsintroduktionen äger 92 procent av aktierna i bolaget – inom en kortare tid efter börsintroduktionen kan komma att återfå så många inom ramen för arrangemanget utlånade aktier att Huvudägarens röstandel kommer att motsvara tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr AMN 2011:6). Något skäl att ålägga Huvudägaren eller närstående budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i bolaget finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.