Dispens från budplikt (Atlas – Swede Resources)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Atlas Group AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Swede Resources AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Swede Resources AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Atlas Group AB högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

  2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Atlas Group AB.

Om Atlas Group AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Swede Resources AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 februari 2014 en framställning från G Grönberg Advokatbyrå på uppdrag av Atlas Group AB, org. nr. 556822-3811 (”Atlas”). Framställningen rör dispens från budplikt vid tecknande av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Atlas innehar ca 80 procent av aktierna och ca 90 procent av rösterna i U.S. Energy Growth AB, org. nr. 556870-4620, (”U.S. Energy”). U.S. Energy är ett publikt bolag men är inte noterat på någon reglerad marknad eller marknadsplats. U.S. Energys verksamhet består av investeringar inom olja och naturgas. Bolaget har idag ett aktiekapital om 506.300 kr fördelat på 506.300 aktier bestående av 50.000 aktier av serie A med tio röster vardera och 456.300 aktier av serie B med en röst vardera. Efter en split kommer U.S. Energy ha ett aktiekapital om 506.300 kr fördelat på 5.063.000 aktier.

U.S. Energy kommer inom kort att emittera högst 2.037.364 B-aktier i en apportemission och en kvittningsemission. Efter emissionen kommer Atlas att äga ca 59 procent av det totala antalet aktier i U.S. Energy. Antalet aktier och aktiekapitalet i U.S. Energy kan komma att öka ytterligare med maximalt 140.000 B-aktier respektive 14.000 kronor genom konvertering av konvertibla skuldebrev.

Swede Resources AB, org. nr 556611-6934, är noterat på Aktietorget, och har ett aktiekapital om 9.001.602 kronor fördelat på sammanlagt 18.003.204 aktier bestående av 739.498 aktier av serie A med tio röster vardera och 17.263.706 aktier av serie B med en röst vardera. Swede Resources-koncernens verksamhet består bland annat av att prospektera och utvinna gas och olja.

Swede Resources och U.S. Energys huvudägare Atlas och Svante Carlsson (”Huvudägarna”) är preliminärt överens om att Swede Resources ska förvärva Huvudägarnas aktier i U.S. Energy genom det affärsupplägg som beskrivs nedan.

Affären avses genomföras genom att Swede Resources förvärvar Huvudägarnas aktier i U.S. Energy och erlägger betalning genom nyemitterade aktier i Swede Resources. Transaktionsstrukturen för att genomföra affären består av följande huvudsakliga steg.

Swede Resources och Huvudägarna avser ingå ett köp- och emissionsavtal avseende aktierna i U.S. Energy. I anslutning till att avtalet ingås kommer affären att offentliggöras.

En extra bolagsstämma i Swede Resources kommer därefter att sammankallas för att bland annat besluta om att godkänna affären, göra erforderliga justeringar i bolagsordningen samt emittera uppskattningsvis 50.000.000 vederlagsaktier av serie B genom en riktad apportemission till Huvudägarna till en teckningskurs om uppskattningsvis 70 öre per aktie. Avsikten är också att bolagsstämman ska fatta beslut om ett bemyndigande för styrelsen i Swede Resources om att genom betalning med egna aktier förvärva resterande utestående aktier i U.S. Energy. Beslutet om att ändra bolagsordningen förutsätter 2/3-delars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är representerade på stämman.

Inför bolagsstämman kommer aktieägarna i Swede Resources förses med utförlig information om Affären och dess konsekvenser för majoritetsförhållandena m.m. i Swede Resources. Skyldighet att upprätta prospekt föreligger dock inte.

Atlas, som idag inte innehar några aktier i Swede Resources, kommer efter tecknandet av aktier i den avsedda apportemissionen inneha ca 61 procent av aktierna och ca 56 procent av rösterna i Swede Resources. Atlas kommer således att vara underkastad budplikt enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar dispens från den budplikt som uppkommer om den planerade apportemissionen genomförs.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Aktietorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Aktietorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Atlas ansökan om dispens från budplikt bifallas.