Dispens från budplikt (Nexttobe – Hansa Medical)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Nexttobe AB undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om bolaget tecknar sin andel av aktierna i den planerade nyemissionen i Hansa Medical AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under i framställningen angivna förutsättningar, Nexttobe AB undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Hansa Medical AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Hansa Medical AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Nexttobe AB skulle kunna få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Nexttobe AB.

Om Nexttobe AB genom nyemissionen uppnår en röstandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet i Hansa Medical AB och därefter förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 februari 2014 en framställning från Advokatfirman Lindahl KB på uppdrag av Nexttobe AB. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt samt infriande av en emissionsgaranti.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Hansa Medical AB, org. nr. 556734-5359, (”Hansa”) är ett svenskt aktiebolag vars verksamhet består i att bedriva klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för i första hand allvarliga och sällsynta sjukdomar. Bolagsportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk fas I samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Hansas aktiekapital uppgår till 22.225.374 kr fördelat på lika många aktier, vilka är upptagna till handel på Nasdaq OMX First North.

Nexttobe AB, org. nr. 556624-5717, (”Nxt2b”) är ett svenskt investmentbolag som äger 6.475.722 av aktierna i Hansa, vilket motsvarar 29,14 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Nxt2b är näst största ägare i Hansa.

Under perioden mars 2013 till januari 2014 har Hansa genomfört en framgångsrik fas I-studie med IdeS, som är ett enzym som mycket specifikt inaktiverar IgG antikroppar. Eftersom så kallade donatorspecifika antikroppar är av IgG-typ är det möjligt att Hansa kan lösa problemet med sådana antikroppar genom en intravenös dos med IdeS i anslutning till njurtransplantation, vilket skulle kunna möjliggöra njurtransplantation för de tusentals patienter som idag är nästintill omöjliga att transplantera till följd av den typen av antikroppar.

Hansa är i behov av att finansiera det projekt som med start under våren 2014 ska visa att IdeS har effekt i transplantationspatienter och att IdeS möjliggör transplantation för dessa patienter. Projektet är av väsentlig betydelse för Hansas fortsatta verksamhet. För att säkra finansieringen av projektet avser styrelsen i Hansa att kalla till extra bolagsstämma och i samband med det föreslå att bolagsstämman beslutar om en nyemission som före kostnader beräknas tillföra bolaget ca 37 MSEK. Emissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid sex (6) befintliga aktier ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. De som tecknar aktier med stöd av företrädesrätt kommer även ha rätt att teckna aktier utöver sin företrädesrätt. Även andra än de som har företrädesrätt till teckning kommer att ha möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Styrelsen i Hansa har ännu inte offentliggjort de planerade emissionsvillkoren. Den preliminära tidplanen för emissionen är att kallelse till extra bolagsstämma ska ske den 17 februari 2014 och att bolagsstämman ska äga rum den 5 mars 2014. Teckningsperioden i emissionen bedöms preliminärt komma att löpa från och med den 25 mars till och med den 8 april 2014, och utfallet av emissionen är tänkt att offentliggöras omkring den 11 april 2014.

För att säkerställa att emissionen kan ske framgångsrikt på acceptabla villkor och utan någon negativ marknadsreaktion gör styrelsen i Hansa bedömningen att emissionen måste förankras hos bolagets större ägare och garanteras. Nxt2b har förklarat att man kommer att rösta för emissionen och åta sig att teckna sin pro rata andel (”Teckningsåtagande”). Vidare har Nxt2b för avsikt att tillsammans med den största ägaren i Hansa, Farstorps Gård AB, garantera emissionen i lika delar genom att med hälften vardera teckna de aktier som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra. Emissionsgarantin avses utformas på ett sådant sätt att Nxt2b med stöd av denna endast kan teckna aktier som blir över sedan övriga aktieägare och andra personer erbjudits att teckna de aktier som inte har tecknats med eller utan stöd av företrädesrätt.

Nxt2bs ägande i Hansa kan komma att förändras enligt nedanstående tabell i anledning av teckningsåtagandet och emissionsgarantin, förutsatt att garantin tas i anspråk fullt ut:

Antal aktier före Emissionen

Ägarandel i % före Emissionen

Antal nya aktier enligt pro rata del

Antal nya aktier till följd av Emissionsgaranti

Antal aktier efter Emissionen

Andel i % efter Emissionen

Nxt2b

6.475.722

29,14 %

1.079.287

522.210

8.077.219

31,15 %

Enligt de planerade villkoren för emissionen kommer samtliga aktieägare att ha möjlighet att utnyttja sin företrädesrätt. Därmed har övriga ägare möjlighet att genom sitt handlande begränsa eller helt hindra en ökning av Nxt2bs relativa ägarandel i Hansa. Det är dock osäkert i vilken utsträckning andra parter, helt eller delvis, kommer att teckna sina andelar i emissionen. Hansas bedömning är att en stor del av, men inte nödvändigtvis hela, emissionen sannolikt kommer att tecknas av övriga befintliga aktieägare, eller av andra intresserade utan stöd av företrädesrätt. Det är emellertid inte säkert att så blir fallet och Hansa kan inte förlita sig på att emissionen fulltecknas.

I det fall Nxt2b infriar sitt teckningsåtagande och det därutöver krävs att emissionsgarantin tas i anspråk kan, som framgår av tabellen ovan, Nxt2bs ägar- och röstandel komma att öka och passera 30 procent, vilket skulle utlösa budplikt. Maximalt kan Nxt2b komma att inneha aktier motsvarande 31,15 procent av det totala antalet aktier och röster i Hansa. Nxt2bs slutliga ägarandel är dock beroende av anslutningsgraden från övriga aktieägare och andra i den planerade emissionen. Det bör framhållas att den eventuella ökningen av Nxt2bs andel i Hansa inte sker i avsikt att öka Nxt2bs innehav av aktier i Hansa utan i syfte att stärka Hansas egna kapital. I egenskap av näst största ägare i Hansa har Nxt2b ett ägaransvar som medför att Nxt2b är föranlåtet att garantera emissionen.

Aktieägarna i Hansa kommer inför den kommande extra bolagsstämman att informeras om teckningsåtagandet och emissionsgarantin samt om den högsta kapital- och röstandel som Nxt2b skulle kunna få genom att infria såväl åtagandet som garantin.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att Nxt2b beviljas dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att Nxt2b dels tecknar sin företrädesandel i nyemissionen, dels infriar sitt garantiåtagande.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Detsamma gäller infriandet av ett garantiåtagande av det slag som nu är aktuellt.

Nxt2b, som i dag innehar 29,14 procent av rösterna för samtliga aktier i Hansa, avser att dels teckna sin företrädesandel i emissionen, dels garantera emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas.