Dispens från budplikt (ICW – Josab)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Interchina Water Treatment Hong Kong Company Limited undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget det sätt som framgår nedan, direkt och genom utnyttjande av teckningsoptioner, förvärvar aktier i Josab International AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Josab International AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Interchina Water Treatment Hong Kong Company Limited högst kan få genom de aktuella aktieförvärven, samt att

  2. de aktuella emissionsbesluten godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Interchina Water Treatment Hong Kong Company Limited.

Om Interchina Water Treatment Hong Kong Company Limited sedermera förvärvar ytterligare aktier i Josab International AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 februari 2014 en framställning från Advokatfirma DLA Nordic KB på uppdrag av Interchina Water Treatment Hong Kong Company Limited (”ICW”). Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Josab International AB, org. nr 556549-1114, (”Bolaget”) är noterat på AktieTorget. I Bolaget finns 33.507.176 aktier, alla av samma slag med en röst per aktie. Den största aktieägaren i Bolaget är Tomas Askinger (”Huvudägaren”) som direkt och via bolag äger ca 46 procent av samtliga aktier. ICW äger i dagsläget varken direkt eller indirekt några aktier i Bolaget.

Bolaget bedriver verksamhet inom försäljning av ekologiska vattenreningssystem baserade på mineralet zeolit. Bolaget är verksamt i en rad länder med dotterbolag i Ungern, Kenya och Indien.

Bolaget har under de senaste åren haft en mycket svag finansiell utveckling. Orderingången är mycket låg och Bolaget uttrycker i årsredovisningen för 2012 att ”[B]olaget snarast är i behov av extern kapitaltillförsel” för att tillgodose behovet av rörelsekapital. Revisorn noterar i revisionsberättelsen att extern kapitaltillförsel, tillsammans med andra omständigheter, bedöms vara en förutsättning för att Bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Under år 2012 genomfördes två företrädesemissioner som var långt ifrån fulltecknade. Den första emissionen skulle vid full teckning ha givit ett kapitaltillskott om ca 8,5 mkr, men efter avslutad teckning tillfördes Bolaget endast 3,4 mkr före emissionskostnader. Den andra emissionen skulle ha tillfört Bolaget ca 25 mkr vid full teckning, men inbringade endast ca 11,7 mkr före emissionskostnader. Båda dessa emissioner föranledde dispensärenden i Aktiemarknadsnämnden beträffande Huvudägaren (AMN 2012:7 och 11). En finansiell granskning utförd av KPMG i december 2013 på uppdrag av ICW visar också att Bolagets finansiella ställning alltjämt är mycket svår.

Bolagets styrelse och revisor bedömer att Bolaget inom kort kommer att få allvarliga ekonomiska problem i sådan utsträckning att Bolaget inte längre kan fortsätta bedriva verksamhet om inte en långsiktig lösning kan säkras.

För att hitta en långsiktig lösning på de utmaningar som Bolaget ställts inför har Bolaget övervägt ett flertal alternativ. Intresset från övriga aktieägare att i en företrädesemission tillskjuta ytterligare kapital till Bolaget har som framgår ovan varit mycket svalt, varför ännu en företrädesemission inte bedöms vara ett alternativ för att långsiktigt lösa Bolagets finansiella situation och säkerställa driften framgent. Sedan en tid tillbaka har Bolaget därför fört förhandlingar med ICW, som kan erbjuda en långsiktig lösning på Bolagets problem. Lösningen består i att ICW går in som finansiellt stark huvudägare i Bolaget enligt beskrivningen nedan och i samband med det tillför Bolaget kapital samt avtal och affärsmöjligheter som kommer att gynna såväl Bolagets finansiella situation som den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

ICW planerar att dels (i) låna ut pengar till en befintlig innehavare av teckningsoptioner för att denne bl.a. ska använda pengarna till att lösa in teckningsoptionerna och teckna nya aktier i Bolaget, dels teckna (ii) nya aktier och (iii) teckningsoptioner i Bolaget genom till ICW riktade emissioner, dels (iv) förvärva ca 11,47 miljoner aktier i Bolaget av Huvudägaren.

Närmare om transaktionerna

Den struktur för investeringen som slutligen har förhandlats fram ser schematiskt ut på följande sätt. Transaktionerna 1–3 kommer att genomföras först och genom beslut på en extra bolagsstämma med tvåtredjedelars majoritet. Därefter kommer transaktion 4 att genomföras.

Transaktion 1

I Bolaget finns utestående teckningsoptioner som kan lösas in mot cirka 11,646 miljoner nya aktier. Cirka 11,271 miljoner av dessa optioner innehas av en person som inte har någon koppling till ICW. ICW lånar bl.a. ut ca 7 mkr till teckningsoptionsinnehavaren mot säkerhet i form av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionsinnehavaren utnyttjar sedan 8 miljoner teckningsoptioner och konverterar till 8 miljoner nya aktier i Bolaget mot en emissionslikvid om ca 4,96 mkr. Teckningsoptionerna ska utnyttjas omgående. Avsikten är även att teckningsoptionsinnehavaren ska utnyttja återstående 3,271 miljoner teckningsoptioner i Bolaget under mars 2014. Genom Transaktion 1 tillförs Bolaget ca 4,96 mkr samt ytterligare ca 2,03 mkr när teckningsoptionsinnehavaren utnyttjar dennes resterande 3,271 miljoner teckningsoptioner.

Transaktion 2

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emitterar Josab till ICW genom två riktade nyemissioner aktier motsvarande ca 12,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, efter genomförande av Transaktion 1. I tranch 1 emitteras 5.017.020 aktier till en teckningskurs om 3 kr och i tranch 2 emitteras 989.788 aktier till en teckningskurs om 5 kr. Genom Transaktion 2 tillförs Bolaget ca 20 mkr.

Transaktion 3

Bolaget genomför vidare en riktad emission av ca 5,68 miljoner teckningsoptioner till ICW. Optionerna berättigar ICW till teckning av ca 5,68 miljoner aktier motsvarande ca 10 procent av Bolagets totala antal aktier och röster vid full utspädning. ICW betalar genast ca 5,68 mkr till Bolaget i premie för optionerna och vid utnyttjande av teckningsoptionerna ytterligare ca 22,7 mkr till Bolaget genom teckning av nya aktier. Teckningsoptionerna har en löptid på två år. Genom Transaktion 3 tillförs Bolaget totalt ca 28,4 mkr, varav ca 5,68 mkr tillförs genast och ca 22,7 mkr vid eventuellt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Transaktion 4

ICW förvärvar från Huvudägaren ca 11,47 miljoner aktier i Bolaget, vilket motsvarar ca 24 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Transaktion 1 och 2.

Summan som tillförs Bolaget genom Transaktionerna 1–3 kan totalt uppgå till ca 55,4 mkr, varav ca 30,64 mkr tillskjuts direkt och resterande ca 24,76 mkr vid ICWs och teckningsoptionsinnehavarens utnyttjande av teckningsoptionerna enligt vad som framgår ovan. Avsikten är att ICW och teckningsoptionsinnehavaren ska utnyttja samtliga teckningsoptioner, men ICW och teckningsoptionsinnehavaren kan inte i dagsläget garantera att det kommer att ske.

Om samtliga transaktioner som beskrivs ovan genomförs kan ICW komma att uppnå en ägarandel som maximalt uppgår till ca 40,7 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

ICW är inte berett att genomföra investeringarna för det fall samtliga transaktioner inte genomförs i sin helhet.

Efter förvärvet av aktieposten från Huvudägaren (enligt Transaktion 4) och nyemissionen av aktier (enligt Transaktion 2) kommer ICW att uppnå en ägarandel i Bolaget som överskrider 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, varvid budplikt uppstår. I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer ICW att nämnden, mot den ovan beskrivna bakgrunden, beviljar ICW dispens från denna budplikt och att dispensen även omfattar de aktier som eventuellt förvärvas vid efterföljande inlösen av teckningsoptioner som beskrivs ovan.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Aktietorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Aktietorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har också vid flera tillfällen meddelat dispens på den grunden, se bl.a. AMN 2012:21.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I det nu aktuella fallet ska de finansiella svårigheterna i Bolaget lösas genom ett åtgärdspaket som skulle resultera i att bolaget får en ny huvudägare, ICW, med mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Därigenom uppkommer budplikt för ICW. I ljuset av vad som i framställningen anförs om den ekonomiska situationen i Bolaget och förutsättningarna för att finna alternativa lösningar föreligger emellertid enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför stämmans behandling av de i åtgärdspaketet ingående emissionerna är informerade om hur stor kapital- respektive röstandel som ICW kan komma att uppnå i bolaget genom samtliga i paketet ingående transaktioner. Dessutom måste emissionerna stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en på sådana villkor lämnad dispens från budplikten kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda ska dispens beviljas.