Tolkning av takeover-reglerna (Petrogrand)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 mars 2014 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Petrogrand AB, org. nr 556615-2350. Framställningen rör tolkning av reglerna om försvarsåtgärder i punkten II.21 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar.

Aktiemarknadsnämnden har i ärendet samrått med den brittiska takeover-panelen.

Framställning

Den 22 januari 2014 offentliggjorde Shelton Petroleum AB (”Budgivaren” eller ”Shelton”) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Petrogrand om att förvärva samtliga utestående aktier i Petrogrand (”Budet”). Aktierna i Petrogrand är föremål för handel på handelsplattformen First North.

För varje aktie i Petrogrand erbjöds 0,30 aktie av serie B i Shelton. Den 26 februari 2014 höjde Budgivaren budet på Petrogrand till 0,34 aktie av serie B i Budgivaren per Petrograndaktie och förlängde acceptperioden. Den 14 mars 2014, då Budgivaren uppnått ca 25 % acceptansnivå, fullföljde Budgivaren Budet. Därvid höjdes budet till 0,44 aktie av serie B i Budgivaren per Petrogrand-aktie och samtidigt förlängdes acceptperioden till och med den 28 mars 2014.

Budgivaren har alltså efter ordinarie acceptfrists utgång förklarat Budet ovillkorat och fullföljt detsamma på 25 % acceptansnivå, höjt budnivån samt givit de aktieägare som valt att inte lämna in sina aktier ytterligare 14 dagar att göra det. Budgivaren har påbörjat utbetalning av vederlagsaktierna. Med anledning av att Budet är fullföljt kan förlängning av acceptperioden ske utan begränsning.

Målbolaget Petrogrand överväger att dels med stöd av sitt aktieinnehav i Budgivaren begära att stämma sammankallas i Budgivaren för att byta styrelse och tillsätta minoritetsrevisor, dels lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i Budgivaren.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden ställs följande tolkningsfrågor.

Fråga 1

Är Petrogrands planerade uppköpserbjudande avseende Shelton en otillåten försvarsåtgärd?

Fråga 2

Petrogrand äger mer än 10 % av aktierna i Shelton och avser, i sin egenskap av aktieägare, att begära extra bolagsstämma i Shelton för byte av styrelse. Är denna åtgärd en otillåten försvarsåtgärd?

Fråga 3

Om någon av ovan åtgärder skulle anses vara en försvarsåtgärd önskas besked om huruvida sådan åtgärd skulle anses tillåten om den skedde under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma planerad till ett datum efter att den vidtagits.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”Kollegiets regler”). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

I punkten II.21 i Kollegiets regler finns regler om försvarsåtgärder vid offentliga uppköpserbjudanden. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Av punkten II.21 följer bl.a. att om ett offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende aktierna i ett svenskt bolag vars aktier handlas på First North, får målbolaget endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder, som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets genomförande. Bestämmelsen, som har en motsvarighet i artikel 9 i EUs takeoverdirektiv syftar till att upprätthålla den i takeover-sammanhang grundläggande principen att ett uppköpserbjudande är en angelägenhet mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget och att målbolaget därför inte får vidta åtgärder som riskerar att förvägra aktieägarna möjligheten att ta ställning till erbjudandet (jfr bl.a. artikel 3, punkt c i takeover-direktivet).

Enligt kommentaren till punkten II.21 kan exempelvis ett erbjudande till aktieägarna i budgivarbolaget vara en sådan åtgärd som träffas av bestämmelsen. En ytterligare förutsättning är dock att åtgärden är ägnad att försämra förutsättningarna för det första erbjudandets lämnande eller genomförande.

I det nu aktuella fallet har Sheltons erbjudande fullföljts och budgivaren har inte längre någon möjlighet att dra tillbaka budet på grund av åtgärder från Petrogrand. Det kan under dessa omständigheter inte anses att styrelsen i Petrogrand är förhindrad att vidta åtgärder som enligt punkten II.21 i Kollegiets regler hade kunnat vara otillåtna om de vidtagits vid en tidigare tidpunkt. Bestämmelsen i fråga omfattar således i detta fall inte det planerade erbjudandet på aktier i Shelton eller en begäran om extra bolagsstämma i Shelton.