Dispens från budplikt (EEL – FDT)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden beviljar, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Elon Elkedjan Logistic AB dispens från punkten II.10 i takeover-reglerna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 mars 2014 en framställning från Advokatfirman Lindahl som ombud för Elon Elkedjan Logistic AB (”EEL”), org.nr 556654-6213. Framställningen rör dispens från punkten II.10 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

EEL avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i FDT System Holding AB (”FDT”). Aktierna i FDT är föremål för handel på AktieTorget.

EEL har den 27 mars 2014 träffat en överenskommelse (”Överenskommelsen”) med fyra av FDTs ägare, som tillsammans äger ca 58,2 procent av samtliga aktier i FDT. Överenskommelsen innebär att vederlaget till dessa ägare kommer att erläggas i rater. Överenskommelse kan inte leda till att de fyra aktieägarna erhåller en högre ersättning än övriga aktieägare. Däremot kan deras ersättning bli något lägre än vederlaget till övriga aktieägare som accepterar erbjudandet (lägst ca 5,50 kr per aktie, att jämföra med en planerad budnivå på 6,40 kr per aktie).

Villkoren i överenskommelsen är följande:

  1. en tredjedel av köpeskillingen kommer att erläggas i samband med att de övriga ägare som accepterat erbjudandet erhåller likvid;

  2. ytterligare en tredjedel av köpeskillingen kommer att erläggas 18 månader efter det att övriga ägare som accepterat erbjudandet erhåller likvid; och

  3. den sista tredjedelen av köpeskillingen kommer att erläggas 36 månader efter det att övriga ägare som accepterat erbjudandet erhåller likvid. Av den sista dellikviden är dock utbetalning av totalt 2 milj. kr villkorad av att vissa affärsrelaterade mål har uppnåtts, bl.a. med avseende på kundtillströmning och lönsamhet.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att EEL beviljas dispens från skyldigheterna enligt takeover-reglerna att erbjuda alla innehavare av aktier med identiska villkor ett identiskt vederlag per aktie, för att istället utforma erbjudandet enligt vad ovan sagts.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (takeover-reglerna). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Aktierna i FDT är föremål för handel på handelsplattformen Aktietorget.

Takeover-reglerna vilar på principen att aktieägarna i målbolaget ska behandlas lika. Det innebär bl.a. att budgivaren ska erbjuda alla innehavare av aktier med identiska villkor ett identiskt vederlag per aktie, se punkten II.10. Föreligger särskilda skäl med avseende på vissa aktieägare, kan dock vederlag i annan form, men med samma värde erbjudas dem. I kommentaren till bestämmelsen anges att sådana särskilda skäl till exempel kan vara att vissa aktieägare av legala eller liknande skäl inte kan ta emot vederlag i den form som budgivaren avser att erbjuda övriga aktieägare samt att det, vid erbjudanden avseende bolag med ett mycket stort antal aktieägare, kan vara befogat att erbjuda kontant ersättning för smärre aktieposter, trots att vederlag i annan form utgår i övriga fall, allt förutsatt att en sådan kontant ersättning vid tidpunkten för erbjudandets lämnande inte avviker från värdet av det vederlag som erbjuds övriga aktieägare.

I det nu aktuella fallet avses samtliga aktieägare i målbolaget utom de fyra ägare som omfattas av Överenskommelsen att som vederlag vid erbjudandets fullföljande erbjudas ett visst kontant belopp. Vederlaget till de aktieägare som omfattas av Överenskommelsen ska i stället erhålla ett vederlag som utbetalas i rater och som sammanlagt kan komma att bli något lägre än vederlaget till övriga aktieägare. Att detta strider mot punkten II.10 vid en bokstavlig tolkning av bestämmelsen är uppenbart. Det är emellertid samtidigt svårt att se att de skyddsintressen som bär upp bestämmelsen skulle trädas för när om erbjudandet med de fyra ägarnas samtycke utformas på detta sätt. Förutsättningar föreligger därför för att i nu relevant hänseende bevilja dispens från punkten II.10 (jfr AMN 2010:41).