Dispens från budplikt (Nortal – Spago)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Nortal Investments AB (org.nr 556797-7961) undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om bolaget tecknar sin andel av aktierna i den planerade nyemissionen i Spago.

Om Nortal Investments AB genom nyemissionen uppnår en röstandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet i Spago och därefter förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 april 2014 en framställning från Advokatfirman Cederquist på uppdrag av Nortal Investments AB (”Nortal”). Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt föraktieägarna.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Spago är ett svenskt bolag vars aktier är upptagna till handel vid AktieTorget AB.

Nortal är största ägaren i Spago och äger för närvarande 895.568 aktier, motsvarande cirka 27 procent av aktierna och rösterna.

Styrelsen i Spago bedömar att bolaget är i behov av ett kapitaltillskott om cirka 20 miljoner kronor för att kunna fortsätta bolagets satsningar inom området nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och cancerbehandling. Styrelsen avser därför att besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna som sedan ska godkännas av en extra bolagsstämma i april 2014.

För att säkerställa att nyemissionen, ifall beslut om en sådan fattas och godkänns av bolagsstämman, blir framgångsrik och kan ske på acceptabla villkor utan alltför stor negativ marknadsreaktion gör styrelsen bedömningen att det är viktigt att de större ägarna med långsiktigt ägande i bolaget stödjer nyemissionen. Bolaget kommer därför att kontakta ett antal större aktieägare i syfte att förmå dem att i förväg åta sig att teckna det antal aktier som följer med den företrädesrätt som de har. Nortal har förklarat att Nortal kommer att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman samt åta sig att teckna sin pro rata-andel (”Teckningsåtagandet”). Om Nortal infriar Teckningsåtagandet kan Nortals röstandel komma att passera 30 procent av röstetalet vilket utlöser budplikt.

Styrelsen i Spago har inte offentliggjort nyemissionen eller emissionsvillkoren än. Baserat på de emissionsvillkor som diskuterats, en teckningskurs om 10 kr och att tre (3) befintliga aktier i Spago ska ge rätt att teckna två (2) nya aktier. Samtliga aktieägare kommer att ha möjligheten att inte bara utnyttja sin teckningsrätt utan även förvärva teckningsrätter på marknaden och med stöd av dessa teckna ytterligare aktier samt anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Alltså har övriga aktieägare i Spago en möjlighet att begränsa, eller helt förhindra, en ökning av Nortals ägarandel.

Teckningsåtagandet motsvarar ett belopp om cirka 5,5 miljoner kronor. Om åtagandet infrias (tillsammans med övriga teckningsåtaganden) kommer Nortal att inneha högst 34 procent av antalet aktier och röster i Spago. Nortals slutliga ägarandel är beroende av övriga aktieägare och allmänhetens anslutning i emissionen. Den eventuella ökningen av Nortals andel i Spago är således ofrivillig eftersom Nortals deltagande i nyemissionen inte sker i avsikt att öka Nortals innehav av aktier i Spago utan i syfte att stärka Spagos finansiella ställning.

I framställningen hemställs att Nortal beviljas dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att Nortal tecknar sin företrädesandel i nyemissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på AktieTorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på AktieTorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett undantag i det nu aktuella fallet kan inte anses föreligga. Ansökan om dispens från budplikt ska därför bifallas.