Tolkning av takeover-reglerna (Shelton Petroleum II)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 april 2014 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Petrogrand AB, org. nr 556615-2350. Framställningen rör tolkning och tillämpning av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

Den 22 januari 2014 offentliggjorde Shelton Petroleum (”Shelton”) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Petrogrand om att förvärva samtliga utestående aktier i Petrogrand (”Budet”). För varje aktie i Petrogrand erbjöds 0,30 aktie av serie B i Shelton. Aktierna i Petrogrand är föremål för handel på handelsplattformen First North.

Den 26 februari 2014 höjdes Budet till 0,34 aktie av serie B i Shelton och acceptperioden förlängdes till den 12 mars 2014. Den 14 mars 2014 förklarades Budet ovillkorat samtidigt som det höjdes igen, denna gång till 0,44 aktie av serie B i Shelton och acceptperioden förlängdes ånyo, denna gång till den 28 mars 2014. Vid denna tidpunkt (den 14 mars 2014) hade en acceptansnivå om cirka 25 procent uppnåtts.

Petrogrand har i en tidigare framställan ifrågasatt om den senaste höjningen av Budet var förenlig med god sed på aktiemarknaden då höjningen medför att Shelton inte, med beaktande av (i) befintligt styrelsebemyndigande, (ii) Sheltons bolagsordnings gränser, (iii) utestående konvertibler samt (iv) utestående teckningsoptioner, har förmåga att fullfölja Budet.

Den 3 april 2014 förlängde Shelton återigen acceptperioden, denna gång till och med den 11 april 2014.

Det erinras om att Petrogrand den 21 mars 2014 offentliggjorde ett kontanterbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton (”Petrogrand-Erbjudandet”).

I punkten II.7 i takeover-reglerna finns bestämmelser rörande acceptperiod, av vilka bland annat framgår att ett erbjudande som fullföljts kan förlängas utan begränsning. Av punkten II.22 framgår att budgivaren efter acceptperiodens utgång så snart som möjligt ska offentliggöra bland annat utfallet av erbjudande och om acceptperioden förlängs.

Acceptperioden i Sheltons förlängda Bud till aktieägarna i Petrogrand avslutades den 28 mars 2014. Först efter börsens öppnande den 3 april 2014, dvs. under den fjärde handelsdagen, offentliggjorde Shelton utfallet av Budet och förlängde acceptperioden ytterligare, denna gång till och med den 11 april 2014.

Det är i allmänhet angeläget att aktieägarna snabbt får besked om utfallet av sammanräkningen efter acceptperiodens utgång och om acceptperioden förlängs. Det förväntas därmed att sammanräkning sker skyndsamt. Detta gör sig särskilt gällande i den förevarande situationen då Petrogrand den 21 mars 2014 offentliggjort Petrogrand-Erbjudandet. Varje fördröjning i Sheltons kommunikation angående Budet skapar osäkerhet för båda parters aktieägare och försvårar en rättvisande aktiekurs i marknaden samt påverkar negativt förutsättningarna för en ändamålsenlig handel.

Då Sheltons Bud är ett aktiebud kan dessutom varje förlängning av acceptperioden i Budet inverka på det totala budvärdet i Petrogrand-Erbjudandet, för det fall att ytterligare accepter inkommer i Budet. Det är därför mycket angeläget att aktieägarna i båda bolagen så snart som möjligt efter acceptperiodens avslutande får kännedom om huruvida Budet förlängs eller inte. I den uppkomna situationen har marknaden under drygt 3 handelsdagar varit under villfarelsen att acceptperioden i Budet avslutats och att Budet varit stängt, omständigheter som mot bakgrund av en betydande budrabatt påverkar aktiekursen. Först under den fjärde handelsdagen efter acceptperiodens utgång offentliggjordes utfallet och Budet förlängdes, omständigheter som förändrar premisserna för de aktörer i marknaden som handlat i bolagens aktier under de föregående handelsdagarna.

Såvitt avser sammanräkningen kan det konstateras att det var förhållandevis få accepter som lämnades in under den förlängda acceptperioden som löpte till och med den 28 mars 2014, sammanlagt 1.397.974 aktier i Petrogrand motsvarande 3,4 procent av aktierna. I den sammanräkning av accepter från aktieägare med närmare 25 procent av aktierna i Petrogrand som resulterade i Sheltons första pressmeddelande om utfallet, den 14 mars 2014, var sammanräkningen avslutad/offentliggjord redan under den andra handelsdagen efter acceptperiodens utgång den 12 mars 2014. Mot bakgrund av den låga anslutningsgraden i Budet i allmänhet och under den förlängda acceptperioden i synnerhet, liksom mot bakgrund av att Shelton är oförmöget att höja Budet ytterligare (se AMN 2014:19), kan de kommersiella skälen bakom förlängningen ifrågasättas.

Omständigheterna i den aktuella situationen liknar dem som var för handen i AMN 2008:30. I det fallet fann nämnden att en budgivare agerat i strid med takeover-reglerna genom att inte snarast offentliggöra utfallet efter en förlängning av acceptperioden. I detta fall löpte den förlängda acceptperioden ut en torsdag och utfallet offentliggjordes före börsens öppnande onsdagen därpå. Antalet handelsdagar mellan acceptperiodens utgång och offentliggörandet var således tre (fredag, måndag och tisdag).

Mot bakgrund av ovanstående önskas besked om huruvida Shelton har agerat i enlighet med god sed med anledning av att offentliggörandet om utfallet och den förlängda acceptperioden kom först under den fjärde handelsdagen efter den tidigare förlängda acceptperiodens utgång.

För det fall att nämnden skulle finna att Shelton i näraliggande ärende (AMN 2014:19) har brutit mot god sed, med anledning av att det efter höjning av Budet till 0.44 aktie av serie B i Shelton saknas möjlighet att fullfölja Budet, menar Petrogrand att det under rådande speciella omständigheter måste stå strid mot god sed att förlänga acceptperioden ytterligare.

Fråga 1

Var det förenligt med förenlig med god sed på aktiemarknaden att offentliggöra utfallet och förlänga acceptperioden den 3 april 2014?

Fråga 2

Mot bakgrund av att den förlängda acceptperioden som löpte ut den 28 mars 2014 förlängdes ytterligare först under handelsdagen den 3 april 2014 önskas besked beträffande vad detta får för konsekvens vid antagande om att offentliggörande av förlängning skett för sent (utifrån de skäl som anges ovan).

Sheltons yttrande

Shelton har i ett yttrande den 10 april 2014 över framställningen anfört i huvudsak följande.

Fråga 1

Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2008:30 uttalat följande vad gäller tidpunkten för offentliggörandet av ett erbjudandes utfall:

”Aktiemarknadsnämnden vill påpeka att det i punkten II.17 uppställda kravet att utfallet skall meddelas snarast efter anmälningstidens utgång innebär att offentliggörande skall ske så snart budgivaren har kunskap om utfallet. Bestämmelsen lämnar inte budgivaren något utrymme för betänketid efter det att denne har fått sådan kunskap. I uttrycket ”snarast” ligger också en anvisning till budgivaren och dennes rådgivare att sammanräkningen skall ske skyndsamt. Utfallet i erbjudandet är en uppgift om faktiska förhållanden som är viktig för marknaden och prissättningen av målbolagets aktier. Av de uppgifter Cyril lämnat framgår att tidpunkten för offentliggörande av utfallet slutligen styrts av andra överväganden än kunskap om utfallet. Cyril har på den punkten agerat i strid med takeover-reglerna.” [Sheltons kursivering]

Mot bakgrund av detta uttalande får Shelton därför redogöra för det huvudsakliga händelseförloppet fram till offentliggörandet den 3 april 2014.

Tidpunkt (2014)

Händelseförlopp

Kl. 17:00 den 28 mars

Acceptperioden löper ut

Kl. 17:51 den 2 april

Emissionsinstitutet tillhandahåller Shelton slutligt utfall

Kl. 20:00 den 2 april

Styrelsesammanträde i Shelton med beslut om apportemission på basis av slutligt utfall och förlängning av acceptperiod till och med den 11 april 2014

Kl. 9.20 den 3 april

Shelton offentliggör utfall och förlängning av acceptperiod

Av ovanstående redogörelse framgår att det slutliga utfallet först fanns tillgängligt för Shelton efter börsens stängning den 2 april 2014 samt att styrelsemöte om apportemission och förlängning av acceptperiod avhölls på kvällen samma dag. Det torde därför vara uppenbart att tidpunkten för offentliggörandet av utfallet (och därmed förlängning av acceptperioden), den 3 april 2014, inte styrts av andra överväganden än budgivarens kunskap om utfallet då sådan kunskap inte fanns före börsens stängning den 2 april 2014. Omständigheterna i det nu aktuella fallet skiljer sig således väsentligt från de omständigheterna som åberopades i AMN 2008:30.

Shelton har vid ett tidigare tillfälle den 14 mars 2014, i samband med aktiebudets fullföljande, offentliggjort utfallet under den andra handelsdagen efter acceptperiodens utgång. Det ska dock noteras att detta offentliggörande även innehöll information om en väsentlig höjning av budet, vilken vid sådan tidpunkt var känd av vissa aktieägare i Petrogrand men inte av samtliga, och att offentliggörandet därför påskyndandes trots att sammanräkningen senare visade sig inte vara komplett. Under den fjärde handelsdagen efter acceptperiodens utgång visade det sig nämligen att ett smärre antal aktier som var hänförliga till accept lämnad före den tidigare acceptperiodens utgång inte hade inkluderats i det utfall som offentliggörandet avsåg.

Det ska vidare noteras att Sheltons offentliggörande den 14 mars 2014 innehöll information om beräknad tidpunkt för slutlig redovisning av likvid efter den förlängda anmälningsperiodens utgång, vilket i normala fall brukar kunna ske handelsdagen efter fastställandet av slutligt utfall:

”Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden kan komma att ske löpande, dock beräknas slutlig redovisning ske omkring den 4 april 2014.” [Sheltons kursivering]

Det ska slutligen noteras att Shelton i samma pressmeddelande den 14 mars 2014 meddelat att Shelton förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden samt att motsvarande information (dvs. slutlig tidpunkt för redovisning av vederlag och förbehåll om att förlänga acceptperioden) offentliggjorts i ett tilläggsprospekt daterat den 20 mars 2014.

Vidare, eftersom Shelton hade fullföljt sitt aktiebud, torde förväntan ha varit att Shelton kommer att förlänga acceptperioden (jämför fjärde stycket i punkt II.7 i takeover-reglerna om att acceptfristen får förlängas utan begränsning efter det att budgivaren fullföljt erbjudandet). Följande påstående från Petrogrand är därför felaktigt:

”I den uppkomna situationen så har marknaden under drygt 3 handelsdagar varit under villfarelsen att Budet avslutats och att Budet var stängt, omständigheter som mot bakgrund av en betydande budrabatt påverkar aktiekursen.” [Sheltons kursiveringar]

För fullständighetens skull vill vi även framhålla att följande påståenden i Framställan bestrids.

”Varje fördröjning i Sheltons kommunikation angående Budet skapar osäkerhet för båda parters aktieägare och försvårar en rättvisande aktiekurs i marknaden samt påverkar negativt förutsättningarna för en ändamålsenlig handel.” [Sheltons kursivering]

”Först efter den fjärde handelsdagen efter acceptperiodens utgång offentliggjordes utfallet och Budet förlängdes, omständigheter som förändrar premisserna för de aktörer i marknaden som handlat i bolagens aktier under de föregående handelsdagarna.” [Sheltons kursivering]

”Mot bakgrund av den låga anslutningsgraden i Budet i allmänhet samt under den förlängda acceptperioden i synnerhet, liksom mot bakgrund av att Shelton är omförmöget att höja Budet ytterligare (se AMN 2014:19), kan de kommersiella skälen bakom förlängningen ifrågasättas.” [Sheltons kursivering]

Vad gäller det sistnämnda påståendet vill vi särskilt framhålla att Shelton har ett legitimt intresse av att uppnå en anslutningsgrad om minst 30 procent i aktiebudet. Förlängningen av acceptperioden har därför inte med Petrogrands bud att göra utan istället att Shelton har ett legitimt intresse av att bli den största aktieägaren i Petrogrand. Detta var naturligtvis syftet med Sheltons Petroleums aktiebud redan från början, det vill säga redan innan Petrogrand offentliggjorde sitt bud vilket skedde drygt två månader efter det att Shelton offentliggjort sitt aktiebud.

Sammanfattningsvis kan Shelton därför inte anses ha handlat på ett sätt som skulle vara oförenligt med takeover-reglerna eller god sed på aktiemarknaden.

Fråga 2

Det kan inte råda något tvivel om att Shelton har avgivit ett bindande anbud till aktieägarna i Petrogrand enligt grundläggande avtalsprinciper. Utan att gå in närmare på detaljerna har vi därför svårt att se hur ett eventuellt handlande i strid med god sed enligt fråga 1 ovan (vilket Shelton bestrider enligt ovan) skulle kunna påverka Sheltons möjligheter att förlänga anbudets acceptperiod med bindande verkan vis-à-vis mottagarna av anbudet, det vill säga aktieägarna i Petrogrand.

Petrogrands slutkommentar

Petrogrand har i en slutkommentar den 11 april anfört följande.

Fråga 1

Det är förvisso korrekt att Aktiemarknadsnämnden i AMN 2008:30 fäster betydelse vid att offentliggörandet av utfallet slutligen styrts av andra överväganden än just kunskap om utfallet. Aktiemarknadsnämnden uttalar sig dock även om att bestämmelsen inte lämnar budgivaren något utrymme för betänketid samt att:

”I utrycket snarast ligger också en anvisning till budgivaren och dennes rådgivare att sammanräkning skall ske skyndsamt.”

De specifika omständigheterna som föranledde det uttalandet har aldrig påståtts vara identiska med förevarande omständigheter då det som bekant i AMN 2008:30 var så att bolaget (Cyril) förklarat det sena offentliggörandet med att det pågick en intern diskussion rörande en eventuell registrering av ett tilläggsprospekt samt att Cyril inte alls angivit när sammanräkningen var avslutad. Det kan dock konstateras att Aktiemarknadsnämnden fann att en förfluten tid om tre handelsdagar från acceptperiodens utgång till offentliggörande av utfall var för länge.

Det får anses ostridigt att ansvaret för att utfallet och en eventuell förlängning av ett erbjudande offentliggörs i tid (dvs. ”så snart som möjligt”) ligger hos budgivaren. I linje härmed är det inte möjligt för en budgivare att friskriva sig från ansvar i förhållande till tillämpliga lagar och regler med hänvisning till att någon av dess rådgivare eller annan saknat kapacitet eller varit i dröjsmål i förhållande till budgivaren. Detta skulle i så fall stå i direkt strid med de principer på vilka huvudreglerna om offentliggöranden i både takeover-reglerna och Börsens regelverk för huvudlistan samt handelsplattformen First North baseras. Det är således Shelton som är ansvarigt för att offentliggöra sådan information som enligt lag och regelverk skall offentliggöras, oavsett den bakomliggande förklaringen.

I förevarande fall är det vår bedömning att ett offentliggörande som sker under den fjärde handelsdagen efter acceptperiodens utgång, i vilket ett väldigt fåtal tillkommande accepter ska sammanräknas, är att betrakta som för sent. Till stöd för detta framgår nedan fyra av de senaste offentliga uppköpserbjudanden och den tid som förlöpt efter acceptperiodens utgång till dess utfallet hade offentliggjorts:

Probi AB/Symrise AG (2014)

inom två handelsdagar

Sigma AB/Danir AB (2013)

inom två handelsdagar

Höganäs AB/H Intressenter AB (2013)

inom två handelsdagar

Arctic Paper/Rottneros (2012)

inom två handelsdagar

Mot bakgrund av ovanstående, där sammanräkning således i samtliga fall har skett och offentliggjorts inom två handelsdagar från utgången av acceptperioden och där sammanräkning har skett av ett väsentligt större antal aktier än vad som varit fallet för Shelton, står det klart att andra budgivare under de senaste åren anser att begreppet ”så snart som möjligt” kräver offentliggörande inom två handelsdagar från utgången av acceptperioden.

Shelton har inte ens påstått att det förelegat något giltigt skäl till det fördröjda offentliggörandet. Utifrån dessa förutsättningar vore det olyckligt om Aktiemarknadsnämnden skulle finna att ett offentliggörande kan ske under den fjärde handelsdagen efter acceptperiodens utgång genom att hänvisa till långsam handläggning hos emissionsinstitutet, en svårverifierad omständighet som då kan komma att åberopas av fler budgivare i framtiden. Det kan därvid antas att det skulle etableras en ny praxis där det skulle anses godtagbart om utfallet av erbjudandet, och en eventuell förlängning av erbjudandet (då tidpunkten för detta följer av samma regel), offentliggjordes senast före börsens öppning på den femte handelsdagen efter acceptperiodens utgång.

Såvitt avser Sheltons invändning att beräknad tidpunkt för slutlig redovisning av likvid ”i normala fall” brukar ske handeldsdagen efter fastställandet av slutligt utfall är detta fullkomligt irrelevant för bedömning av sakfrågan. Bedömningen måste istället göras utifrån vad som är praxis eller i undantagsfall vad som explicit har kommunicerats till aktieägarna i målbolaget. Petrogrand förvånas över och noterar vidare att mot bakgrund av innehållet i Sheltons pressmeddelande daterat den 3 april 2014 skulle tillämpningen av motsvarande resonemang innebära att offentliggörandet av utfallet i den förlängda acceptperioden som avslutas den 11 april 2014 skulle komma att ske först den 19 april 2014. Resonemanget kan lämnas utan avseende.

Shelton har vidare bestridit ett antal av Petrogrands påståenden rörande hur ett sent offentliggörande påverkar aktieägarna i båda bolagen samt att ett eventuellt försent offentliggörande av utfallet och förlängning av erbjudandet skapar osäkerhet i marknaden. Petrogrand står i dessa frågor fast vid sina tidigare uttalanden. Petrogrand önskar dock belysa att Shelton ingenstans i Yttrandet motiverar de kommersiella skälen till att förlänga erbjudandet till aktieägarna i Petrogrand, trots den mycket låga anslutningsgraden om drygt 3 procent under den senast förlängda acceptperioden. Då Shelton och Petrogrand dessutom har lagt bud på varandra torde situationens komplexitet föranleda att det kan uppställas särskilda krav på att motivera det kommersiella syftet bakom ytterligare förlängning, i synnerhet då höjningen dessutom har konstaterats vara i direkt strid med takeover-reglerna (se AMN 2014:19). Paradoxalt nog blir det i detta perspektiv, dvs. i ett erbjudande som Shelton saknar möjlighet att fullborda, särskilt motiverat att ifrågasätta vad som egentligen utgör ett ”legitimt intresse”.

Fråga 2

Det noteras att Shelton nämner att bolaget har ett legitimt intresse av att bli största aktieägare i Petrogrand och att det var syftet med Sheltons aktiebud redan från början. Petrogrand önskar tillägga att näst största aktieägare i Petrogrand äger under tio procent av aktierna och att Shelton redan vid utgången av acceptperioden den 14 mars 2014 var den klart största aktieägaren i Petrogrand med cirka 25 procent av aktierna. Mot bakgrund av att Shelton anför som argument att de vill komma över aktier överstigande 30 procent kan även noteras att bolaget som initialt fullföljandevillkor uppställt en lägsta acceptansnivå om 50 procent.

Petrogrand vidhåller därvid alltjämt sitt ifrågasättande av Sheltons upprepade förlängningar av acceptperioden, särskilt då bolaget saknar möjlighet att fullborda erbjudandet (se AMN 2014:19) och då Petrogrand har ett pågående kontantbud på Shelton.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 ge besked om hur reglerna ska tolkas och tilllämpas.

Fråga 1

I punkten II.22 i takeover-reglerna föreskrivs att budgivaren efter acceptfristens utgång så snart som möjligt ska offentliggöra bl.a. hur många aktier i målbolaget som omfattas av gjorda accepter och hur stor andel av aktiekapitalet och röstetalet i målbolaget som dessa representerar. Frågan är om Shelton respekterat denna regel vid offentliggörande av utfallet i Erbjudandet såvitt avser accepter lämnade under den förlängda acceptfristen 14 mars – 28 mars 2014.

Acceptfristen löpte ut fredagen den 28 mars kl. 17.00. På förfrågan från nämnden har upplysts att det institut som skötte sammanräkningen under kvällen samma dag tog fram en intern preliminär sammanräkning, vilken därefter skulle verifieras. Verifieringsarbetet krävde medverkan från andra bankers emissionsavdelningar som normalt endast är tillgängliga vardagar under kontorstid. Detsamma gäller Euroclear Sweden. I detta fall – där flera accepterande aktieägare ägde aktier via utländska banker – krävdes enligt vad som upplysts även medverkan från utländska banker som i sin tur behövde kontakta ”sina svenska banker”. Arbetet med att bekräfta och verifiera den preliminära sammanräkningen genomfördes därför under måndagen den 31 mars och tisdagen den 1 april.

Av Sheltons yttrande framgår att det slutliga utfallet fanns tillgängligt för Shelton onsdagen den 2 april kl. 17.51 samt att styrelsemöte om apportemission och förlängning av acceptperiod avhölls på kvällen samma dag.

Torsdagen den 3 april 2014 kl. 09.20 offentliggjorde Shelton utfallet och meddelade att acceptperioden ånyo förlängdes.

Aktiemarknadsnämnden har i ett tidigare uttalande framhållit att budgivaren och dennes rådgivare ska se till att sammanräkningen av accepter sker skyndsamt (AMN 2008:30). Enligt nämndens mening kan det ifrågasättas om så skett i detta fall. Även vid godtagande av förklaringen att verifiering av den preliminära sammanräkningen inte kunde ske under helgen efter acceptfristens utgång utan först under måndagen och tisdagen och att det då krävdes medverkan på angivet sätt från utländska banker kvarstår det faktum att resultatet överlämnades till Shelton först efter ytterligare en arbetsdag, nämligen på onsdagen kl. 17.51 och att utfallet meddelades marknaden först efter börsens öppnande på torsdagen.

Enligt nämndens mening borde Shelton dels på ett bättre sätt än vad som framkommit varit fallet lagt sig vinn om en skyndsam sammanräkningsprocess hos emissionsinstitutet, dels i vart fall meddelat marknaden utfallet och förlängningen av budet före börsens öppnande på torsdagen.

Fråga 2

Aktiemarknadsnämnden förstår Petrogrands andra fråga på det sättet att besked önskas om de eventuella civilrättsliga implikationerna av svaret på fråga 1. Det ankommer inte på nämnden att uttala sig därom.

Enligt nämndens mening innebär inte svaret på fråga 1 att det av takeover-reglerna eller god sed på aktiemarknaden har följt något hinder mot förlängning av erbjudandet under de tidsmässiga och övriga omständigheter som förelegat i Sheltons fall.

I framställningen tar Petrogrand också upp nämndens uttalande AMN 2014:19 och ifrågasätter, om nämnden förstår saken rätt, Sheltons förlängning av budet den 3 april mot bakgrund av innehållet i uttalandet. Ett offentligt uppköpserbjudande får inte lämnas om budgivaren inte har förmåga att genomföra erbjudandet. I AMN 2014:19 fann nämnden att Shelton inte hade sådan förmåga beträffande sitt höjda erbjudande. Av detta följer att när det höjda erbjudande likväl lämnats så har det i vart fall inte fått förlängas ytterligare. Nämndens uttalande gjordes emellertid först den 9 april och kan därför inte läggas till grund för någon ytterligare kritik i den delen. En annan sak är att Shelton inte utan en anpassning till uttalandet hade kunnat besluta om en förlängning efter den 9 april. Shelton har i ett pressmeddelande den 11 april meddelat att någon ytterligare förlängning av erbjudandet inte kommer att ske.