Dispens från budplikt (Baulos Capital – A1M Pharma)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Baulos Capital Belgium SA undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen i A1M Pharma.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Baulos Capital Belgium SA undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade kvittningsemissionen i A1M Pharma, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i A1M Pharma informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Baulos Capital Belgium SA högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

  2. bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Baulos Capital Belgium SA.

Om Baulos Capital Belgium SA genom företrädesemissionen och kvittningsemissionen uppnår en röstandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet i A1M Pharma och därefter förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 februari 2014 en framställning från Baulos Capital Belgium SA, org. nr BE.0864.276.235 (”Baulos Capital”). Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt samt deltagande i en kvittningsemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Baulos Capital äger (inklusive närstående bolag) 4.152.660 aktier i A1M Pharma, vars aktier är föremål för handel på AktieTorget. Baulos Capital är med cirka 27 procent av aktierna och rösterna största aktieägare i A1M Pharma.

A1M Pharma är ett läkemedelsbolag med huvudfokus på utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 614.875 kronor fördelat på 15.371.875 aktier.

Baulos Capital lämnade i december 2012 ett konvertibellån om 15 MSEK till A1M Pharma. Lånet lämnades i syfte att finansiera A1M Pharmas verksamhet under det första året som listat bolag. Lånet kan konverteras till aktier under perioden 30 december 2012 -31 december 2016. För att täcka A1M Pharmas akuta likviditetsbehov har Baulos Capital även åtagit sig att stå för en bryggfinansiering omfattandes 5 MSEK, vilken ställs till Bolagets förfogande under perioden mars juni 2014.

A1M Pharma befinner sig i dagsläget i ett finansiellt utsatt läge. Bolaget har cirka 130 aktieägare. Handeln i A1M Pharmas aktie på AktieTorget har varit ytterst begränsad sedan listningen i april 2013. En orsak till den låga handeln i A1M Pharmas aktie torde vara bolagets höga belåningsgrad genom den utställda konvertibeln till Baulos Capital.

För att kunna finansiera bl.a. prekliniskt proof of concept för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning och prekliniskt proof of concept för akuta njurskador avser A1M Pharma att under maj 2014 genomföra en företrädesemission om cirka 24 MSEK fördelat på 9.223.125 nya aktier vid fulltecknad nyemission. Företrädesemissionen är planerad att vara säkerställd på förhand till ett belopp om cirka 20 MSEK genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För att skapa förutsättningar för en framgångsrik företrädesemission är det Baulos Capitals avsikt att stötta A1M Pharma genom att acceptera en riktad kvittningsemission för att kvitta tidigare lämnat konvertibellån om 15 MSEK. Kvittningsemissionen ska ske till samma teckningskurs som i planerad företrädesmission. Härutöver har Baulos Capital utfäst sig att lämna en teckningsförbindelse med stöd av teckningsrätter om 5 MSEK i företrädesemissionen för att kvitta lämnat brygglån på motsvarande belopp. Baulos Capitals deltagande i ovan beskriven kvittnings- och företrädesemission är villkorat av att bolaget erhåller undantag från budplikt från Aktiemarknadsnämnden. Baulos Capital kommer att vederlagsfritt ställa resterande teckningsrätter till styrelsens förfogande, som ett led i A1M Pharmas styrelses arbete för att kunna säkerställa företrädesemissionen.

Genom deltagande i kvittnings- och företrädesemissionen bedöms Baulos Capital ge A1M Pharma en avgörande förutsättning att genomföra den planerade kapitaliseringen för att finansiera A1M Pharmas fortsatta utveckling.

Vid kvittning av lämnat konvertibellån och infriande av teckningsförbindelse i företrädesemissionen ökar Baulos Capitals ägarandel i A1M Pharma med sammanlagt 7.692.306 nya aktier, innebärandes att Baulos Capital´s ägarandel (inklusive närstående bolag) ökar till cirka 39 procent av aktierna och rösterna i A1M Pharma, förutsatt fulltecknad företrädesemission.

Styrelsen i A1M Pharma planerar således att föreslå den extra bolagsstämman i A1M Pharma att besluta om en separat riktad kvittningsemission om 15 MSEK till Baulos Capital samt om en företrädesemission till samtliga aktieägare om cirka 24 MSEK, båda till samma teckningskurs. Baulos Capitals tecknade aktier i kvittningsemission kommer inte att ge företrädesrätt i företrädesemissionen. Besluten om emissionerna kommer att vara villkorade av att Baulos Capital erhåller undantag från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.

Information om hur stor kapital- och röstandel Baulos Capital (inklusive närstående bolag) högst kan komma att få genom Baulos Capitals åtaganden i den planerade kvittnings- och företrädesemissionen kommer att framgå i kallelsen till bolagsstämman. Vidare ska emissionsbesluten biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som på stämman företrädda aktierna, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Baulos Capital och närstående bolag till Baulos Capital.

Baulos Capital avser inte att förvärva ytterligare aktier i A1M Pharma efter att den planerade kvittnings- och företrädesemissionen genomförts.

Baulos Capital – som inte har för avsikt att förvärva samtliga aktier i A1M Pharma ansöker därför om dispens från den budplikt som uppkommer på grund av den planerade kvittningsemissionen och infriande av teckningsförbindelsen i företrädesemissionen. Baulos Capitals aktieinnehav uppgår redan till strax under 30 procent och kommer genom de planerade åtgärderna att öka till över 30 procent. Vidare står det samtliga aktieägare fritt att teckna aktier i företrädesemissionen och därmed begränsa ökningen av Baulos Capital ägarandel. Slutligen bedöms det vara till fördel såväl för A1M Pharma som aktieägarna att Baulos Capital förbinder sig att teckna i den planerade företrädesemissionen och kvitta tidigare tillskjutet konvertibellån istället för att begära återbetalning av detsamma. Vidare görs bedömningen att en begäran om återbetalning av det konvertibla lånet skulle väsentligen försvåra genomförandet av den planerade företrädesemissionen. En misslyckad kapitalisering bedöms väsentligt skada A1M Pharmas utveckling och därigenom även äventyra bolagets verksamhet och dess aktieägares värden.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på AktieTorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på AktieTorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission.

Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att en aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Sådana dispenser förenas i allmänhet inte med några villkor. Vid riktade emissioner är det däremot en förutsättning för dispens att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om den riktade emissionen är informerade om hur stor kapital- respektive röstandel som aktieägaren högst skulle kunna få genom att teckna aktier. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

I det nu aktuella fallet ska Baulos Capital, som ett led i en nödvändig kapitalförstärkning i A1M Pharma, förvärva nya aktier i A1M Pharma dels i en företrädesemission, dels i en kvittningsemission. Kvittning ska ske med utnyttjande av en fordran (konvertibel) som Baulos Capital har på A1M Pharma. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot att i det fallet och på ovan nämnda villkor lämna undantag från budplikt kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda ska dispens från budplikt medges Baulos Capital.