Fråga om dispens från budplikt (Skirner – Besqab)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Skirner undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid börsintroduktion av Besqab AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 april 2014 en framställning från Hannes Snellman Attorneys Ltd som ombud för Skirner AB, 556563-6940. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden i samband med en börsintroduktion (LUA).

Framställning

Besqab AB har ansökt om upptagande till handel av bolagets aktier vid NASDAQ OMX Stockholm. Skirner är största ägare i bolaget, med ett aktieinnehav som uppgår till 43,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Besqab. I samband med upptagandet till handel avser Besqabs befintliga aktieägare sälja aktier i bolaget i kombination med en nyemission. Efter upptagandet till handel kommer Skirners innehav att uppgå till cirka 30,5 procent av aktier och röster i bolaget, under antagande att erbjudandet fulltecknas.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier innan nyemissionen registreras hos Bolagsverket och därigenom möjliggöra handel i aktien redan i samband med upptagandet till handel har den bank som medverkar i börsnoteringen föreslagit Skirner att genom ett sedvanligt aktielån låna ut aktier i Besqab till banken. Banken kommer inte att självständigt utöva någon rösträtt för de lånade aktierna. Banken kommer sedan att leverera de utlånade aktierna till tecknarna/förvärvarna.

Genom aktielånet kommer Skirners röstandel att understiga budpliktsgränsen om 30 procent vid tidpunkten för upptagandet till handel. Vidare kommer Skirners röstandel att passera budpliktsgränsen när Skirner återfår de aktier som lånats ut. Låneperioden förväntas löpa under någon vecka.

Skirner hemställer att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma när de utlånade aktierna lämnas tillbaka, samt att dispensen lämnas utan begränsningar eller villkor, dvs. att Skirner och/eller dess närstående, efter att budpliktsgränsen passerats enligt ovan, kan förvärva ytterligare aktier i Besqab utan att budplikt utlöses.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan Skirners röstandel i Besqab, som en följd av återlämnande av aktier som Skirner avser att låna ut i anslutning till att aktierna i Besqab tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm, komma att öka från mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget till minst tre tiondelar av röstetalet. Bestämmelserna om budplikt blir då tilllämpliga.

Enligt nämndens mening finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att Skirner inom en kortare tid efter börsintroduktionen kan komma att återfå så många inom ramen för arrangemanget att Skirners röstandel kommer att motsvara tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr bl.a. AMN 2014:4). Något skäl att ålägga Skirner eller närstående budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i bolaget finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.