Fråga om dispens från budplikt (Atlas – Swede Resources)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Atlas Group AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna emissionen i Swede Resources AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Swede Resources AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Atlas Group AB högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

  2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Atlas Group AB.

Om Atlas Group AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Swede Resources AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 28 maj 2014 en framställning från G Grönberg Advokatbyrå på uppdrag av Atlas Group AB, org.nr 556822-3811 (”Atlas”). Framställningen rör dispens från budplikt vid tecknande av aktier i en emission i samband med ett företagsförvärv.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Atlas innehar ca 59 procent av aktierna och ca 77 procent av rösterna i U.S. Energy Growth AB, org.nr 556870-4620, (”U.S. Energy”). U.S. Energy är ett publikt bolag men är inte noterat på någon reglerad marknad eller marknadsplats. U.S. Energys verksamhet består av investeringar inom olja och naturgas. Bolaget har ett aktiekapital om 710.796,40 kronor fördelat på 7.107.964 aktier bestående av 500.000 aktier av serie A med tio röster vardera och 6.607.964 aktier av serie B med en röst vardera.

Swede Resources AB, org.nr 556611-6934 (“Swede Resources”) är noterat på AktieTorget, och har ett aktiekapital om 9.001.602 kronor fördelat på sammanlagt 18.003.204 aktier bestående av 739.498 aktier av serie A med tio röster vardera och 17.263.706 aktier av serie B med en röst vardera. Swede Resources-koncernens verksamhet består bland annat av att prospektera och utvinna gas och olja.

Swede Resources och U.S. Energys huvudägare Atlas och Svante Carlsson Invest AB (”Huvudägarna”) har denna dag ingått ett aktieöverlåtelseavtal enligt vilket Swede Resources förvärvat Huvudägarnas aktier i U.S. Energy. Köpeskillingen för aktierna har erlagts genom utställande av revers. Parterna är överens om att Swede Resources ska kunna emittera aktier till Huvudägarna varvid Huvudägarna som betalning för aktierna ska kvitta sina fordringar mot Swede Resources enligt reverserna. Avsikten är att Swede Resources även ska förvärva resterande aktier i U.S. Energy från övriga aktieägare.

En bolagsstämma i Swede Resources kommer att sammankallas för att bland annat besluta om att göra erforderliga justeringar i bolagsordningen samt emittera uppskattningsvis 50.000.000 aktier av serie B genom en riktad emission till Huvudägarna. Huvudägarna ska därvid ges rätt att kvitta sina fordringar enligt reverserna mot betalning för aktierna. Teckningspriset kommer uppskattningsvis uppgå till 90 öre per aktie.

Avsikten är också att bolagsstämman ska fatta beslut om ett bemyndigande för styrelsen i Swede Resources att fatta beslut om nyemission där betalning bl.a. ska kunna ske genom kvittning. Aktier i Swede Resources kan därmed emitteras till övriga aktieägare i U.S. Energy vilkas aktier Swede Resources förvärvat mot betalning genom utställande av revers. Fordringarna enligt de utställda reverserna ska därmed kunna kvittas mot erhållande av aktier i Swede Resources.

Inför bolagsstämman kommer aktieägarna i Swede Resources informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Atlas högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga.

Atlas, som idag inte innehar några aktier i Swede Resources, kommer efter tecknandet av aktier i den avsedda kvittningsemissionen inneha ca 61 procent av aktierna och ca 56 procent av rösterna i Swede Resources. Atlas kommer således vara underkastat budplikt enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar.

Atlas beviljades dispens från budplikt genom Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2014:5. Affären hade samma syfte som beskrivs ovan men var vid denna tidpunkt upplagd på sådant sätt att Atlas skulle förvärva aktier i Swede Resources genom apportemission varvid aktierna i U.S. Energy skulle tillföras Swede Resources såsom apportegendom. Av olika skäl har dock affären inte kunna genomföras på detta sätt varför affären har strukturerats om i enlighet med vad som beskrivs ovan.

Mot ovan beskrivna bakgrund hemställer Atlas att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från den budplikt som uppkommer för det fall den planerade kvittningsemissionen genomförs.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på AktieTorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på AktieTorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet handlar det visserligen inte formellt sett om en apportemission men nämnden förstår framställningen så att kvittningsemissionen ska genomföras i ett så nära tidsmässigt samband med förvärvet av aktierna i Swede Resources att det i praktiken handlar om en apportemission. På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Atlas ansökan om dispens från budplikt därför bifallas.