God sed vid eventuellt förlikning mellan Shelton och Petrogrand

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton Petroleum AB (”Shelton”), org.nr 556468-1491. Framställningen rör god sed på aktiemarknaden och tolkning av takeover-reglerna vid en eventuell förlikning i tvisten mellan Shelton och Petrogrand AB. Uttalandet offentliggjordes 2014-06-04.

Framställning

Shelton är ett svenskt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm och Petrogrand är ett svenskt aktiebolag noterat på First North. Shelton är Petrogrands största aktieägare och innehar 11.585.308 aktier i Petrogrand, motsvarande cirka 29 procent av aktierna och rösterna (”Petrogrand-aktierna”). Petrogrand är en av Sheltons största aktieägare och innehar 4.957.530 aktier av serie B i Shelton, motsvarande cirka 27 procent av aktierna och cirka 19 procent av rösterna (”Shelton-aktierna”).

Aktiemarknadsnämnden har fram till och med datumet för denna framställan meddelat sju uttalanden med anledning av Sheltons aktiebud på Petrogrand (”Aktiebudet”) och Petrogrands kontantbud på Shelton (”Kontantbudet”). Uttalandena har präglats av de starka motsättningar som råder mellan parterna och Aktiemarknadsnämnden har i ett brev av den 20 maj 2014 bett Shelton och Petrogrand att upplysa nämnden om det finns någon uppgörelse i sikte som innebär att konflikten kan lösas. Som ett led däri har Shelton utarbetat ett förslag som innebär att Shelton och Petrogrands korsägande i varandra upplöses (”Förslaget”).

Förslaget har tillställts Petrogrand den 22 maj 2014. Petrogrands styrelse har emellertid avvisat Förslaget med motiveringen att en överenskommelse mellan Shelton och Petrogrand, för att vara acceptabel för Petrogrand, måste skapa ett värde för Petrogrand och dess aktieägare. Under rådande förutsättningar är det dock högst sannolikt att en sådan transaktion skulle ske på bekostnad av Sheltons övriga aktieägare. Shelton är av uppfattningen att, på samma sätt som det inte är möjligt att genomföra en transaktion som skapar värde för Shelton (Petrogrands största aktieägare) och dess aktieägare om den negativt särbehandlar Petrogrands övriga aktieägare, det heller inte är möjligt att genomföra en transaktion som skapar värde för Petrogrand (en av Shelton Petroleums största aktieägare) och dess aktieägare om den negativt särbehandlar Sheltons övriga aktieägare. Shelton är av uppfattningen att Förslaget, i detta hänseende, är ”värdeneutralt” för både parter.

Shelton har begärt att Petrogrand ska kalla till extra bolagsstämma för att bland annat behandla förslag om överenskommelse mellan Shelton och Petrogrand. Den extra bolagsstämman är planerad att äga rum den 27 juni 2014 och Shelton avser att på den stämman presentera Förslaget. Shelton avser därför, så snart Aktiemarknadsnämnden har uttalat sig om Förslaget i enlighet med denna framställan (och under förutsättning att nämnden lämnar besked att Förslaget är förenligt med god sed på aktiemarknaden) och Sheltons styrelse har beslutat att framlägga Förslaget, att offentliggöra och hålla tillgängligt Förslaget, tillsammans med övriga handlingar som ska upprättas med anledning av Förslaget (se vidare punkt (e) nedan), enligt tillämpliga lagar och regler.

Förslaget består i huvudsak av följande moment.

  1. Shelton bildar ett nytt dotterbolag (”NewCo1”) och tillskjuter Petrogrand-aktierna, med avdrag för Överskottsaktierna (se vidare punkt (c) nedan), till NewCo1.

  2. Petrogrand bildar ett nytt dotterbolag (”NewCo2”) och tillskjuter Shelton-aktierna till NewCo2.

  3. I samband med Aktiebudet emitterade Shelton sammanlagt 5.097.534 aktier av serie B (”Utbytesaktierna”) i utbyte mot sammanlagt 11.585.308 aktier i Petrogrand. Utbytesrelationen i Aktiebudet (efter två höjningar) var 0,44 aktier i Shelton för varje aktie i Petrogrand. På basis av denna utbytesrelation uppgår differensen mellan Utbytesaktierna och Shelton-aktierna till 140.004 aktier av serie B, motsvarande 318.191 aktier i Petrogrand (”Överskottsaktierna”). Överskottsaktierna tillskjuts inte till NewCo1 utan Shelton Petroleum åtar sig att avyttra dem inom sex månader.

  4. Shelton respektive Petrogrand, genom (av legala skäl lämpliga) utländska dotterföretag, utbyter sedan samtliga aktier i det ena NewCo-bolaget mot samtliga aktier i det andra NewCo-bolaget, varvid NewCo2 blir ett helägt dotterbolag till Shelton och NewCo1 blir ett helägt dotterbolag till Petrogrand (”Utbytestransaktionen”). Vardera parten äger därefter rätt att fritt disponera över aktierna i NewCo1 respektive NewCo2 i enlighet med tillämpliga lagar och god sed på aktiemarknaden.

  5. Utbytestransaktionen är en närståendetransaktion som, enligt Sheltons bedömning, omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:5 både avseende Shelton och Petrogrand. Shelton avser därför att, i enlighet med det uttalandet underställa Utbytestransaktionen bolagsstämman för godkännande innan den genomförs (och utgår från att Petrogrand agerar på samma sätt). Vidare avser Sheltons styrelse att senast tre veckor före stämman tillhandahålla en redogörelse över Utbytestransaktionen samt ett värderingsutlåtande från oberoende expertis.

Petrogrand har uppställt flera villkor för Kontantbudets fullföljande, däribland att inga omständigheter, som Petrogrand inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Kontantbudet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förväntas påverka Sheltons försäljning, resultat, tillgångar, likviditet eller eget kapital. Med hänvisning till bristande uppfyllelse av detta fullföljandevillkor, framförallt mot bakgrund av det politiska läget i Ryssland och Ukraina men även i ljuset av de starka motsättningar som råder mellan Shelton och Petrogrand (vilka omständigheter ankommer på Petrogrand att beskriva närmare), återkallar Petrogrand i enlighet med punkt II.5 i takeover-reglerna Kontantbudet (”Återkallelsen”).

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden lämnar besked huruvida:

  1. Förslaget är förenligt med god sed på aktiemarknaden; och

  2. Återkallelsen är förenlig med takeover-reglerna samt, om Återkallelsen inte skulle vara förenlig med takeover-reglerna på grund av bristande uppfyllelse av kravet på väsentlig betydelse, förutsättningar föreligger för Aktiemarknadsnämnden att lämna dispens från detta krav.

Överväganden

Aktiemarknadsnämndens uppgift är att genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Nämnden har hittills meddelat sju uttalanden med anledning av Sheltons offentliga erbjudande på aktierna i Petrogrand och Petrogrands offentliga erbjudande på aktier (jämte konvertibler och teckningsoptioner) i Shelton. Uttalandena har präglats av de starka motsättningar som råder mellan parterna.

Enligt nämndens uppfattning skadar konflikten mellan bolagen och parternas åtgärder inom ramen för denna förtroendet för den svenska aktiemarknaden. Skadan förvärras om konflikten förlängs. Det är därför mycket angeläget att konflikten får ett snabbt slut.

Nämnden välkomnar initiativ som syftar till att finna en lösning på konflikten men det ankommer inte på nämnden att ha en uppfattning om hur en sådan lösning ska se ut.

När det gäller det nu aktuella förslaget till lösning är det nämndens uppfattning att under de speciella omständigheter som föreligger i ärendet det inte skulle strida mot god sed att lösa upp korsägandet mellan bolagen på det i framställningen beskrivna sättet. Huruvida Petrogrand med hänvisning till de uppställda fullföljandevillkoren äger rätt att återkalla sitt erbjudande avseende aktierna i Shelton kan nämnden inte bedöma på den i framställningen lämnade informationen. Nämnden är emellertid beredd att med hänsyn till de speciella omständigheterna och som ett led i den föreslagna lösningen möjliggöra ett sådant återkallande genom att på begäran av Petrogrand lämna dispens från punkten II.5 i takeover-reglerna.