God sed vid riktad emission (Oniva)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 juli 2014 en framställning från Oniva Online Group Europe AB (”Oniva”). Framställningen rör en riktad emission av aktier.

Framställning

Oniva är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på First North.

Den 21 juni 2014 beslutade styrelsen i Oniva att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om två nyemissioner, nämligen en företrädesemission till aktieägarna om 24 milj. kr och en riktad emission om 24 milj. kr till SSE Opportunities Fund Limited (”SSE”), som inte var aktieägare.

För båda nyemissionerna sattes teckningskursen av likhets- och likabehandlingsskäl till 24 kr.

Den 9 juli 2014 beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag.

Under tiden den 9 juli–15 juli 2014 genomfördes den riktade emissionen.

Innan beslutet om företrädesemissionen hade börjat verkställas, informerades styrelsen om att bolagets redovisning inte var korrekt, bl.a. i det att bolagets intäkter var för högt redovisade. Styrelsen informerade marknaden kort om saken bl.a. i ett pressmeddelande den 24 juli 2014. Samma dag sjönk bolagets aktiekurs drygt 50 procent och har sedan dess hållit sig ungefär på samma låga nivå, ca 14 kr, dvs. väsentligt under den avsedda teckningskursen för företrädesemissionen (24 kr).

Vid ett styrelsemöte den 28 juli 2014 konstaterades att den av bolagsstämman beslutade företrädesemissionen inte kunde och inte skulle genomföras. I stället beslutade styrelsen föreslå bolagsstämman att fatta nya beslut om nyemissioner i beaktande av kursutvecklingen för bolagets aktie, det förhållandet att den riktade emissionen redan genomförts och det ursprungliga kravet på att tecknarna i de båda nyemissionerna skulle behandlas lika.

Styrelsen överväger nu att i enlighet med ovan berörda riktlinjer föreslå bolagsstämman att besluta i enlighet med ett av följande alternativ, som enligt styrelsens bedömning är helt likvärdiga från likhets- och likabehandlingssynpunkt, och därtill föreslå att bolagsstämman beslutar enligt (iii) nedan. Styrelsen överväger alltså att föreslå bolagsstämman

  1. att besluta om en företrädesemission om 36 milj. kr med en teckningskurs motsvarande aktiens volymviktade genomsnittskurs på börsen under fem dagars börshandel under perioden den 20-26 augusti 2014, några dagar efter det att bolaget presenterat sin rapport för det andra kvartalet 2014, vilket avses ske den 14 augusti 2014, eller,

  2. att med hänsyn främst till bolagets kapitalbehov, kravet på skyndsamhet och emissionsgaranternas behov av klarhet, men också de tekniska svårigheter som förstahandsalternativet kan medföra, i stället besluta att teckningskursen för denna nya företrädesemission ska vara på förhand bestämd till t.ex. 12 kr eller till ett snävt fixerat intervall, såsom t.ex. 10–14 kr, samt

  3. att i direkt anslutning till beslutet om företrädesemission besluta om en ny riktad emission som ger SSE rätt att teckna akter i bolaget till aktiens kvotvärde (1,50 kr), i syfte att ge SSE samma förutsättningar och behandling i fråga om likhet som övriga tecknare och med resultatet, att SSE inom ramen för den nya riktade emissionen tilldelas så många aktier som motsvarar vad den riktade emissionen hade gett, om teckningskursen varit identisk med den som ska gälla för den nya företrädesemissionen.

Till grund för styrelsens överväganden ligger i enlighet med vad som framhållits ovan kravet på likhet och likabehandling tecknarna emellan i vad avser förhållandena för den riktade emissionen, företrädesemissionen och den nya företrädesemissionen. Till grund för beslutet lades också börsetiska krav. Dessa likhets- och likabehandlingskrav sammanfaller med dem som förelåg vid styrelsens beslut om företrädesemissionen och den riktade emissionen den 21 juni 2014 och bolagsstämmans beslut om dessa emissioner den 9 juli 2014.

Kallelse till bolagsstämma för beslut i de aktuella ärendena avses ske den 31 juli 2014, varefter bolagsstämman ska äga rum den 19 augusti 2014.

I framställan till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden uttalar sig om huruvida det styrelsen avser att föreslå bolagsstämman, och det bolagsstämman kan komma att besluta i enlighet härmed, är förenligt med god sed på aktiemarknaden.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden kan göra uttalanden i frågor om god sed på aktiemarknaden rörande bolag som handlas på en handelsplattform i Sverige. First North är en sådan handelsplattform.

Aktiemarknadsnämnden har vid flera tillfällen uttalat sig om riktade emissioner av aktier, se bl.a. initiativuttalandet AMN 2002:2 och uttalandet AMN 2009:29.

I det nu aktuella fallet har Onivas styrelse föreslagit bolagsstämman en riktad emission till SSE. Emissionen ska av speciella skäl ske till aktiens kvotvärde, vilket väsentligt understiger aktuell börskurs.

Det ankommer på styrelsen att ta ansvar för att emissionskursen är förenlig med aktiebolagslagen. God sed på aktiemarknaden ställer enligt nämndens mening inte några ytterligare krav i det hänseendet.

Nämnden erinrar avslutningsvis om uttalandet AMN 2002:2 såvitt avser formerna för beslut om emissionen.