Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:43

(Beslutades 2014-07-01, offentliggjordes 2014-10-02)

Dispens från budplikt (Ratos – Inwido)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Ratos AB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid börsintroduktion av Inwido AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 september 2014 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå som ombud för Ratos AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) i samband med en börsintroduktion.

Framställning

Inwido AB, org nr 556633-3828 har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget är Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör. Bolaget ägs till 96,7 % av Ratos AB.

I samband med upptagande till handel kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande till allmänheten och institutionella investerare i Sverige samt till institutionella investerare i vissa jurisdiktioner utanför Sverige. Erbjudandet kommer närmare att beskrivas i det prospekt som avses godkännas och registreras hos Finansinspektionen före erbjudandet och upptagandet till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

Erbjudandet kommer att avse försäljning av befintliga aktier med Ratos som säljare. Storleken på erbjudandet kommer att beslutas av Ratos efter samråd med i erbjudandet medverkande banker baserat på det bedömda investerarintresset.

Ratos avser att lämna en övertilldelningsoption som innebär en utfästelse att, utöver de aktier som initialt omfattas av erbjudandet, på begäran av bankerna senast 30 dagar från första dagen för handel i aktierna, avyttra ytterligare aktier i bolaget motsvarande högst ca 15 procent av antalet aktier i erbjudandet och högst ca 9,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget (”övertilldelningsoptionen”).

För att möjliggöra leverans av aktier enligt övertilldelningsoptionen avser Ratos att låna ut aktier till bankerna för försäljning till investerare i erbjudandet. Antalet aktier som kan bli föremål för aktielån för detta ändamål förväntas uppgå till högst ca 10,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

På sedvanligt sätt kan bankerna även i samband med erbjudandet och upptagandet till handel komma att genomföra transaktioner som medför att kursen på aktierna håller sig på en högre nivå än vad som annars skulle ha varit fallet (stabiliseringsåtgärder). Stabiliseringsåtgärder kan komma att ske från och med första dag för handel i aktierna och under en period av maximalt 30 kalenderdagar därefter. För det fall bankerna genomför stabiliseringsåtgärder innebär det att bankerna förvärvar aktier på marknaden enligt det ovanstående, vilka därefter lämnas åter till Ratos.

I samband med erbjudandet har även bolagets styrelseordförande och dess verkställande direktör åtagit sig att, på Ratos begäran, förvärva aktier i bolaget motsvarande sammanlagt ca 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget (baserat på mittkursen i det fastställda prisintervallet).

Som nämnts ovan kommer storleken på erbjudandet att beslutas av Ratos och Inwido efter samråd med bankerna baserat på det bedömda investerarintresset. Hur stor del av Ratos aktieinnehav i bolaget som kommer att säljas i erbjudandet står således inte klart. Därtill kommer att övertilldelningsoptionen och ovan angivet förvärvsåtagande innebär att Ratos kan komma att sälja ytterligare aktier. Ratos innehav efter slutförandet av erbjudandet är vidare avhängigt av om bankerna reglerar aktielånet med i stabiliseringssyfte förvärvade aktier.

Ratos bedömning är, med beaktande av det ovanstående, att man kan komma att inneha 21,5–41,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter slutförandet av erbjudandet och de åtgärder som beskrivs ovan. Före slutförandet av erbjudandet och de åtgärder som beskrivs ovan kan dock Ratos innehav andel av röstetalet i bolaget tillfälligt komma att understiga 30 procent – till följd av avyttrande av aktier inom ramen för erbjudandet och förekomsten av eventuell övertilldelning – varefter innehavet åter kan komma att överstiga 30 procent av rösterna – till följd av att Ratos återfår utlånade aktier.

Vilken andel av aktierna och rösterna som Ratos beräknas ha i bolaget efter slutförandet av erbjudandet och de åtgärder som beskrivs ovan kommer att tydligt beskrivas i prospektet.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att Ratos beviljas dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma som en följd av det innehav som Ratos kan komma att uppnå genom ovan nämnda åtgärder samt att dispensen inte förenas med villkor av innebörd att Ratos och dess närstående inte har möjlighet att förvärva ytterligare aktier utan att budplikt uppkommer.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan Ratos röstandel i Inwido genom utlåning av aktier i anslutning till att aktierna i Inwido tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till minst tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga.

Enligt nämndens mening finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att Ratos inom en kortare tid efter börsintroduktionen kan komma att återfå så många inom ramen för arrangemanget att deras respektive röstandelar kommer att motsvara tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr bl.a. AMN 2014:30). Något skäl att ålägga Ratos eller närstående budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i Inwido finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...