Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:44

(Beslutades 2014-09-15, offentliggjordes 2014-10-01)

Tolkning av LUA (Gunvor Group – Rörvik)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 september 2014 en framställning från Advokatfirman Westermark Anjou som ombud för Gunvor Group Ltd. Framställningen rör tolkning av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Meerwind AB, äger aktier representerandes ungefär 79 procent av aktiekapitalet och rösterna i Rörvik Timber AB, ett bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Den 15 april 2014 förvärvade Gunvor Group ensam kontroll över Meerwind genom förvärv av Nordic Timber SAs aktier i bolaget, ”Kontrollförvärvet”. Genom Kontrollförvärvet uppstod ett indirekt kontrollägarskifte i Rörvik Timber. Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2014:20 slagit fast att budplikt uppkommer för Gunvor Group till följd av Kontrollförvärvet samt medgivit Gunvor Group sex månaders dispens från budplikten.

I Aktiemarknadsnämndens uttalande 2005:34 berördes frågor som förefaller ha betydelse för tolkningen av AMN 2014:20 och den för Gunvor Group medgivna dispensen. Av uttalandet tycks framgå att ett offentligt erbjudande under en av Aktiemarknadsnämnden meddelad dispens är att betrakta som ett frivilligt bud som inte medför att budplikten bortfaller. Om emellertid budgivaren vid det frivilliga budet underkastar sig samma begränsningar som dem som gäller för ett budpliktsbud kan Aktiemarknadsnämnden bestämma att budplikten ska anses ha bortfallit.

Mot bakgrund av vad som har redovisats ovan önskar Gunvor Group att nämnden uttalar sig om följande.

 1. Är ett eventuellt offentligt erbjudande som Gunvor Group lämnar till aktieägarna i Rörvik Timber under den medgivna dispensperioden att betrakta som ett frivilligt bud som inte automatiskt befriar Gunvor Group från budplikten?

 2. Om svaret på fråga (i) är jakande, kommer budplikten automatiskt att bortfalla om det frivilliga budet anpassas till reglerna för budpliktsbud eller fordras ett beslut av denna innebörd från Aktiemarknadsnämnden?

 3. Kan Gunvor Group, när sexmånadersdispensen har löpt ut, vänta ytterligare fyra veckor med att lämna ett eventuellt budpliktsbud enligt vad som föreskrivs i 3 kap. 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden?

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från dessa bestämmelser. Inspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller samt besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Gunvor Group har ådragit sig budplikt avseende aktierna i Rörvik Timber men av Aktiemarknadsnämnden medgivits en tidsbegränsad (sex månader) dispens från budplikten. Ett frivilligt erbjudande under denna tidsperiod medför, som nämnden konstaterat i AMN 2005:34, inte att budplikten bortfaller. Om emellertid Gunvor Group anpassar ett sådant erbjudande till reglerna för budpliktsbud i punkten II.21 i takeover-reglerna får budplikten anses fullgjord.

Om Gunvor Group inte lämnar ett budpliktsanpassat erbjudande och vid tidsfristens utgång fortfarande kontrollerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Rörvik Timber ska budplikten omedelbart fullgöras (se AMN 2014:20). De motiv som ligger bakom fyraveckorsfristen i 3 kap. 1 § LUA gör sig i en sådan situation inte gällande.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...