Fråga om dispens från budplikt (Backsell, Eldered – Recipharm)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Lars Backsell (520406-8653) och Thomas Eldered (601010-7834) undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden annars skulle uppkomma vid en uppdelning av ägandet i Recipharm AB på det i framställningen beskrivna sättet. Dispensen innefattar också rätt för Backsell respektive Eldered att förvärva ytterligare aktier i Recipharm AB utan att budplikt uppkommer.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 oktober 2014 en framställan från Setterwalls Advokatbyrå som ombud för Som ombud för Backsell Eldered Holding AB, Lars Backsell (520406-8653) och Thomas Eldered (601010-7834). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden har i detta ärende haft kontakt med den brittiska takeover-panelen.

Framställning

Recipharm AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 3 april 2014. B&E Participation äger 12.685.716 aktier av serie A 3.892.407 aktier av serie B i Recipharm, motsvarande cirka 46 procent av kapitalet och cirka 86 procent av rösterna. Backsell Eldered Holding AB äger 100 procent av aktierna i B&E Participation AB. Lars Backsell och Thomas Eldered, som är grundare av Recipharm, äger vardera 50 procent av aktierna i Backsell Eldered Holding AB.

Lars Backsell och Thomas Eldered har för avsikt att dela upp det indirekta ägandet i Recipharm mellan sig. i det prospekt som upprättades i samband med börsnoteringen lämnades följande redogörelse för den planerade uppdelningen av ägandet i Recipharm mellan Lars Backsell och Thomas Eldered:

”Huvudaktieägarna äger idag aktierna i Recipharm genom det av Lars Backsell och Thomas Eldered gemensamt ägda bolaget B&E Participation AB. Efter noteringen av Recipharm har Lars Backsell och Thomas Eldered för avsikt att genomföra en uppdelning av ägandet i Recipharm innebärande att B&E Participation AB överlåter samtliga innehavda aktier i Recipharm till bolag som direkt eller indirekt ägs av Lars Backsell respektive Thomas Eldered var för sig. Vid en sådan uppdelning är avsikten att Lars Backsell skall överta hälften av de aktier av serie A som ägs av B&E Participation AB samt att Thomas Eldered skall överta resterande aktier av serie A och samtliga kvarvarande aktier av serie B. Lars Backsell och Thomas Eldered kommer att förbinda sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta sina respektive aktieinnehav i Recipharm under en viss period efter att handeln på NASDAQ OMX Stockholm inletts (lock up-perioden), varvid Lars Backsell åtagit sig en lock up-period om 18 månader och Thomas Eldered en period om 36 månader.”

Uppdelningen planeras ske i två steg. Det första steget innebär att B&E Participation AB delar ut samtliga aktier i Recipharm som B&E Participation äger till dess ägare Backsell Eldered Holding AB. Det andra steget innefattar en delning enligt 24 kap. aktiebolagslagen, varvid hälften av aktierna av serie A, dvs. 6.342.858 aktier, skiftas till ett nybildat aktiebolag som kommer att ägas till 100 procent av Lars Backsell och den andra hälften till ett nybildat aktiebolag som kommer att ägas till 100 procent av Thomas Backsell. De 3.892.407 aktier av serie B i Recipharm som idag innehas av B&E Participation AB kommer genom delningen av Backsell Eldered Holding AB att skiftas sålunda, att 3.858.690 aktier tillfaller det av Thomas Eldered ägda bolaget och 33.717 aktier tillfaller det av Lars Backsell ägda bolaget. Sedan börsnoteringen av Recipharm har B&E Participation AB ökat sitt ägande med 67.434 aktier av serie B med anledning av konvertering av en konvertibel som B&E Participation ägde vid noteringstillfället. De sålunda tillkommande aktierna skall delas lika mellan Lars Backsell och Thomas Eldered.

Efter de genomförda transaktionerna enligt ovan kommer Lars Backsell att via sitt helägda bolag att äga 6.342.858 aktier av serie A och 33.717 aktier av serie B, motsvarande cirka 17 procent av kapitalet och cirka 42 procent av rösterna i Recipharm. Thomas Eldered kommer via sitt helägda bolag att äga 6.342.858 aktier av serie A och 3.858.690 aktier av serie B, motsvarande cirka 27 procent av kapitalet och cirka 44 procent av rösterna i Recipharm.

Mot bakgrund av det ovan anförda hemställes att Aktiemarknadsnämnden lämnar tolkningsbesked med avseende på följande frågeställningar.

Fråga 1

Uppkommer budplikt i samband med den ovan beskrivna utdelningen av aktierna i Recipharm från B&E Participation AB till dess moderbolag Backsell Eldered Holding AB? Om så är fallet, för vem?

Om budplikt uppkommit hemställes att Aktiemarknadsnämnden meddelar en generell dispens från budplikten som inte är begränsad i tiden.

Fråga 2

Uppkommer budplikt i samband med den ovan beskrivna delningen av Backsell Eldered Holding AB varigenom ägandet i Recipharm delas upp mellan Lars Backsell och Thomas Eldered? Om så är fallet, för vem?

Om budplikt uppkommit hemställer Lars Backsell och Thomas Eldered, var för sig, att Aktiemarknadsnämnden meddelar en generell dispens från budplikten som inte är begränsad i tiden.

Fråga 3

Om Aktiemarknadsnämnden enligt frågeställning 2 ovan skulle komma fram till att budplikt uppkommer och att en generell dispens utan begränsning i tiden inte kan lämnas, har Lars Backsell och Thomas Eldered för avsikt att träffa en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i syfte att uppnå ett fortsatt gemensamt bestämmande inflytande över Recipharm på sätt som framgår av 5 § 4 LUA. Om sådan överenskommelse träffas föreliggar i så fall förutsättningar att lämna en generell dispens från budplikten som inte är begränsad i tiden?

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen ska enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Av 3 kap. 5 § 4 och 5 LUA framgår att som närstående ska anses den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning, respektive någon som samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över bolaget. Med kontroll avses i sammanhanget en möjlighet att utöva rösträtt för aktier som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det nu aktuella fallet innehar det av Lars Backsell och Thomas Eldered hälften-hälftenägda bolaget Backsell Eldered Holding, via det helägda dotterbolaget B&E Participation, aktier motsvarande 46 procent av kapitalet och cirka 86 procent av rösterna i Recipharm. Backsell och Eldered är närstående i LUAs mening.

Fråga 1

Den planerade utdelningen av aktierna i Recipharm från B&E Participation AB till dess moderbolag Backsell Eldered Holding AB innebär de facto inte något kontrollägarskifte i Recipharm. Det syfte som ligger bakom budpliktsreglerna gör sig i det läget inte gällande och någon budplikt bör enligt nämndens mening därför inte uppkomma i den beskrivna situationen (jfr bl.a. AMN 2013:41).

Fråga 2

Om Backsell Eldered Holding AB därefter genomför en delning enligt 24 kap. aktiebolagslagen så att bolagets aktieinnehav i Recipharm delas upp mellan Lars Backsell och Thomas Eldered på det i framställningen beskrivna sättet uppkommer budplikt enligt 3 kap. 1 § LUA för dels Backsell, dels Eldered.

Frågan är då om skäl föreligger för att bevilja Backsell respektive Eldered dispens från budplikt. Nämnden gör i den frågan följande bedömning.

Reglerna om budplikt syftar till att, vid ett kontrollägarskifte, skydda bolagets övriga aktieägare. I linje därmed kan ett bolag introduceras på aktiemarknaden med en ägare som innehar tre tiondelar eller mer av röstetalet utan att budplikt uppkommer vid börsintroduktionen eller om ägaren i fråga senare förvärvar ytterligare aktier i bolaget. Detsamma gäller om bolaget har två ägare som var för sig innehar tre tiondelar eller mer av röstetalet.

Recipharm börsintroducerades i april 2014. Backsell och Eldered innehade då genom ett gemensamt holdingbolag mer än tre tiondelar av röstetalet i bolaget. I börsprospektet informerades på ett tydligt sätt om att avsikten vara att genomföra en uppdelning av ägandet i på det sätt som nu skett. Med hänsyn till den korta tid som förflutit sedan börsintroduktionen och att marknaden således varit fullt informerad om uppdelningen av ägandet föreligger enligt nämndens mening sådana likheter med en situation där bolaget hade introducerats med Backsell och Eldered som från varandra fristående ägare, att dispens från budplikt bör beviljas utan ytterligare villkor.

Fråga 3

Frågan behöver, med hänsyn till nämndens ställningstagande i fråga 2, inte besvaras.