Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:48

(Beslutades 2014-10-22, offentliggjordes 2014-12-22)

Fråga om dispens från budplikt (Kvalitena – Header Compression)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Kvalitena AB dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade kvittningsemissionen i Header Compression Sweden Holding AB, på villkor att

 1. aktieägarna inför bolagsstämman i Header Compression Sweden Holding AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Kvalitena AB högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

 2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Kvalitena AB.

Om Kvalitena AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Header Compression Sweden Holding AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21oktober 2014 en framställning från Glimstedt Advokatbyrå på uppdrag av Kvalitena AB, org.nr 556527-3314. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en kvittningsemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Header Compression Sweden Holding AB (Bolaget), org.nr 556825-4741, är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet består i att utveckla och förvalta teknikföretag inom digital kommunikation. All verksamhet bedrivs genom dotterbolaget EffNet AB, org.nr 556546-4566, som ägs av Bolaget genom dess helägda dotterbolag Effnetplattformen AB (Dotterbolaget), org.nr 556981-7660. Bolaget har utgivit totalt 5.164.596 aktier, av vilka Bolagets två största aktieägare (Huvudägarna) tillsammans äger 1.156.536 aktier, motsvarande cirka 22,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Bolagets aktier är upptagna till handel på First North.

Kvalitena är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fastigheter. Verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Stendörren Fastigheter AB (Stendörren), org.nr 556942-1679. Kvalitena är dotterföretag till Dorco International B.V., som äger 90 procent av aktierna i Kvalitena. Resterande 10 procent av aktierna i Kvalitena ägs av Scanvik AB, 556705-1064.

Bolaget och Kvalitena har kommit överens om att Bolaget ska förvärva aktierna i Stendörren mot betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (Emissionen). Av tekniska skäl avses Emissionen genomföras som en kvittningsemission genom vilken Kvalitena tecknar sig för nyemitterade aktier i Bolaget och betalar för dessa genom kvittning av sin köpeskillingsfordran mot Bolaget avseende de överlåtna aktierna i Stendörren. Inför Emissionen ska Bolaget besluta om vinstutdelning av samtliga aktier i Dotterbolaget varpå Bolagets enda väsentliga tillgång kommer att bestå av likvida medel. I samband med Emissionen ska Bolagets bolagsordning ändras så att Bolagets aktier kan ges ut i två aktieslag dels A-aktier, dels B-aktier. Varje A-aktie ska berättiga till 10 röster på Bolagets bolagsstämma och varje B-aktie ska berättiga till en röst på Bolagets bolagsstämma. I övrigt ska det inte förekomma några skillnader i aktieslagen, dock att endast B-aktierna kommer att vara upptagna till handel på First North. Samtliga befintliga aktier i Bolaget inför Emissionen ska vara B-aktier.

Emissionen ska omfatta 10.000.000 A-aktier och 58.615.346 B-aktier. Genom teckning och tilldelning av aktierna kommer Kvalitena att förvärva aktier i Bolaget motsvarande 83,7 procent av kapitalet och 93,27 procent av rösterna, efter Emissionen.

Bolagets förvärv av Stendörren kommer att vara villkorat av att Bolagets bolagsstämma, med erforderlig majoritet, beslutar om Emissionen. Inför bolagsstämman kommer Bolagets aktieägare att erhålla utförlig information om Stendörren och dess verksamhet samt information om hur stor kapital- respektive röstandel i Bolaget som Kvalitena kommer att erhålla genom teckning och tilldelning i Emissionen. Huvudägarna, som informerats om det planerade förvärvet av Stendörren, har förbundit sig att rösta för Emissionen på Bolagets bolagsstämma. Värdet på aktierna i Stendörren har bestämts utifrån externa värderingar.

I framställningen hemställer Kvalitena, mot ovan beskriva bakgrund, att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av teckning av aktier i Emissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Kollegiet) har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2014-07-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I det nu aktuella fallet ska Kvalitena teckna aktier i Bolaget i en kvittningsemission där aktierna i praktiken utgör betalning för aktierna i Stendörren som Kvalitena överlåter till Bolaget. Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Kvalitena därigenom kan komma att uppnå. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

Det ankommer inte på Aktiemarknadsnämnden att i sin prövning beakta huruvida Bolaget efter dessa transaktioner uppfyller kraven för notering på First North.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Kvalitenas ansökan om dispens från budplikt bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...