Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50

(Beslutades 2014-10-24, offentliggjordes 2014-11-04)

Tolkning av takeover-reglerna (Steenord – Agrokultura)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 23 oktober 2014 en framställning från Advokatfirman Lindahl på uppdrag av Steenord Corp. Framställningen rör tolkning av punkten II.15 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Erbjudandet

Aktierna i Agrokultura är sedan oktober 2009 noterade på Nasdaq Stockholm First North (”First North”). Per den 31 augusti 2014 uppgick antalet aktieägare i Agrokultura till 817 stycken.

Steenord är ett investmentbolag som har sitt säte på Brittiska Jungfruöarna. Bolaget är indirekt helägt av den privata ryska investeraren Nikolay Fartushnyak. Den 7 augusti 2014 offentliggjorde Steenord att det hade ökat sitt aktieinnehav i Agrokultura till 36,79 procent, vilket resulterade i en skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Följaktligen offentliggjorde Steenord den 28 augusti 2014 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agrokultura för 4,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”), vilket motsvarar det högsta pris Steenord har betalat för Agrokulturas aktier under de sex månaderna närmast före Erbjudandet. Samtliga aktier Steenord innehade vid offentliggörandet hade Steenord förvärvat under de sex månaderna före Erbjudandet. När Erbjudandet offentliggjordes innehade Steenord 67.085.064 aktier i Agrokultura, motsvarande cirka 48,26 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Acceptperioden i Erbjudandet löper till och med den 24 oktober 2014. Offentliggörande av resultatet av Erbjudandet beräknas ske den 29 oktober 2014 och utbetalning av vederlag beräknas ske den 31 oktober 2014.

Den 15 september 2014 offentliggjorde Steenord att man beslutat frånfalla villkoret för Erbjudandets fullföljande avseende myndighetsgodkännanden. Därefter har Steenord genom Erbjudandet förvärvat 19.168.158 aktier i Agrokultura för 4,50 kronor per aktie. Vidare förklarade Steenord i offentliggörandet att acceptperioden inte kommer att förlängas.

I oktober 2014 sålde Steenord 17,06 procent av aktierna i Agrokultura till Magna Investments Limited (”Magna”), ett privat bolag med säte i Samoa, kontrollerat av Igor Khudokormov, som har mer än tjugo års erfarenhet av jordbruksbranschen i Ryssland. Steenord och Magna har, till följd av överlåtelsen av aktierna till Magna, kommit överens om gemensamma planer för framtida administration och ledning av Agrokultura. Framför allt avser Steenord och Magna att föreslå personer med erfarenhet inom jordbruksbranschen i Östeuropa och Ryssland att väljas till styrelseledamöter på bolagsstämma i Agrokultura som ska avhållas den 10 november 2014. Vidare avser Steenord och Magna, baserat på sina erfarenheter i Ryssland, att stärka och optimera strukturen inom administrationen och ledningen av den ryska verksamheten i Agrokultura. Steenord innehar, till följd av överlåtelsen av aktier till Magna, 44,99 procent av aktierna i Agrokultura. Den 17 oktober 2014 offentliggjorde Steenord ett tillägg till Erbjudandehandlingen som reflekterar dessa omständigheter (”Tillägget”).

Som nämnts i det pressmeddelandet genom vilket Erbjudandet lämnades har Steenord inte för avsikt att avnotera Agrokultura från First North, utan avser istället att utveckla Agrokultura till en attraktiv investering och behålla Agrokultura som en separat juridisk enhet, noterad på First North. Om Steenord emellertid, tillsammans med Magnas aktieinnehav, förvärvar aktier representerande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Agrokultura, kommer Steenord att analysera aktieägarstrukturen i Agrokultura och i diskussion med Agrokultura och Nasdaq Stockholm utreda huruvida förutsättningar för en väl fungerade handel i bolagets aktie föreligger. Om sådana förutsättningar anses föreligga kommer Agrokulturas aktie även fortsättningsvis vara noterad på First North. Detta anges även i Tillägget.

I Tillägget uppmärksammas även aktieägarna på att, med anledning av Steenords överlåtelse av aktier till Magna, det är möjligt att Steenord inte kommer att ha någon legal möjlighet att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Agrokultura. Steenord och Magna förbehåller sig emellertid rätten att överlåta sina respektive aktieinnehav i Agrokultura till ett nytt bolag, för att på så vis kunna tvångsinlösa resterande aktier, om Steenord och Magnas innehav i Agrokultura skulle överstiga 90 procent av aktierna i Agrokultura.

Skuldebreven

Som en del av Agrokulturas finansiering har Agrokultura utfärdat skuldebrev, som ursprungligen utfärdats till den tidigare ledningen av Agrokultura. Det nominella värdet av skuldebreven uppgår till sammanlagt 48 milj. kr.

Skuldebreven förfaller till betalning den 31 oktober 2014 (”Förfallodagen”). Det utgår ingen ränta från tiden för utfärdandet av skuldebreven till dess att de förfaller. Skuldebreven kan fritt överlåtas eller säljas av innehavaren under förutsättning att innehavaren säkerställer att mottagaren är bunden av villkoren för skuldebreven. Priset för skuldebreven är inte relaterat till aktiepriset i Agrokultura. Agrokultura har emellertid, enligt villkoren för skuldebreven, rätt att ensidigt besluta att kvitta upp till 75 procent av dessa i en kvittningsemission till innehavarna av skuldebreven. Den teckningskurs som ska användas i sådan kvittningsemission är det genomsnittliga börsvärdet för aktierna under 20 handelsdagar närmast före förfallodagen. Teckningskursen ska emellertid inte vara lägre än kvotvärdet av Agrokulturas aktie, vilket uppgår till 5 kr. Agrokulturas rätt att genomföra kvittningsemissionen förverkas om Agrokulturas aktie inte handlas på en känd handelsplattform av motsvarande standard som First North under perioden 1–31 oktober 2014.

Steenord har förvärvat skuldebrev av innehavare av skuldebreven till ett nominellt värde av 37.976.168 kr.

Steenord har informerats om att Agrokultura avser att utnyttja sin rätt att återbetala skuldebreven i största möjliga utsträckning mot nya aktier i en kvittningsemission på förfallodagen. Med hänsyn till kursutvecklingen på Agrokulturas aktie, samt det faktum att Erbjudandet lanserades för 4,50 kronor per aktie i Agrokultura, är det sannolikt att teckningskursen i kvittningsemissionen kommer att uppgå till 5 kronor.

Agrokultura kan också komma att erbjuda samtliga innehavare av skuldebrev valmöjligheten att senarelägga förfallodagen till den 31 december 2014, med rätt till ränta från den 1 november 2014, och möjligen även senareläggning av mätperioden till 20 handelsdagar närmast före den nya förfallodagen.

Det kan noteras att för att möjliggöra för innehavare av skuldebrev, vilka inte har accepterat en senarelagd förfallodag (om tillämpligt), att sälja eventuella aktier som erhålls i kvittningsemissionen till Steenord, kommer Steenord, när utfallet i Erbjudandet offentliggörs den 29 oktober 2014, att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 17 november 2014. Utbetalning av vederlag i Erbjudandet till sådana aktieägare som har accepterat Erbjudandet innan utgången av den inledande acceptfristen den 24 oktober 2014 kommer att inledas den 31 oktober 2014 och kommer således inte att senareläggas på grund av förlängningen.

I framställningen hemställer Steenord, baserat på beskrivningen ovan, att Aktiemarknadsnämnden bekräftar att det inte skulle utgöra en efteraffär enligt II.15 i takeover-reglerna om Steenord deltar i kvittningsemissionen och, följaktligen, förvärvar ytterligare aktier i Agrokultura för ett pris som överstiger 4,50 kronor per aktie, innebärande att Steenord inte är skyldigt att kompensera aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2014-07-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas.

Enligt punkten II.21 takeover-reglerna gäller reglerna rörande frivilliga erbjudanden, om inte annat anges, i tillämpliga delar även vid ett erbjudande till följd av budplikt. Det innebär bl.a. att om budgivaren inom en tid av sex månader från det att utbetalning av vederlaget i ett offentligt erbjudande har påbörjats, förvärvar aktier i målbolaget (efteraffär) på villkor som är förmånligare än villkoren i erbjudandet, ska budgivaren enligt punkten II.15 utge ett kompenserande kontant vederlag till dem som accepterat erbjudandet.

Punkten II.15 går tillbaka på den i takeover-reglerna grundläggande principen att målbolagets aktieägare ska ges en likvärdig behandling. I linje med vad nämnden tidigare uttalat i fråga om föraffärer i form av aktieteckning i exempelvis en apportemission (AMN 2013:2), är det uppenbart att den principen inte gör sig gällande vid en sådan efteraffär i form av aktieteckning som Steenord kan komma att göra. Steenords deltagande i den aktuella kvittningsemissionen aktualiserar därför inte en tillämpning av punkten II.15 i takeover-reglerna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...