Fråga om dispens från budplikt (Havana – BCS)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Havana Holding AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget förvärvar aktier i den i framställningen beskrivna apportemissionen i Business Control Systems Sverige AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Business Control Systems Sverige AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Havana Holding AB högst kan få genom att förvärva aktierna i fråga, samt att

  2. emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Havana Holding AB.

Om Havana Holding AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Business Control Systems Sverige AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 december 2014 en framställning från Advokatfirma DLA Nordic Advokatbyrå på uppdrag av Havana Holding AB org. nr 556977-6452 (”Havana”). Framställningen rör dispens från budplikt vid tecknande av aktier i en apportemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Business Control Systems Sverige AB, org. nr 556605-4259, (”BCS”) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Aktietorget. BCS aktiekapital uppgår till 1.152.418,77 kronor fördelat på 33.196.740 aktier. BCS är ett moderbolag, utan egen verksamhet, som äger ett helägt dotterbolag som i sin tur bedriver konsultverksamhet inom redovisning och beskattning.

Havana är ett svenskt aktiebolag som äger 100 % av det svenska aktiebolaget Koggbron AB, org. nr 556977-0570, (”Koggbron”) med ett registrerat aktiekapital om 50.000 kronor fördelat på 500 aktier. Havana har ingått avtal med BCS, varigenom BCS förvärvar samtliga 500 aktier i Koggbron. Köpeskillingen för aktierna i Koggbron erläggs genom apport varigenom BCS kommer emittera 263.520.000 aktier, motsvarande en utspädning om 88,8 %, vilket således innebär att Havana efter den genomförda apportemissionen (”Apportemissionen”) kommer att inneha mer än 30 % av alla aktier i BCS. Tillträdet av aktierna i Koggbron är därför villkorat av att Havana erhåller dispens från budplikt.

Efter det genomförda förvärvet av Koggbron kommer BCS även att genomföra en s.k. spridningsemission i syfte att säkerställa följsamhet med Aktietorgets spridningskrav. Detta genomförs så snart det är möjligt, dock senast sex månader från tillträdesdagen avseende Koggbron.

BCS har varit noterat sedan år 2011 och bedrev tidigare verksamhet inom programvaruutveckling av analysprogramvaran Promik Book. Av olika skäl avvecklades den verksamheten genom utdelning av dotterbolaget PromikBook AB och bedriver numera endast konsultverksamhet inom redovisning och juridik till mindre och medelstora bolag. Under senaste året har BCS således förändrats till att bli ett renodlat konsultbolag. Avvecklingen av den tidigare verksamheten i kombination med höga personalkostnader för avveckling av övertalig personal har påverkat bolaget negativt.

BCS verksamhet har under längre tid finansierats av aktieägartillskott från BCS större aktieägare. Möjligheten att finansiera verksamheten genom aktieägartillskott får numera anses som uttömd eftersom flera av de aktieägare som tidigare lämnat tillskott har klargjort att sådana icke längre kan påräknas. Den verksamhet som bedrivs idag i BCS bedöms inte tillvarata aktieägarnas bästa intresse eftersom verksamhetens art inte är sådan att den har en tillväxtpotential som ett publikt noterat aktiebolag kan antas ha. I detta läge har styrelsen för BCS därför beslutat att det bästa för aktieägarna är att ändra verksamhetsinriktning.

Det alternativ som, slutligt, bedömts bli bäst för aktieägarna i BCS är en riktad apportemission till Havana av Koggbron till BCS, varvid BCS befintliga aktieägare fortsatt kommer att inneha ett visst ägande i BCS. Anledningen till det omvända förvärvet är således att Koggbron bedöms ha bättre möjligheter att tillhandahålla BCS aktieägare en bättre värdeutveckling och tillväxt än den befintliga verksamheten i BCS.

Koggbron är ett fastighetsbolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fastigheter. Koggbron har för närvarande fastighetstillgångar värderade till 141.000.000 kronor och skulder uppgående till 75.220.000 kronor.

Koggbron avser att över tiden fortsätta med fastighetsförvärv, dock i en publikt noterad miljö vilken således förutsätts genomföras genom den ovan beskrivna transaktionen.

Ett avtal om överlåtelse av aktierna i Koggbron har som angivits ovan ingåtts. Aktierna i Koggbron kommer emellertid slutligt att övergå till BCS i samband med en extra bolagsstämma att avhållas den 29 december 2014, dock under vissa förutsättningar. Villkoren för att tillträde av aktierna i Koggbron slutligt skall ske är (vad avser relevansen för denna dispensansökans) att:

  • den extra bolagsstämman i BCS beslutar om att genomföra Apportemissionen;

  • ändring av bolagsordning (med verksamhetsföremål, firma m.m.) till att avse förvaltning av fast egendom sker; samt

  • att Havana erhåller dispens från budplikt avseende resterande aktier i BCS.

Transaktionen i dess olika delar har i förväg godkänts av ägare till ca 57 % av alla aktier i BCS och den bedöms vara till nytta för BCS som haft finansiella svårigheter. De parter som utfäst sig att rösta för affären på en extra bolagsstämma ser det som positivt att den verksamhet som Koggbron bedriver kommer aktieägarna i BCS till godo.

Den beskrivna transaktionen kommer att öka aktieägarvärdet för BCS aktieägare över tiden. Hitintills har nuvarande verksamheten bedrivits utan att generera några större vinster och har i stor utsträckning tidigare även fått finansieras genom aktieägartillskott. Ett genomförande av transaktionen innebär att det finns anledning att anta att verksamheten i framtiden dock kommer att generera avkastning.

I BCS finns idag en stabil ägarmajoritet. Efter transaktionerna i dess helhet kommer det, liksom tidigare, att finnas en stabil ägarmajoritet som visserligen kommer bestå av andra aktieägare än de nuvarande, men detta faktum torde i vart fall givet BCS situation inte i och för sig innebära någon försämring för minoriteten.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs att nämnden beviljar dispens från den budplikt som uppkommer om den planerade apportemissionen genomförs.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har utfärdat regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2012-03-27). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i Kollegiets regler följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Aktietorget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Aktietorget i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. I linje med detta beviljar Aktiemarknadsnämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren avser att teckna aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis ska Havanas ansökan om dispens från budplikt bifallas.