Fråga om dispens från budplikt (Lau Su Holding – Nordic Mines)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Lau Su Holding AB undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den pågående nyemissionen i Nordic Mines AB.

Om Lau Su Holding AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Nordic Mines AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 november 2015 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av Lau Su Holding AB. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Nordic Mines AB är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Lau Su Holding AB (”Investeraren”) är ett svenskt investmentbolag som ingår i ett indiskt konsortium med avsikt att genomföra förvärv avseende guldfyndigheter i Norden. Investeraren äger för närvarande inga aktier i Nordic Mines.

På grund av ett sjunkande guldpris har Nordic Mines för närvarande en mycket svag finansiell ställning. Nordic Mines långivare har till bolaget framfört att Nordic Mines-koncernen på flera punkter bryter mot gällande projektfinansieringsavtal. Nordic Mines har därför träffat ett avtal med sina långivare om att Nordic Mines mot kontant betalning ska förvärva långivarnas samtliga fordringar på koncernbolag enligt befintliga projektfinansieringsavtal.

För att finansiera förvärvet och betala köpeskillingen genomför bolaget för närvarande en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Beslut om emissionen fattades vid en extra bolagsstämma den 21 oktober 2015. Emissionen kan vid fullteckning tillföra bolaget 108 milj. kr före emissionskostnader. Om inte samtliga aktier i emissionen tecknas med stöd av teckningsrätter kan styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter.

Avtalet med Nordic Mines långivare kan sägas upp om bolaget inte erhåller anmälningar om teckning av aktier i emissionen motsvarande minst köpeskillingen och det inte finns skälig anledning att tro att bolaget kommer att erhålla anmälningar om teckning eller säkra annan finansiering som är acceptabel för långivarna sammanlagt uppgående till minst köpeskillingen senast den 13 november 2015.

Styrelsen har gjort bedömningen att emissionen måste tillföra bolaget minst cirka 80 milj. kr före emissionskostnader, dock att styrelsen ska kunna beakta även annan finansiering (inklusive lånefinansiering) som tillsammans med emissionslikviden uppgår till minst cirka 80 milj. kr före emissionskostnader.

Teckningsperioden i emissionen löpte till och med måndagen den 9 november 2015. Av de nödvändiga cirka 80 milj. kr före emissionskostander som bolaget behöver få in har aktier tecknats för endast cirka 33 milj. kr. Det tecknade beloppet täcker inte köpeskillingen enligt avtalet med Nordic Mines långivare och enligt bolagets bedömning finns inga andra finansieringsalternativ utöver den nedan diskuterade investeringen av Investeraren. Det föreligger därför en mycket påtaglig risk att bolagets långivare säger upp avtalet. Detta skulle i sin tur enligt Nordic Mines styrelse leda till att bolaget riskerar att försättas i konkurs.

Investeraren har meddelat styrelsen för Nordic Mines att denne är intresserad av att teckna aktier i emissionen, vilket skulle tillföra Nordic Mines ytterligare cirka 50 milj. kr före emissionskostnader och säkerställa att avtalet med bolagets långivare kan fullgöras och köpeskillingen betalas. Investeraren kommer att erhålla garantiprovision för sitt åtagande om 22,1 milj. kr, vilken kan komma att betalas i form av nyemitterade aktier i bolaget.

Om Investeraren tecknar samtliga aktier enligt sitt åtagande och erhåller garantiprovisionen i form av aktier i bolaget kommer Investeraren att uppnå ett aktieinnehav som representerar cirka 61,5 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, vilket enligt huvudregeln utlöser budplikt.

Investeraren är beredd att göra en stor investering i Nordic Mines men inte att lägga ett bud på samtliga aktier i bolaget. I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställs mot denna bakgrund att Investeraren medges undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att denne, i den pågående nyemissionen i Nordic Mines, tecknar de aktier som övriga aktieägare och andra inte tecknar.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. Av kommentaren till bestämmelsen framgår att Aktiemarknadsnämnden i detta sammanhang har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär.

I förarbetena till LUA har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag från budplikt bl.a. anförts att innehavet har uppkommit som ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden har också vid flera tillfällen meddelat dispens på den grunden, se bl.a. AMN 2015:1.

Förevarande fall avviker något från av nämnden tidigare behandlade så kallade räddningsaktioner, då emissionen redan pågår och budplikten skulle uppkomma genom att Investeraren i allra sista stund, närmast som en garant, förvärvar de aktier som det vid teckningsperiodens slut visat sig att inte aktieägare eller andra tecknat i emissionen. Därmed finns det inte någon möjlighet att uppfylla de villkor på stämmobehandling m.m. som nämnden normalt uppställer i dessa sammanhang. På grund av de speciella omständigheterna i fallet, med bl.a. ett enligt framställningen överhängande konkurshot om emissionen misslyckas, anser emellertid nämnden att dispens ändå ska beviljas.