Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:37

(Beslutades 2015-11-15, offentliggjordes 2015-12-14)

Tolkning av takeover-reglerna (Reworld Media – TradeDoubler)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 november 2015 en framställning från Fredersen Advokatbyrå. Framställningen rör tolkning av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

TradeDoubler Aktiebolag, ett publikt svenskt aktiebolag vars stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, har gett ut aktier av två slag, stamaktier och aktier av serie C, alla med samma röstvärde. Den största aktieägaren i TradeDoubler är Reworld Media S.A. (”Köparen”), som i dagsläget äger 17,8 procent av det totala antalet aktier och röster i TradeDoubler.

TradeDoublers styrelse består av sex ledamöter, varav styrelseordföranden och ytterligare en ledamot är beroende i förhållande till Köparen. Styrelseordföranden i TradeDoubler, Pascal Chevalier, är styrelseordförande och VD i Köparen. Den andra ledamoten, Gautier Normand, är vice VD i Köparen.

Vid årsstämman 2015 i TradeDoubler antogs ett aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i TradeDoublers koncern. I syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i enlighet med incitamentsprogrammet gav TradeDoubler ut en ny serie aktier, aktier av serie C, i en riktad emission som sedan återköpts av TradeDoubler för att, efter omvandling till stamaktier, kunna överlåtas till deltagarna i enlighet med incitamentsprogrammet. TradeDoubler äger, främst av denna anledning motsvarande 7,8 procent av det totala antalet aktier i TradeDoubler, varav 6,8 procentenheter utgörs av aktier av serie C.

Vid beräkningen av det totala antalet aktier och röster i TradeDoubler inkluderas de aktier som TradeDoubler äger självt (jämför prop. 2005/06:140 s. 101).

Köparen önskar så hög kontroll av TradeDoubler som möjligt utan att drabbas av budplikt och avser därför att förvärva ytterligare aktier i TradeDoubler. Köparen för, med anledning av detta, diskussioner med flera aktieägare i TradeDoubler. En av de potentiella säljarna är Henrik Kvick AB, ett bolag som kontrolleras av Henrik Kvick, styrelseledamot i TradeDoubler som inte är beroende av Köparen. Henrik Kvick AB äger aktier motsvarande 12,4 procent av det totala antalet aktier och röster i TradeDoubler.

Köparen för även diskussioner med andra aktieägare och kan även tänkas köpa aktier i marknaden. Ingen av dessa andra potentiella säljare innehar dock ensamt så många aktier i TradeDoubler att Köparen genom ett aktieförvärv från enbart en av dessa säljare kan komma upp i minst 30 procent av det totala antalet aktier och röster i TradeDoubler.

Samtliga potentiella säljare, inklusive Henrik Kvick AB, är införstådda med att Köparen inte kommer att förvärva så många aktier i TradeDoubler att Köparens ägarandel efter förvärvet uppgår till minst 30 procent av det totala antalet aktier och röster i TradeDoubler. Härutöver har dock Köparen inga överenskommelser avseende kontrollen av TradeDoubler med någon av de potentiella säljarna.

Köparen vill säkerställa att Köparen inte, trots att dess egen ägarandel i TradeDoubler understiger 30 procent, ändå drabbas av budplikt.

Fråga 1

Mot bakgrund av att två styrelseledamöter i TradeDoublers styrelse, varav en styrelsens ordförande, representerar Köparen: Uppstår budplikt om Köparens aktieinnehav i TradeDoubler tillsammans med de aktier TradeDoubler äger självt uppgår till minst 30 procent av det totala antalet aktier och röster i TradeDoubler?

Fråga 2

För det fall att svaret på fråga 1 är nekande, förändras situationen om aktieförvärven sker från aktieägare med representation i TradeDoublers styrelse, exempelvis från Henrik Kvick AB?

Hemställan

För det fall att reglerna om budplikt enligt 3 kap. LUA blir tillämpliga på Köparen på grund av aktieförvärven enligt ovan hemställer Köparen att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av aktieförvärven.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2007:17).

Budplikt uppkommer enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Av förarbetena till LUA framgår att bolagets förvärv av egna aktier inte har någon påverkan på hur många aktier som någon kan förvärva utan att budplikt utlöses. Vid beräkning av det totala antalet röster i bolaget ska således inräknas aktier som innehas av bolaget självt (prop. 2005/06:140 s. 101). Det innebär i det nu aktuella fallet att TradeDoublers innehav av egna aktier inte påverkar hur många aktier som Köparen kan förvärva utan att budplikt uppkommer.

Vid tillämpningen av 1 § ska enligt 5 § som närstående anses

 1. företag inom samma koncern som förvärvaren,

 2. make eller sambo till förvärvaren,

 3. barn till förvärvaren som står under förvärvarens vårdnad,

 4. den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning, samt

 5. någon som samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över bolaget.

Närståendekatalogen omfattar som utgångspunkt inte det fallet att bolaget självt skulle vara närstående till en köpare av aktier. Därtill kommer att ett aktiebolag som innehar egna aktier under alla omständigheter inte får företräda dessa vid bolagsstämma, se 7 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551).

Svaret på såväl fråga 1 som 2 är mot denna bakgrund nekande.

Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...